• La prova d’anivellació és obligatòria?

No, si  vostè comença de zero, no ha de fer-la.

  • Si tenc nocions de l’idioma, he de tornar a començar de zero?

No, si vostè ha estudiat o après l’idioma en una altra banda i ja en té nocions, pot fer una prova d’anivellació. Aquesta prova d’anivellació ens permetrà classificar-lo a vostè en el curs més adequat al seu nivell.

  • Quan es fan les proves d’anivellació?

Les proves d’anivellació es fan en moments puntuals de l’any, en concret quan hi ha processos de preinscripció i matrícula.

Normalment es fa una prova d’anivellació en el mes de maig per a les persones que participen en el procés de preinscripció. Quan surt la convocatòria de la preinscripció en el BOIB, es publica un calendari on surt la data concreta de les proves d’anivellació.

Es torna a fer una prova d’anivellació el mes de setembre per a la matrícula de les darreres places vacants. La data de les proves d’anivellació de setembre s’acostuma a publicar a començaments de setembre.

  • Com són les proves d’anivellació?

En el cas de l’anglès, la prova d’anivellació es fa online. Per veure com és la prova d’anivellació del departament d’anglès, consulti l’apartat corresponent del departament d’anglès.

En el cas de la resta d’idiomes, la prova es fa presencial. Per veure com és la prova d’anivellació de cada idioma, consulti l’apartat corresponent del departament en qüestió.

  • No estic d’acord amb el resultat de la prova d’anivellació. Puc reclamar el resultat?

No, no es pot reclamar el resultat de les proves d’anivellació.

  • Per què se sap amb tan poca antelació l’hora de les proves d’anivellació?

Publicam l’hora concreta de les proves d’anivellació presencials amb 24 hores d’antelació. Pensa que hem de comprovar la documentació justificativa de tots els sol·licitants de plaça i això ens duu un temps. Estam parlant d’un volum molt elevat de sol·licitants de plaça per als recursos humans dels quals disposa el centre. Per aquest motiu, no podem publicar l’hora concreta abans encara que això seria el desitjable.