1. En el termini de tres dies hàbils a partir de 24h després de la publicació de les qualificacions de les proves realitzades, l’alumnat, o els seus tutors o representants legals, podran reclamar per escrit i sol·licitar la revisió de la qualificació obtinguda en una o més de les parts que constitueixen la prova.

2. Les sol·licituds es presentaran mitjançant el següent formulari dirigit a la direcció del centre: Sol·licitud de revisió. (l’enllaç només estarà actiu dins el termini de reclamacions d’alumnat oficial i lliure)

3. En el termini de cinc dies hàbils des de la presentació de la sol·licitud de revisió, una vegada finalitzat el procés de revisió, la direcció del centre, d’acord amb l’informe emès pel departament didàctic de l’idioma corresponent, adoptarà la resolució que estableixi la qualificació definitiva i la notificarà a les persones que hagin presentat la reclamació, les quals tindran dret a veure les proves revisades en el termini de 10 dies des de l’endemà de la notificació de la resolució.

4. Contra la resolució de les qualificacions definitives, els interessats podran interposar davant la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, a través de la direcció del centre i en el termini d’un mes a comptar des de la data de la notificació els recursos que la normativa vigent, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix als articles 121 i 122. S’ha de fer servir aquest model de sol·licitud.

Normativa:

Instruccions complementàries sobre la publicació de resultats i els procediments de reclamació contra les qualificacions finals a les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears per al curs 2020-2021

Reial Decret 1/2019, d’11 de gener, pel qual s’estableixen els principis bàsics comuns d’avaluació aplicables a les proves de certificació oficial dels nivells Intermedi B1, Intermedi B2, Avançat c1 i Avançat C2 dels ensenyaments d’idiomes de règim especial

 

Dret de l’alumnat a tenir accés als documents de la seva avaluació

A les Instruccions per a l’organització i el funcionament de les escoles oficials d’idiomes per al curs 2023-2024, al punt “4.6 Publicació de resultats i procediment de reclamació al centre”, pàg. 20, diu:

Per tal de fer efectiu el dret de l’alumnat a tenir accés als documents de la seva avaluació, el centre facilitarà a més, a aquells alumnes que així ho sol·licitin, una fotocòpia dels documents d’avaluació.

Termini per sol·licitar còpies dels documents d’avaluació: dia 2 de juliol de 2024 de 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00.

Procediment:

    • Les sol·licituds es recolliran a consergeria.
    • Les sol·licituds s’entregaran a secretaria per donar-les registre d’entrada. L’original quedarà a secretaria i l’alumnat rebrà una fotocòpia de la seva sol·licitud.
    • La recollida de les còpies serà presencial a la recepció del centre del 8 al 12 de juliol. Si s’han sol·licitat àudios, aquests seran enviats per correu electrònic abans de dia 8 de juliol.