Què és aquests programa?

Es tracta d’un programa de col·laboració entre els centres d’Educació Secundària, CEPA i CIFP i les Escoles Oficials d’Idiomes. L’objectiu és facilitar a l’alumnat l’obtenció dels títols i certificats expedits per escoles oficials d’idiomes.

  Quins idiomes estan inclosos?

Els idiomes inclosos al programa són alemany, anglès i francès i els nivells són A1, A2, B1, B2.1, B2.2 i C1.1. En el cas dels CEPA també s’oferirà l’idioma català i els nivells són A2 i B1.

  Quant dura el programa?

El programa s’inicia al mes d’octubre i finalitza al mes de juny.

  Com és el procés d’inscripció?

Els centres que volen participar en el programa ho han de sol·licitar seguint les instruccions de la resolució que la Direcció General de Planificació i Centres publica a principi de curs. A continuació els centres són seleccionats d’acord amb els criteris establerts a l’esmentada resolució. Una vegada acceptada la seva sol·licitud els centres realitzen una prova d’anivellació per establir els nivells que prepararan al llarg del curs en funció de les necessitats de l’alumnat i de la disponibilitat de professorat de l’EOI de Palma. Posteriorment els centres duen a terme la inscripció dels alumnes en el programa i en supervisen la matriculació a les proves. Els alumnes participants gaudeixen d’unes taxes específiques reduïdes.

  Com funciona el programa?

Al llarg de tot el curs els professors dels  IES, CEPA i CIFP es coordinen amb el professorat de l’EOI i faciliten a l’alumnat participant en el programa, materials i orientacions per familiaritzar-se amb els criteris, nivells i format de les proves de les escoles oficials d’idiomes.

  Com és l’avaluació?

Els alumnes són avaluats atenent els criteris d’avaluació i de qualificació de les Escoles Oficials d’Idiomes i realitzen les mateixes proves i a les mateixes dates que els alumnes oficials. Hi ha dues convocatòries: ordinària i extraordinària. La convocatòria ordinària es duu a terme entre mitjan maig i mitjan juny i l’extraordinària al mes de setembre. L’alumnat que no superi totes les parts de les proves a la convocatòria ordinaria de maig/juny, pot presentar-se a la convocatòria extraordinària al setembre. Als centres adscrits a l’EOI de Palma les proves escrites i orals de la convocatòria de juny es realitzen als centres de secundària, CEPA i CIFP.

  Quina certificació s’obté?

Els alumnes que superen les proves obtenen un certificat oficial que acredita el nivell assolit.