INSTRUCCIONS PER PAGAR LES TAXES

 

Per accedir als fulls de pagament heu de clicar sobre la taxa o taxes que us corresponen i que trobareu a les taules d’aquesta pàgina.

Pagament de les taxes online:

Pagament telemàtic mitjançant:

 1. Targeta bancària de dèbit o de crèdit amb independència de l’entitat emissora de la targeta.
 2. Banca electrònica. Per utilitzar aquest sistema de pagament, heu de ser titular d’un compte en l’entitat bancària col·laboradora i disposar de les acreditacions de seguretat necessàries per a operar per via telemàtica. Actualment les entitats col·laboradores amb servei de  banca electrònica són CaixaBank, Banca March, BBVA i Colonya, Caixa Pollença.

Una vegada finalitzat el procés de pagament, heu de  desar (format pdf)  les còpies del model de pagament on s’indica que el pagament ha estat  realitzat per poder lliurar-les a l’EOI.

Pagament de les taxes en una entitat bancària

 • De forma presencial a una entitat bancària, ha d’omplir i generar el/els imprès/impressos i pagar-lo mitjançant una entitat bancària col·laboradora: CaixaBank; Banca March; BBVA; Banco Santander; Banco Popular, Banco Sabadell, Targobank; Banco Sabadell; Colonya, Caixa Pollença; Cajamar – Caja Rural; Ibercaja; Deutsche Bank.
 • En aquest cas s’imprimiran vàries còpies del model: una per a l’entitat col·laboradora, una per a l’Administració autonòmica (per a l’EOI)  i una altra per a la persona interessada (subjecte passiu).
 • En l’entitat bancària col·laboradora vostè pot pagar sovint amb el model 046 (que té codi de barres) en el caixer automàtic.
 • Si desitja pagar en finestreta, li recomanam que consulti abans l’horari en el qual pot fer-ho ja que les entitats bancàries acostumen a tenir un horari predeterminat per al pagament de taxes, rebuts, etc.
BONIFICACIONS I EXEMPCIONS

 

Bonificació del 50%

 • famílies nombroses i monoparentals

Exempció

 • membres de famílies nombroses i monoparentals especials
 • becaris
 • persones en situació d’atur
 • víctimes o conjuge, fills o filles d’actes terroristes
 • persones en situació de dependència en grau II o III i  persones amb un grau de discapacitat igual al 33 % o superior i  membres de la seva unitat familiar
 • víctimes de violència de gènere, així com els fills o filles que en depenen
 • membres de les famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial
 • membres de les famílies en situació de risc social
 • joves tutelats i extutelats en via d’emancipació
 • joves en acolliment familiar
 • persones subjectes a mesures privatives de llibertat

Aquestes persones han d’acreditar, en el moment de la sol·licitud, que es troben en alguna d’aquestes situacions mitjançant la documentació corresponent –

Veure resum documentació justificativa

Taxes d’inscripció als cursos – Conceptes

 

Obertura d’expedient – L’han d’abonar els nous alumnes, és a dir, els alumnes que no han estat mai matriculats a una escola oficial d’idiomes a estudis presencials o lliures. Només es paga una vegada en tota la trajectòria acadèmica. No tenen la condició d’antic alumne els que només han estat matriculats al Ensenyaments a distància (That’s English), Programa EOIES o Cursos especialitzats.

Serveis generals – Un únic pagament per curs acadèmic. És comú per la modalitat oficial i modalitat lliure.

Matrícula – Un pagament per cada idioma i curs acadèmic en què es matricula l’alumne.

