• Què és una EOI?

És un centre públic gestionat per la comunitat autònoma que imparteix ensenyament especialitzat en idiomes. En el sistema educatiu les escoles oficials d’idiomes s’emmarquen en els Ensenyaments de Règim Especial. Es tracta d’un ensenyament no obligatori.

Així doncs, l’Escola Oficial d’Idiomes (d’ara endavant EOI) de Palma és un centre públic de règim especial depenent de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears.