El dia 21 de juny es publicaran les notes de l’alumnat participant als programes EOIES i EOI-CEPA-FP. Les qualificacions es podran consultar a CentrosNet i als centres participants. Per més informació podeu contactar amb coordinacio.eoies@eoipalma.com

 

Podeu consultar aquí les llistes definitives de grups autoritzats.

 

PROCEDIMENT MATRÍCULA TELEMÀTICA CURS 23-24 (ALUMNAT EOIES, CEPA I FP)

Termini: Del 22 de novembre 2023 a les 9.00 fins al 10 de desembre 2023 a les 23:59

Vacants i resolució incidències matrícula. Termini: Del 13 de desembre 2023 a les 9.00 fins al 15 de desembre 2023 a les 23:59

 

PER FAVOR, LLEGIU BÉ TOT EL PROCEDIMENT ABANS DE CLICAR A L’ENLLAÇ

 

Matrícula telemàtica 

PASSA 1. ELECCIÓ DE GRUP I RESGUARD EN PDF

Pitjeu a l’enllaç per a la matrícula telemàtica (s’activarà dia 22 de novembre a les 9:00h).

Introduïu D.N.I./N.I.E. i la data de naixement  de l’alumne/a.     

Tipus d’alumne/a:

Nou – Si mai heu cursat estudis a una EOI de Balears en règim oficial, lliure, EOIES o cursos específics. 

Antic – Si heu cursat estudis a una EOI de Balears en règim oficial, lliure, EOIES o cursos específics.

 • A la següent pantalla:
 1. Trieu el CENTRE DE L’ALUMNE/A  al menú desplegable i seleccioneu taxa ordinària EXCEPTE si us podeu acollir a un dels casos de bonificació COMPROVA AQUÍ. No s’acceptarà cap matrícula bonificada que no estigui degudament justificada.
 2. Empleneu totes les dades sol·licitades. Apareixerà una pantalla amb el resguard d’haver triat grup/centre. Desau-lo en pdf.
PASSA 2. FER EL PAGAMENT I APORTAR DOCUMENTACIÓ 1. Una vegada heu triat el grup, s’han de fer els pagaments corresponents. Assenyaleu quina és la vostra situació respecte al pagament de taxes. Més informació aquí.

Per als pagaments, cliqueu damunt la taxa corresponent: (mateix enllaç per CEPA i FP) 

IMPORTANT: HA DE FIGURAR EL NOM DE L’ALUMNE ALS JUSTIFICANTS DE PAGAMENT

 • Matrícula ordinària. No tenc dret a cap bonificació o exempció.    EOIES: 23.25  CEPA-FP: 23.25
 • Tenc dret a bonificació del 50% (família nombrosa/monoparental…) EOIES: 11.63  CEPA-FP: 11.63
 • Estic exempt de pagament.

2. Pugeu la documentació pendent tornant a entrar a l‘enllaç per a la matrícula telemàtica . (model 046 ATIB i DNI per les dues cares) Recordeu que el pagament el feis a la agència tributària, no ens constarà si no pujau el resguard a l’enllaç de matrícula. No oblidi clicar ENVIAR per a adjuntar els documents.

Molt important

 • Posau l’email i telèfon de contacte d’una persona major d’edat. No s’admetran correus de centre.
 • La manca de pagament i/o documentació pertinent durant el terminit de matrícula comportarà la pèrdua de plaça.
 • És aconsellable que consulteu el vostre correu i la safata de correu no desitjat regularment.
 • Només s’acceptaran justificants amb el model 046 i el segell digital de l’Agència Tributària.
PASSA 3. COMPROVACIÓ DE MATRÍCULA Del 10 al 12 de gener l’EOI i el vostre centre comprovaran que tot sigui correcte. Heu d’estar pendents, si falta documentació o no heu fet la matrícula correctament ens posarem en contacte. Si no obtenim resposta s’anul·larà la matrícula. 

