Aquestes informacions fan referència a com va ser la preinscripció el curs passat.

La convocatòria per al curs 2018-2019 encara no ha estat publicada en BOIB. Consulti la nostra pàgina web la segona setmana d’abril de 2018.

 • Què és la preinscripció?

Les escoles oficials d’idiomes (en endavant, EOI) són centres públics on es poden estudiar llengües.

La preinscripció és un procés mitjançant el qual una persona pot sol·licitar plaça per estudiar en una EOI. La Conselleria d’Educació i Universitat regula tot el que té a veure amb aquest procés de preinscripció.

 • Quan té lloc la preinscripció?

En ser l’EOI un centre públic, és la Conselleria d’Educació i Universitat l’organisme que estableix quan ha de tenir lloc la preinscripció.

Les dates i tota la informació de la preinscripció es publica en BOIB (Butlletí Oficial de les Illes Balears).

La preinscripció acostuma a ser al mes d’abril. Li recomanam que estigui molt pendent de la nostra pàgina web a finals de març ja que hi publicam tota la informació i les dates de la preinscripció.

 • La preinscripció és gratuïta?

Sí, la preinscripció és gratuïta.

 • La preinscripció és online?

, la preinscripció és online, però vostè (o una persona en la qual vostè delegui si no pot venir) ens haurà de lliurar la documentació justificativa de la seva preinscripció en els terminis que l’EOI de Palma estableixi als efectes.

 • De quins idiomes i nivells puc preinscriure’m?

A l’EOI de Palma ofertam cursos de nou idiomes diferents: alemany, anglès, àrab, català, espanyol, francès, italià, rus i xinès.

Els nivells que ofertam són: Bàsic 1 (en el cas d’àrab, rus i xinès: Bàsic 1.1 i Bàsic 1.2), Bàsic 2, Intermedi 1, Intermedi 2, Avançat 1, Avançat 2, C1 i C2 (no ofertam tots els nivells de tots els idiomes).  Els nivells que ofertam es corresponen amb els nivells del Marc Europeu Comú de Referència.

El procés de preinscripció es fa per als nostres cursos ordinaris, que són d’unes 120 hores anuals.

Aquests cursos es fan en dies alterns (dilluns i dimecres o dimarts i dijous), 2 hores cada dia, és a dir, 4 hores setmanals en dos dies. Un divendres al mes hi ha classe (els divendres lectius es publiquen a començaments del curs escolar).

Aquests cursos normals comencen el mes d’octubre i finalitzen els mesos de maig-juny.

 • La prova d’anivellació és obligatòria?

No, si  vostè comença de zero, no ha de fer-la.

 • De quants idiomes em puc preinscriure?

Vostè es pot preinscriure d’un màxim de dos idiomes. Però ha de tenir en compte que ha de triar quina és la seva primera opció i quina és la seva segona opció.

Això és així perquè vostè té més opcions amb la seva primera opció que amb la segona opció.

 • Per què no hi ha prou amb aportar el títol de batxillerat per accedir al curs Intermedi 1?

No hi ha prou d’aportar el títol de batxillerat perquè en el títol no consta la primera llengua estrangera cursada al batxillerat!

La documentació que heu d’aportar a l’EOI de Palma de Mallorca si al·legau el títol de batxiller per accedir al curs “Intermedi 1” és la següent:
– Certificació expedida pel centre on vàreu cursar els estudis de batxillerat on consti la primera llengua estrangera.
o
– Original i fotocòpia del llibre d’escolaritat on consta la primera llengua estrangera cursada al batxillerat.

 • Hi ha plaça per a tothom?

Sovint hi ha plaça per a tothom, però a vegades quan la demanda supera l’oferta, pot no haver-ne.

 • Si hi ha més sol·licitants que places, com es decideix qui obté plaça?

La Conselleria d’Educació i Universitat efectua un sorteig per tal de decidir qui obté plaça. La data del sorteig es publica en el calendari del procés de preinscripció que surt a la Resolució que publica la Conselleria en el BOIB. La data del sorteig és sempre posterior als terminis per preinscriure’s.

Fins ara, el sorteig ha estat alfabètic. Això vol dir que s’extreuen dues lletres i que s’ordenen els sol·licitants de plaça seguint l’ordre alfabètic d’aquestes dues lletres, en base al seu primer llinatge.

Després, si hi ha, per exemple, 50 places d’un nivell concret, estan admeses les primeres 50 persones de la llista.

Tota la resta de sol·licitants conformen la llista d’espera o de reserva (per si tothom no s’hi matriculàs i quedassin places o per si, a posteriori, poguéssim oferir més places).

 • M’he matriculat per lliure per a fer els exàmens del Certificat del Nivell Bàsic. De quin curs m’he de preinscriure si vull cursar estudis del mateix idioma a l’EOI?

Si vostè s’ha matriculat per lliure per a fer els exàmens del Certificat del Nivell Bàsic, vostè es podria preinscriure del curs Intermedi 1 pendent dels resultats d’aquests exàmens.

Això vol dir a efectes pràctics: si vostè surt admès i s’ha de matricular el mes de juliol, si vostè ha aprovat a la convocatòria de maig-juny, s’hi podrà matricular; però si vostè no ha aprovat en aquesta convocatòria, no podrà matricular-se perquè no complirà els requisits (tenir aprovat el curs anterior en el moment de la matrícula).

En qualsevol cas, aquesta decisió és seva.

 • M’he matriculat per lliure per a fer els exàmens del Certificat del Nivell Intermedi. De quin curs m’he de preinscriure si vull cursar estudis del mateix idioma a l’EOI?

Si vostè s’ha matriculat per lliure per a fer els exàmens del Certificat del Nivell Intermedi, vostè es podria preinscriure del curs Avançat 1 pendent dels resultats d’aquests exàmens.

Això vol dir a efectes pràctics: si vostè surt admès i  s’ha de matricular el mes de juliol, si vostè ha aprovat a la convocatòria de maig-juny, s’hi podrà matricular; però si vostè no ha aprovat en aquesta convocatòria, no podrà matricular-se perquè no complirà els requisits (tenir aprovat el curs anterior en el moment de la matrícula).

En qualsevol cas, aquesta decisió és seva.

 • M’he matriculat per lliure per a fer els exàmens del Certificat del Nivell Avançat. De quin curs m’he de preinscriure si vull cursar estudis del mateix idioma a l’EOI?

Si vostè s’ha matriculat per lliure per a fer els exàmens del Certificat del Nivell Avançat, vostè es podria preinscriure del curs C1 pendent dels resultats d’aquests exàmens.

Això vol dir a efectes pràctics: si vostè surt admès i s’ha de matricular el mes de juliol, si vostè ha aprovat a la convocatòria de maig-juny, s’hi podrà matricular; però si vostè no ha aprovat en aquesta convocatòria, no podrà matricular-se perquè no complirà els requisits (tenir aprovat el curs anterior en el moment de la matrícula).

En qualsevol cas, aquesta decisió és seva.

 • M’he matriculat per lliure per a fer els exàmens del Certificat del C1. De quin curs m’he de preinscriure si vull cursar estudis del mateix idioma a l’EOI?

Si vostè s’ha matriculat per lliure per a fer els exàmens del Certificat del C1, vostè es podria preinscriure del curs C2 pendent dels resultats d’aquests exàmens.

Això vol dir a efectes pràctics: si vostè surt admès i s’ha de matricular el mes de juliol, si vostè ha aprovat a la convocatòria de maig-juny, s’hi podrà matricular; però si vostè no ha aprovat en aquesta convocatòria, no podrà matricular-se perquè no complirà els requisits (tenir aprovat el curs anterior en el moment de la matrícula).

En qualsevol cas, aquesta decisió és seva.

 • Si se m’ha passat el termini de la preinscripció, això vol dir que ja no puc accedir a una plaça per estudiar un idioma a l’EOI?

Si a vostè se li ha passat el termini de la preinscripció, pot haver una darrera possibilitat. Si queden places vacants (això passa a vegades perquè algunes persones admeses i de la llista d’espera i alguns antics alumnes decideixen no matricular-se), ofertam les places que queden en una convocatòria de darreres vacants. Estigui molt pendent de la nostra pàgina el mes de setembre perquè allà hi publicarem quan té lloc aquesta convocatòria de darreres vacants.