Sol·licitud d’adaptació de proves per a persones amb dificultats específiques
Informació per a l’alumnat oficial  (alumnat oficial presencial i That’s English)
  • Les sol·licituds d’adaptació de les proves de certificació s’hauran de presentar per escrit en la secretaria de l’EOI de Palma en el termini que estableixi la prefectura d’estudis (curs 2017/2018: data límit 07/05/2018).
  • Per descarregar la sol·licitud que s’ha d’omplir: 
  • S’hi faran constar els motius al·legats i la petició d’adaptació concreta.
  • No s’admetrà cap sol·licitud que no aporti justificació documental.
  • L’EOI de Palma de Mallorca comunicarà per escrit (normalment per correu electrònic) la resolució de la sol·licitud.
Informació per a l’alumnat de les proves de certificació o “lliure”
  • Les sol·licituds d’adaptació de les proves de certificació s’hauran de presentar per escrit en la secretaria de l’EOI de Palma, no més tard del 23/03/2018 (data que estableix el BOIB en la convocatòria de la matrícula de les proves de certificació).
  • Per descarregar la sol·licitud que s’ha d’omplir, 
  • S’hi faran constar els motius al·legats i la petició d’adaptació concreta.
  • No s’admetrà cap sol·licitud que no aporti justificació documental.
  • L’EOI de Palma de Mallorca comunicarà per escrit (normalment per correu electrònic) la resolució de la sol·licitud.