INSCRIPCIÓ MODALITAT OFICIAL
TAXES
(vegeu situacions alumnat)
PAGAMENTS
NOU ALUMNAT MATRÍCULA: 153.40 €

SERVEIS GENERALS: 11.62 €

OBERTURA D’EXPEDIENT: 24.40 €

NOU ALUMNAT AMB 50% BONIFICACIÓ DE TAXES MATRÍCULA: 76.70 €

SERVEIS GENERALS: 5.81 €

OBERTURA D’EXPEDIENT: 12.20 €

ANTIC ALUMNAT MATRÍCULA: 153.40 €

SERVEIS GENERALS: 11.62 €

ANTIC ALUMNAT AMB 50% BONIFICACIÓ DE TAXES MATRÍCULA: 76.70 €

SERVEIS GENERALS: 5.81 €

SEGONA MATRÍCULA MATRÍCULA: 153.40 €
SEGONA MATRÍCULA  AMB 50% BONIFICACIÓ DE TAXES MATRÍCULA: 76.70 €

 

INSCRIPCIÓ MODALITAT LLIURE
TAXES
(vegeu situacions alumnat)
PAGAMENTS
NOU ALUMNAT MATRÍCULA: 46.49 €

SERVEIS GENERALS: 11.62 €

OBERTURA D’EXPEDIENT: 24.40 €

NOU ALUMNAT AMB 50% BONIFICACIÓ DE TAXES MATRÍCULA: 23.25 €

SERVEIS GENERALS: 5.81 €

OBERTURA D’EXPEDIENT: 12.20 €

ANTIC ALUMNAT MATRÍCULA: 46.49 €

SERVEIS GENERALS: 11.62 €

ANTIC ALUMNAT AMB 50% BONIFICACIÓ DE TAXES MATRÍCULA: 23.25 €

SERVEIS GENERALS: 5.81 €

SEGONA MATRÍCULA MATRÍCULA: 46.49 €
SEGONA MATRÍCULA AMB 50% BONIFICACIÓ TAXES MATRÍCULA: 23.25 €

 

INSCRIPCIÓ CURSOS ESPECÍFICS
TAXES
(vegeu situacions alumnat)
PAGAMENTS
NOU ALUMNAT  MATRÍCULA: 75.53 €

SERVEIS GENERALS: 11.62 €

OBERTURA D’EXPEDIENT: 24.40 €

NOU ALUMNAT AMB 50% BONIFICACIÓ DE TAXES MATRÍCULA: 37.76 €

SERVEIS GENERALS: 5.81 €

OBERTURA D’EXPEDIENT: 12.21 €

ANTIC ALUMNAT MATRÍCULA: 75.53 €

SERVEIS GENERALS: 11.62 €

ANTIC ALUMNAT AMB 50% BONIFICACIÓ DE TAXES MATRÍCULA: 37.76 €

SERVEIS GENERALS: 5.81 €

SEGONA MATRÍCULA MATRÍCULA: 75.53 €
SEGONA MATRÍCULA AMB 50% BONIFICACIÓ DE TAXES MATRÍCULA: 37.76 €

 

INSCRIPCIÓ PROGRAMES EOIES/EOI-CEPA –  Drets d’examen – pagament per cada curs en què es matricula l’alumne
TAXA Drets d’examen
ALUMNAT EOIES SENSE BONIFICACIONS 23.25 €
ALUMNAT EOI-CEPA SENSE BONIFICACIONS 23.25 €
ALUMNAT EOIES AMB 50% BONIFICACIÓ DE TAXES 11.63 €
ALUMNAT EOI-CEPA AMB 50% BONIFICACIÓ DE TAXES 11.63 €

 

SERVEIS ADMINISTRATIUS
TAXES PAGAMENTS
Certificat acadèmic ALUMNAT SENSE BONIFICACIÓ: 9.29 €

ALUMNAT AMB 50% BONIFICACIÓ: 4.65 €

Certificat nivell (títol) ALUMNAT SENSE BONIFICACIÓ: 9.29 €

ALUMNAT AMB 50% BONIFICACIÓ: 4.65 €

Certificat d’aptitud (títol LOGSE) ALUMNAT SENSE BONIFICACIÓ: 31.92 €

ALUMNAT AMB 50% BONIFICACIÓ: 15.95 €

Reexpedició de qualsevol títol ALUMNAT SENSE BONIFICACIÓ: 17.05 €

ALUMNAT AMB 50% BONIFICACIÓ: 8.53 €

Trasllat d’expedient altres comunitats ALUMNAT SENSE BONIFICACIÓ: 9.29 €

ALUMNAT AMB 50% BONIFICACIÓ: 4.65 €

Trasllat d’expedient entre EOIs Balears EXEMPT

 

INSTRUCCIONS PER A LA SOL·LICITUD DE BECA

 

 • En el cas que la convocatòria de beques estigui publicada i no hagi caducat: vostè ha de sol·licitar la beca i l’ha de presentar en formalitzar la matrícula.

