Què són les proves de certificació (o exàmens lliures)?

Si una persona vol obtenir una certificació oficial de nivell d’un idioma i no vol o no pot assistir presencialment a classe, té l’opció de presentar-se a les proves de certificació. Això vol dir que aquesta persona només compareix per a examinar-se.

Quan té lloc la matrícula de les proves de certificació?

La matrícula de les proves de certificació acostuma a ser el mes de febrer. La convocatòria surt publicada cada any en BOIB (Butlletí Oficial de les Illes Balears).
És molt important que vostè estigui pendent de la nostra pàgina web des de finals de gener per tal que no se li passi el termini.

Quan tenen lloc les proves de certificació?

Quan una persona es matricula per lliure, té dret a dues convocatòries d’exàmens.
Els exàmens de la convocatòria ordinària tenen lloc als mesos de maig/juny i els exàmens de la convocatòria extraordinària són al mes de setembre.

Ja se saben les dates exactes dels exàmens de maig/juny i setembre?

Les dates dels exàmens escrits se saben just abans de la matrícula lliure. Això vol dir, que quan vostè es matricula, ja sap quan tindran lloc els exàmens escrits. Les dates dels exàmens orals es publicaran més endavant.

De quins nivells es pot matricular un candidat per lliure?

Els nivells són:

  • Certificat de Nivell Bàsic A2
  • Certificat de Nivell Intermedi B1
  • Certificat de Nivell Intermedi B2
  • Certificat de Nivell Avançat C1
  • Certificat de Nivell Avançat C2

Pot un candidat matricular-se de més d’un idioma i/o nivell?

Sí. Abans de matricular-se, però, hauria de comprovar que no li coincideixen les dates dels exàmens de diferents idiomes i nivells.

De quins idiomes i nivells es pot examinar un candidat que s’ha matriculat per lliure?

Aquesta informació es publica a la convocatòria de proves de certificació de cada any i pot variar.

Com es pot saber de quin nivell s’ha d’examinar un candidat?

És responsabilitat de cada candidat matricular-se del/s nivell/s que consideri adient/s.

Les persones interessades poden consultar les pàgines dels diferents departaments a la pàgina web de l’EOI de Palma. Hi trobaran extractes de la programació on es descriu el nivell i bibliografia dels nivells i cursos impartits.

Existeixen models dels exàmens de certificat de nivell per fer-se una idea de com són els exàmens?

Sí, existeixen models d’exàmens de certificat de nivell i documents que descriuen les proves. Es poden consultar a la pàgina web del Servei d’Ensenyaments de Règim Especial de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres:

Pot un candidat fer ús del material de la biblioteca de l’EOI de Palma o treure material en préstec?

Les persones matriculades per lliure a l’EOI de Palma poden fer ús del material de la biblioteca de l’EOI de Palma, però no en poden treure materials en prèstec.

Quina validesa tenen les certificacions de nivell que s’obtenen?

Les titulacions de les escoles oficials d’idiomes estan reconegudes a nivell estatal i donen punts per a concursos de trasllats i borsins de treball, entre d’altres.

Tenen les certificacions de nivell que s’obtenen a les escoles oficials d’idiomes una correlació amb el Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües (MECR)?

Sí, les titulacions que s’obtenen a les EOI tenen una equivalència directa amb el MECR. Aquesta equivalència està publicada en BOE. Per a més informació, consulti l’apartat de la nostra pàgina web  “Sobre les EOI/Nivells impartits” clicant