Sol·licituds d’adaptació de proves per a persones amb dificultats específiques

 

 • Per sol·licitar  l’adaptació de les proves es farà servir aquest model de sol·licitud d’adaptació  i s’adjuntarà  la següent documentació justificativa:
    • Certificat oficial en vigor de la discapacitat i el seu grau, expedit per l’autoritat competent.
    • Dictamen tècnic facultatiu o informe tècnic oficial que indiqui el grau i les característiques de la discapacitat.
 • No s’admetrà cap sol·licitud que no aporti justificació documental.
 • L’EOI de Palma de Mallorca comunicarà  per correu electrònic la resolució de la sol·licitud.
Alumnat oficial presencial,  EOIES i That’s English
 • Les sol·licituds d’adaptació de les proves de certificació i de les proves dels cursos d’avaluació continua (A1, A2.1, B1.1, B2.1 i C1.1) es podran presentar des del moment de la matrícula fins a vint dies abans de la data d’inici del període d’exàmens establert per a cada convocatòria per escrit en la secretaria de l’EOI de Palma o per correu electrònic  a adaptacions@eoipalma.com
Alumnat de les proves lliures de certificació   La sol·licitud d’adaptació de les proves lliures de certificació, s’haurà d’enviar  en el moment de formalitzar la matrícula juntament amb la resta de documentació  a l’adreça electrònica matricula.secretaria@eoipalma.com

 

Normativa:    ADAPTACIONS DE LES PROVES DE CERTIFICACIÓ DE LES ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES PER A ALUMNES AMB DISCAPACITATS, DISLÈXIA O NECESSITATS ESPECIALS