La convocatòria de beques es troba a la pàgina web del Ministeri d’Educació i Formació Professional, http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/, a l’apartat corresponent a “Becas, ayudas y subvenciones”, seguint les següents passes: -Becas / Educación / Para estudiar / entrar en l’apartat corresponent als estudis en què es matricularà l’alumne.

 • En el cas que la convocatòria de beques encara NO estigui publicada: vostè haurà de pagar l’import de la matrícula. Una vegada hagi estat publicada la convocatòria, vostè haurà de demanar la beca. En el cas que li sigui atorgada la beca, vostè podrà demanar la devolució de l’import de la matrícula (no de la quota de 8€ de material escolar, que és obligatòria per a tot l’alumnat).

La convocatòria de beques es troba a la pàgina web del Ministeri d’Educació i Formació Professional, http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/, a l’apartat corresponent a “Becas, ayudas y subvenciones”, seguint les següents passes: -Becas / Educación / Para estudiar / entrar en l’apartat corresponent als estudis en què es matricularà l’alumne.

Nota informativa de la Conselleria d’Educació i Cultura: LINK

DEVOLUCIÓ DE TAXES

 

QUI?
Persones que han dut a terme un ingrés erròniament.

Per regla general, en els casos següents:

 • Si el servei no s’ha prestat per causes imputables a l’administració (per exemple, anul·lació d’un curs).
 • Per causes generalment admeses en dret, que solen ser:
  • Haver obtingut, amb posterioritat a l’abonament de la taxa de matrícula, beca o ajuda a l’estudi que impliqui la gratuïtat de la matrícula.
  • Haver presentat l’interessat una titulació o al·legat unes condicions que no li donin accés als ensenyaments que ha abonat.

No es té dret a devolució en el cas de:

 • Renúncia de matrícula
 • Desistiment

QUAN?

Termini de presentació: 5 anys des del dia en què va efectuar l’ingrés indegut. Termini de resolució i notificació: 3 mesos.

ON?

De manera telemàtica en aquest enllaç. Feu clic damunt el botó «Accés al tràmit telemàtic» que hi ha a baix de tot. Heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o @clave permanente.

De manera presencial (només per a persones físiques). A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració Autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració Local.

Per correu postal (només per a persones físiques). S’ha d’adreçar a la Conselleria d’Educació i Universitats. Heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

COM?

Documentació mínima:

 1. Sol·licitud (model) – El destinatari ha de ser la Conselleria d’Educació i Universitats. El codi DIR3 és A04026923
 2. Declaració de veracitat de dades bancàries (model)
 3. Document d’ingrés 046 original (justificant de pagament, descarregat de l’ATIB)
 4. Si escau, qualsevol documentació que acrediti el dret a la devolució de la taxa (fotocòpia del llibre de família, fotocòpia del títol de família nombrosa, comunicat de concessió d’una beca, certificat de discapacitat, informe del SOIB de període ininterromput inscrit en situació de desocupació, etc.)

Com a norma general, el nom del sol·licitant ha de coincidir amb el del titular de la declaració responsable de veracitat de les dades bancàries, d’imprès de matrícula, del model 046 i del DNI/NIE.

En cas d’alumnes menors d’edat, cal adjuntar també el DNI del seu representant legal i:

 • En cas que sigui son pare o sa mare, les pàgines del llibre de família en què surt ell/ella i el fill/la filla.
 • En el cas que sigui el tutor o la tutora legal, l’auto judicial, la sentència o el document administratiu que ho acrediti.

Normativa