Certificat acadèmic

El certificat acadèmic acredita l’historial d’estudis en qualsevol de les EOI on ha estudiat l’alumne en qualsevol modalitat. Es pot sol·licitar de tots els cursos i nivells que s’hagin cursat (complet) o només d’aquells en els quals s’estigui interessat (parcial).

 

S’ha de demanar per correu electrònic (secretaria@eoipalma.com) indicant:

  • Assumpte: CERTIFICAT ACADÈMIC DE [IDIOMA]. Llinatges, Nom
  • DNI/NIE
  • Si ho desitja en castellà o en català
  • Si el certificat ha de ser complet (tot l’historial d’estudis) o parcial (només amb informació específica a detallar)

Ha d’adjuntar-se adjuntar el justificant d’haver pagat la taxa o el justificant de l’exempció. (Informació sobre bonificacions i exempcions)

Per a venir a recollir la certificació en cas de no ser la persona interessada, ha d’aportar-se autorització amb còpia del DNI de l’alumne/a. Model d’autorització de recollida

 

Certificat de nivell o títol

El certificat de nivell o títol és un document emès pel conseller competent en matèria d’educació. Té caràcter oficial i validesa en tot el territori espanyol.

El centre lliurarà un resguard de la sol·licitud presentada al sol·licitant i realitzarà la proposta d’expedició del certificat de nivell a la conselleria.

Temps d’espera per a obtenir-ho: dos anys.

 

Titulacions que es poden sol·licitar

  • Certificat de nivell (pla d’estudis LOMCE) a partir de 2019: bàsic A2, intermedi B1, intermedi B2.2, avançat C1.2 o avançat C2
  • Certificat de nivell (pla d’estudis LOE) entre 2009 i 2018: bàsic 2, intermedi 2, avançat 2, el nivell C1 i el nivell C2
  • Certificat d’aptitud (pla d’estudis LOGSE) Fins a 2008 – 5è del pla d’estudis LOGSE

El tràmit de sol·licitud de certificats de nivell i títols es realitzarà de manera presencial en la secretària del centro en HORARI DE DEMATÍ* (de 9 a 13 hores) presentant:

Per a venir a recollir el resguard o certificació en cas de no ser la persona interessada, ha d’aportar-se autorització amb còpia del DNI de l’alumne/a. Model d’autorització de recollida

Duplicat de títol

Per a sol·licitar un duplicat del títol s’ha de seguir el mateix procediment de sol·licitud de títol pagant la taxa de reemissió de títols i certificats: