El Ministeri d’Educació i Formació Professional ha convocat les beques per al curs 2023/24. La sol·licitud de beca es tramita en línia a través de la web del Ministeri.

Per poder acollir-se a l’exempció del pagament de la taxa de matrícula, s’ha de presentar la sol·licitud de concessió de beca. Aquesta sol·licitud de concessió de beca és l’únic document que pot eximir del pagament de la taxa de matrícula.

L’alumnat que en formalitzar la matrícula s’aculli a l’exempció per haver sol·licitat la concessió d’una beca i posteriorment no obtengui la condició de becari o li sigui revocada la beca concedida, queda obligat a pagar la taxa corresponent a la matrícula que va fer.

Us recordam que són causes de reintegrament de la beca:

  • Causar baixa en el centre abans de final de curs anterior
  • No assistir a un 80% o més de les hores lectives
  • No superar el curs complet en el cas dels cursos d’accés o els de preparació per l’accés a la formació professional o els de les escoles oficials d’idiomes

Trobareu instruccions sobre el procés de sol·licitud de beca al portal Becas de Educación