Quina validesa tenen les certificacions de nivell que s’obtenen a l’EOI de Palma?

Les titulacions de les escoles oficials d’idiomes estan reconegudes a nivell estatal i donen punts per a concursos de trasllats i borsins de treball, entre d’altres.

Les certificacions de nivell que s’obtenen a les escoles oficials d’idiomes tenen una correlació amb el Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües (MECR)?

Sí, les titulacions que s’obtenen a les EOI tenen una equivalència directa amb el MECR. Aquesta equivalència està publicada al BOE. Per a més informació, consultau l’apartat de la nostra pàgina web  “Sobre les EOI/Nivells impartits”.