CURSOS PER A DOCENTS DE LA CAIB emmarcats dins el Pla de Foment i Millora de la Competència Lingüística i Didàctica de les llengües estrangeres

 

INFORMACIÓ GENERAL

Objectius:

 • Preparar el professorat interessat en l’assoliment de les competències lingüístiques exigides per a l’obtenció del certificat del nivell Intermedi B2 i Avançat C1 d’anglès de les escoles oficials d’idiomes.

Destinataris:

 • Docents en actiu d’educació infantil i primària, educació secundària obligatòria i post-obligatòria i formació professional dels centres públics i concertats de les Illes Balears.
 • Docents en actiu que es trobin en comissió de serveis a la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca.
 • Zona d’influència: partit judicial de Palma de Mallorca

Tipologia i durada dels cursos:

 • Aquests cursos són gratuïts
 • S’imparteixen en règim de semipresencialitat i tenen una durada de 120 hores anuals, distribuïdes en 2 hores setmanals i un divendres lectiu al mes presencials d’octubre a maig, en horari de tarda. La resta d’hores fins a completar la totalitat del curs es farà a través d’una plataforma virtual, realitzant les tasques proposades pel tutor, que tindran caràcter obligatori.
 • La ràtio d’alumnes màxima serà de 25 alumnes per grup, la ràtio mínima serà de 12 alumnes per grup.
 • Els docents matriculats en aquests cursos seran considerats a tots els efectes com a alumnes oficials de les EOI.
 • Una vegada acabat el curs, el professorat matriculat en els cursos Intermedi B2.2 i Avançat C1.2 podrà presentar-se a les proves per a l’obtenció del certificat d’Intermedi B2 i d’Avançat C1 a la convocatòria corresponent en les mateixes condicions que els alumnes oficials.
 • Els cursos començaran el 04/10/2021 i finalitzaran el 30/05/2022.

OFERTA I HORARI DELS CURSOS nou!

 

Intermedi B2.1 PA: dilluns de 17 a 19 hores IES Thomàs aula 2

Intermedi B2.2 PA: dilluns de 17 a 19 hores  IES JM Thomàs aula 8

Avançat C1.1 PA: dimarts de 17 a 19 hores  IES JM Thomàs aula 2

Avançat C1.1 PB: dimarts de 17 a 19 hores  IES Arxiduc Lluís Salvador aula 2-6

Avançat C1.2 PA: dimarts de 17 a 19 hores  EOI Seu central (C/ Aragó) aula 11

 

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Molt important:
les inscripcions s’atenen per ordre d’arribada, però les inscripcions que arriben abans de l’inici del termini de preinscripció o matrícula NO es tenen en compte.

a) Alumnat oficial del curs 2020-2021 dels cursos B2.1 PA, B2.2 PA i PB, C1.1 PA i PB aprovat en la convocatòria ordinària:
del 25/06 al 28/06.
Aquest alumnat té plaça garantida si es matricula en termini.

b) Docents de la CAIB que sol·liciten plaça el mes de juny:
Preinscripció: del 25/06 al 28/06
La llista de matriculats admesos i d’espera es publicaran el 08/07 a les 20:00 a la pàgina web. La llista d’espera es farà servir si queden places vacants després de la matrícula de l’alumnat oficial el mes de setembre.

c) Alumnat oficial del curs 2020-2021 dels cursos B2.1 PA, B2.2 PA i PB, C1.1 PA i PB , C1.2 PA* aprovat en la convocatòria extraordinària, no aprovats i no presentats:
del 18/09 al 20/09

Aquest alumnat té plaça garantida si es matricula en termini.
* en el cas de C1.2 PA només alumnat repetidor

d) Docents de la CAIB en la llista d’espera de la preinscripció del mes de juliol:
L’EOI de Palma contactarà via e-mail amb les persones d’aquesta llista d’espera si queden places vacants després de la matrícula de l’alumnat oficial al mes de setembre o si es produeixen vacants.

Sol·licitants en llista d’espera: clica aquí.

e) Docents de la CAIB que sol·liciten plaça el mes de setembre:
S’obre un nou període d’inscripció els dies 13/09 i 14/09. Vostè pot sol·licitar plaça seguint el procediment indicat més avall.
Abans del 23/09 no sabrem si tenim places vacants ja que l’alumnat oficial del curs 2020-2021 que s’examina el setembre es matricula del 18/09 al 20/09 i encara hi ha persones en la llista d’espera del mes de juliol.

f) Darreres places vacants (informació publicada a 22/09):

encara ens queden places vacants dels cursos B2.1, C1.1 i C1.2.
No queden places vacants de B2.2.

Si vostè compleix els requisits per a matricular-se, segueixi el procediment explicat a continuació.

PROCEDIMENT

 • La preinscripció i la matrícula es fan de forma telemàtica.
 • S’ha d’enviar TOTA la documentació necessària en un ÚNIC email a l’adreça electrònica: cursosdocents.secretaria@eoipalma.com
  (Atenció: l’adreça de correu electrònic és diferent de la del curs passat!)
 • A l’assumpte s’ha d’indicar: Matrícula docents CAIB: Llinatges i nom. Exemple: Matrícula docents CAIB: Pons Ruiz, Marta
 • Indicau a l’email que ens envieu si ja sou alumnes d’aquest programa del curs 2020-2021.
 • No acceptam cap tipus de preinscripció i matrícula enviades abans de la data establerta en el calendari de matrícula corresponent.

DOCUMENTACIÓ

 • Sol·licitud d’inscripció (fitxa de recollida de dades personals)
 • Còpia del DNI
 • Certificat d’empadronament per a justificar la zona d’influència (només per a nous sol·licitants de plaça. Els docents de la CAIB matriculats d’aquest programa durant el curs 2020-2021 no han d’aportar aquest justificant).
 • Certificat del secretari del centre on el professor estigui destinat, o del Director general respectiu on el professor estigui en comissió de serveis indicant que el docent presta els seus serveis allà. Nota: en el cas de sol·licitar plaça en el mes de juny, el certificat ha de fer referència al curs escolar 2020-2021; en el cas de sol·licitar plaça en el mes de setembre, el certificat ha de fer referència al curs escolar 2021-2022.
 • Resguard acreditatiu de prova d’anivellació amb el resultat del curs al qual s’accedeix o Certificat acreditatiu d’haver aprovat el nivell d’accés requerit, d’acord amb el que s’estableix en la resolució (en el cas de l’antic alumnat del curs 2020-2021 això no és necessari).

JUSTIFICACIÓ DEL NIVELL REQUERIT

PROVA D’ANIVELLACIÓ

 • La prova d’anivellació online es podrà fer:

al juny: del 21/06 a les 8 hores fins al 24/06 a les 22 hores

al setembre: el 13/09 de les 8 hores fins a les 21 hores

PUBLICACIÓ DE LLISTES

NORMATIVA

Convocatoria (Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 10 de maig de 2021)