INFORMACIÓ GENERAL

 • Es tracta d’un programa de col·laboració entre els centres d’Educació Secundària, CEPA i CIFP i les Escoles Oficials d’Idiomes.
 • Els idiomes inclosos al programa són alemany, anglès i francès i els nivells són A1, A2, B1, B2.1, B2.2 i C1.1. En el cas dels CEPA també s’oferirà l’idioma català i els nivells són A2 i B1.
 • L’objectiu és facilitar a l’alumnat l’obtenció dels títols i certificats expedits per escoles oficials d’idiomes.
 • Els centres que volen participar en el programa ho han de sol·licitar seguint les instruccions de la resolució que la Direcció General de Planificació i Centres publica a principi de curs. A continuació els centres són seleccionats d’acord amb els criteris establerts a l’esmentada resolució.
 • Una vegada acceptada la seva sol·licitud els centres realitzen una prova d’anivellació per establir els nivells que prepararan al llarg del curs en funció de les necessitats de l’alumnat i de la disponibilitat de professorat de l’EOI de Palma.
 • Posteriorment els centres duen a terme la inscripció dels alumnes en el programa i en supervisen la matriculació a les proves. Els alumnes participants gaudeixen d’unes taxes específiques reduïdes.
 • El programa s’inicia al mes d’octubre i finalitza al mes de juny.
 • Al llarg de tot el curs els professors dels  IES, CEPA i CIFP es coordinen amb el professorat de l’EOI i faciliten a l’alumnat participant en el programa, materials i orientacions per familiaritzar-se amb els criteris, nivells i format de les proves de les escoles oficials d’idiomes.
 • Finalment els alumnes són avaluats atenent els criteris d’avaluació i de qualificació de les Escoles Oficials d’Idiomes i realitzen les mateixes proves i a les mateixes dates que els alumnes oficials.
 • Hi ha dues convocatòries: ordinària i extraordinària. La convocatòria ordinària es duu a terme entre mitjan maig i mitjan juny i l’extraordinària al mes de setembre. L’alumnat que no superi totes les parts de les proves a la convocatòria ordinaria de maig/juny, pot presentar-se a la convocatòria extraordinària al setembre.
 • Als centres adscrits a l’EOI de Palma les proves escrites i orals de la convocatòria de juny es realitzen als centres de secundària, CEPA i CIFP.
 • Els alumnes que superen les proves obtenen un certificat oficial que acredita el nivell assolit.

CALENDARI GENERAL CURS 2023-24

Calendari dels processos

12 – 15 de setembre  Presentació de les sol·licituds de  participació
22 de setembre  Publicació de les llistes provisionals de  centres admesos
25 i 26 de setembre  Període de reclamació a les llistes  provisionals
29 de setembre  Publicació de les llistes definitives de  centres admesos
A partir del 5 d’octubre  Les EOI es posen en contacte amb els  centres adscrits a fi de posar en marxa el  programa
10 – 20 d’octubre  Procés d’anivellació
23 d’octubre – 3 de novembre  Proposta de grups
10 de novembre  Publicació de la llista de grups autoritzats
A partir del 13 de novembre  Planificació del desenvolupament del  programa
22 de novembre -10 de desembre  Matriculació de l’alumnat
13 – 15 de desembre  Darreres vacants
10 – 12 de gener de 2024  Confirmació del llistat 
12 – 17 de gener de 2024  Introducció al GestIB de l’alumnat matriculat

 

INFORMACIÓ SOBRE LES PROVES

AVALUACIÓ i CERTIFICACIÓ

Estructura de les proves tots els nivells de certificat

Parts de la prova % de la qualificació final
Comprensió textos orals 20%
Comprensió textos escrits 20%
Producció i coproducció textos orals 20%
Producció i coproducció textos escrits 20%
Mediació escrita 20%

 

Mostres de proves

Les proves d’expressió escrita, expressió oral i mediació escrita i oral seran corregides i avaluades per un tribunal format per un professor de secundària, CEPA o FP  i un professor de l’EOI.

A2 / B1 / B2.2 Títol de certificat de nivell *

Convocatòria Ordinària (Maig -Juny)
 • S’ha d’obtenir una qualificació mínima d’un 6,5 (65%) global i un mínim d’un 5 (50%) a cada una de les parts.
 

Convocatòria Extraordinària (Setembre)

 • S’ha d’obtenir una qualificació mínima d’un 6,5 (65%) global i un mínim d’un 5 (50%) a cada una de les parts.
 • L’alumnat pot mantenir la nota de les parts superades al juny amb més d’un 5 (50%) o podran repetir-les per a obtenir una qualificació global mínima d’un 6,5 (65%).
 • Prevaldrà la qualificació de la convocatòria extraordinària.

 

* L’alumnat d’A2, B1 i B2.2 amb qualificació inferior al 6,5 (65%) global però superior al 5 (50%) a cada una de les proves no obtindran la qualificació d’apte necessària per rebre el títol de certificat de nivell, però podran optar per repetir el nivell no superat o promocionar al nivell següent i inscriure’s a les proves lliures per a obtenir la certificació.

