Sol·licituds d’adaptació de proves per a persones amb dificultats específiques

 

RESUM INFORMACIÓ ADAPTACIONS

IMPORTANT: La sol·licitud d’adaptació de proves s’ha de demanar cada curs escolar. L’escola no renovarà automàticament l’adaptació.

 • Per sol·licitar  l’adaptació de les proves es farà servir aquest model de sol·licitud d’adaptació  i s’adjuntarà  la següent documentació justificativa:
    • Certificat oficial en vigor de la discapacitat i el seu grau, expedit per l’autoritat competent.
    • Dictamen tècnic facultatiu o informe tècnic oficial que indiqui el grau i les característiques de la discapacitat.
 • No s’admetrà cap sol·licitud que no aporti justificació documental.
 • L’EOI de Palma comunicarà  per correu electrònic la resolució de la sol·licitud.
Alumnat oficial presencial,  EOIES i That’s English
 • Les sol·licituds d’adaptació de les proves de certificació i de les proves dels cursos d’avaluació contínua (A1, A2.1, B1.1, B2.1 i C1.1) es podran presentar des del moment de la matrícula fins al 30 d’abril  per correu electrònic adaptacions@eoipalma.com
Alumnat de les proves lliures de certificació   La sol·licitud d’adaptació de les proves lliures de certificació, s’haurà de presentar en el moment de formalitzar la inscripció a les proves per correu electrònic adaptacions@eoipalma.com

 

Normativa:    ADAPTACIONS DE LES PROVES DE CERTIFICACIÓ DE LES ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES PER A ALUMNES AMB DISCAPACITATS, DISLÈXIA O NECESSITATS ESPECIALS