Sol·licitud d’adaptació de proves per a persones amb dificultats específiques
Informació per a l’alumnat oficial presencial
  • Les sol·licituds d’adaptació de les proves de certificació s’hauran de presentar per escrit en la secretaria de l’EOI de Palma en el termini que estableixi la prefectura d’estudis.
  • Per descarregar la sol·licitud que s’ha d’omplir: 
  • S’hi faran constar els motius al·legats i la petició d’adaptació concreta.
  • No s’admetrà cap sol·licitud que no aporti justificació documental.
  • L’EOI de Palma de Mallorca comunicarà per escrit (normalment per correu electrònic) la resolució de la sol·licitud.
Informació per a l’alumnat de les proves de certificació o “lliure”
  • Les sol·licituds d’adaptació de les proves de certificació s’hauran de presentar per escrit en la secretaria de l’EOI de Palma, no més tard de la data que estableix el BOIB en la convocatòria de la matrícula de les proves de certificació.
  • Per descarregar la sol·licitud que s’ha d’omplir, 
  • S’hi faran constar els motius al·legats i la petició d’adaptació concreta.
  • No s’admetrà cap sol·licitud que no aporti justificació documental.
  • L’EOI de Palma de Mallorca comunicarà per escrit (normalment per correu electrònic) la resolució de la sol·licitud.