A1 / B2.1 / C1.1 Certificat de l’expedient acadèmic

Convocatòria Ordinària (Juny)
 • S’ha d’obtenir una qualificació mínima d’un 5 (50%) a cada una de les parts.
Convocatòria Extraordinària (Setembre)
 • S’ha d’obtenir una qualificació mínima d’un 5 (50%) a cada una de les parts.
 • Mantindran la nota de les parts superades al juny.

 

Les proves del programa EOIES-CEPA-FP es realitzaran als centres  on els alumnes estan matriculats.

CALENDARI DE LA CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA 2024 – PROVES ESCRITES

Alemany Bàsic A1 Les proves es realitzaran el mateix dia que a l’EOI o amb posterioritat si així s’acorda amb el centres. Els IES, CEPA i CIFP informaran de data i hores a l’alumnat.
Alemany Bàsic A2 30 de maig a les 17:00h
Alemany Intermedi B1 4 de juny a les 16:00h
Anglès Bàsic A1 Les proves es realitzaran el mateix dia que a l’EOI o amb posterioritat si així s’acorda amb el centres. Els IES, CEPA i CIFP informaran de data i hores a l’alumnat.
Anglès Bàsic A2 3 de juny a les 17:00h
Anglès Intermedi B1 31 de maig a les 16:00h
Anglès Intermedi B2.1 Les proves es realitzaran el mateix dia que a l’EOI o amb posterioritat si així s’acorda amb el centres. Els IES, CEPA i CIFP informaran de data i hores a l’alumnat.
Anglès Intermedi B2.2 29 de maig a les 16:00h
Anglès Avançat C1.1 Les proves es realitzaran el mateix dia que a l’EOI o amb posterioritat si així s’acorda amb el centres. Els IES, CEPA i CIFP informaran de data i hores a l’alumnat.
Francès Bàsic A1 Les proves es realitzaran el mateix dia que a l’EOI o amb posterioritat si així s’acorda amb el centres. Els IES, CEPA i CIFP informaran de data i hores a l’alumnat.
Francès Bàsic A2 3 de juny a les 17:00h
Francès Intermedi B1 4 de juny a les 16:00h
Català Bàsic A2 6 de juny a les 17:00h
Català Intermedi B1 4 de juny a les 16:00h

 

CALENDARI DE LA CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA 2024 – PROVES ORALS -L’avaluació ordinària de les proves orals del programa EOIES i EOICEPA-FP es realitzarà de manera presencial als centres de secundària.

Les proves orals es realitzaran als IES, CEPA i CIFP amb un tribunal format pel coordinador EOI i el del centre. El coordinador de cada centre informarà l’alumnat prèviament per concertar una data i hora.

 

CERTIFICACIONS I CONTINUÏTAT

CERTIFICACIONS

Una vegada finalitzat el curs es poden consultar les qualificacions en línia i imprimir un justificant que pot ser segellat a l’EOI.

Els alumnes que hagin superat les proves i vulguin obtenir els títols o certificats corresponents  que acreditin el nivell assolit ho han de fer de manera presencial a la secretaria de l’EOI pagant una taxa.

Els certificats que es poden expedir són els següents:

Nivell Tipus de certificat
Bàsic A1 Certificat de l’expedient acadèmic
Bàsic A2 Títol de certificat de nivell
Certificat de l’expedient acadèmic
Intermedi B1 Títol de certificat de nivell
Certificat de l’expedient acadèmic
Intermedi B2.1 Certificat de l’expedient acadèmic
Intermedi B2.2 Títol de certificat de nivell
Certificat de l’expedient acadèmic
Avançat C1.1 Certificat de l’expedient acadèmic

 

El temps per obtenir el Certificat de l’expedient acadèmic a partir de la data de sol·licitud  és de aproximadament  tres dies.

El temps per obtenir el Títol de certificat de nivell a partir de la data de sol·licitud  és aproximadament de dos anys. En sol·licitar el títol de certificat de nivell s’entregarà un resguard que té la mateixa validesa que el títol a efectes administratius.

CONTINUÏTAT

Per continuar els estudis de l’idioma en la modalitat oficial a l’EOI s’haurà de sol·licitar una plaça mitjançant el procés de preinscripció al maig/juny de cada any.

Els alumnes d’A2, B1 i B2.2 amb qualificació inferior al 6,5 (65%) global però superior al 5 (50%) a cada una de les proves, no obtindran la qualificació d’apte necessària per rebre el títol de certificat de nivell, però podran optar per repetir el nivell no superat o promocionar al nivell següent i inscriure’s a les proves lliures per a obtenir la certificació.