• Accés al nivell bàsic A1

El nivell bàsic A1 és el nivell inicial de les escoles oficials d’idiomes. Està pensat per a les persones que no tenen coneixements o tenen pocs coneixements de l’idioma del qual volen sol·licitar plaça.

  • Accés a un nivell o curs superior a bàsic A1

S‘hi pot accedir de diferents formes i sempre s’haurà de justificar documentalment:

 

Via d’accés als diferents nivells
Documentació que s’ha d’aportar
  • Haver cursat en règim oficial estudis a una EOI.  
  • Estar en possessió d’un certificat d’haver superat un determinat nivell a una EOI.
Certificat de l’EOI on s’hagin cursat els estudis (no és necessari per als alumnes que han obtingut la certificació en aquesta EOI)

Correspondències entre els plans d’estudis anteriors a 2006: tots els idiomes
Correspondències entre els plans d’estudis posteriors a 2006: tots els idiomes

  •  Estar en possessió d’un certificat acreditatiu de coneixement d’un idioma per  una institució reconeguda per la  Conselleria d’Educació
Certificats reconeguts per la Conselleria d’Educació

Equivalències reconegudes de títols, diplomes i certificats de català

Haver fet la prova d’anivellació (més informació: aquí) Si s’ha fet l’anivellació online d’anglès: resguard de la prova d’anivellació.

Si s’ha fet l’anivellació presencialment: no s’ha d’aportar res.

 

ORGANITZACIÓ DELS CURSOS I NIVELLS A PARTIR DEL CURS 2019-20 I EQUIVALÈNCIES AMB ALTRES PLANS D’ESTUDIS

 

Normativa

  • Decret 34/2019, de 10 de maig, pel qual s’estableixen l’ordenació, l’organització i el currículum dels nivells bàsic, intermedi i avançat dels ensenyaments d’idiomes de règim especial impartits a les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
  • Reial decret 1041/2017, de 22 de desembre, pel qual es fixen les exigències mínimes del nivel bàsic a l’efecte de certificació, s’estableix el currículum bàsic dels nivells intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2, dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que regula la Llei orgánica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i s’estableixen les equivalències entre els ensenyaments d’idiomes de règim especial regulats en diversos plans d’estudis i els d’aquest Reial decret.