Sobre l’assistència a classe

És un deure de l’alumnat assistir a classe regularment i justificar degudament les faltes d’assistència. Tot el professorat duu un registre d’assistència de tots els seus grups. L’assistència dels divendres lectius i dels dies d’exàmens es comptabilitza per igual.

  • Què pasa si m’he matriculat i no puc anar a classe?

La falta d’assistència injustificada a un 35% de les classes en un mateix curs escolar comporta la pèrdua de l’oficialitat. Això implica que l’alumne en el curs escolar següent serà considerat alumne de nou ingrés. Així doncs, no es podrà matricular a l’EOI de Palma el curs següent com a antic alumne i haurà de tornar a fer la preinscripció o matricular-se a la convocatòria de darreres vacants.

  • Per què és important l’assistència continuada a classe?

L’assistència continuada a classe i la puntualitat per part de l’alumnat és molt important per al correcte seguiment i aprofitament del curs i perquè el professor pugui avaluar l’alumnat en el cas dels cursos d’avaluació contínua.

  • Quin tant per cent d’assistència he de tenir si vull acollir-me a l’avaluació contínua (Bàsic 1, Intermedi 1, Avançat 1)?

Per poder superar el curs mitjançant l’aplicació de l’avaluació contínua, l’assistència de l’alumne haurà de superar el 70 %.

En cas de no arribar a aquest percentatge del 70% l’alumne tendrà dues convocatòries (l’ordinària al maig-juny i l’extraordinària al setembre) per superar el curs, en les quals no es tendran en compte les notes que l’alumne hagi pogut obtenir durant el curs.

  • És important l’assistència continuada en els cursos de certificat?

Sí, és també molt important ja que l’alumne ha de superar la prova unificada i homologada per la Conselleria d’Educació i Universitat.

  • No puc anar a classe el dia d’una prova, però ho puc justificar. Puc fer la prova un altre dia?

Encara que l’alumne pugui justificar la seva absència el dia d’una prova, en cap cas es podrà realitzar aquesta prova en un altre dia i es qualificarà l’alumne com a “No presentat”.