Què són les proves de certificació (o exàmens lliures)?

Si una persona vol obtenir una certificació oficial del nivell d’un idioma i no vol o no pot assistir presencialment a classe, té l’opció de presentar-se a les proves de certificació. Això vol dir que aquesta persona només compareix a l’EOI per a examinar-se.

Quan una persona es matricula per lliure, té dret a dues convocatòries d’examen: ordinària (juny) i extraordinària (setembre).

Quan té lloc la matrícula de les proves de certificació?

La matrícula de les proves de certificació sol ser al mesos de febrer/març. La convocatòria surt publicada cada any al BOIB (Butlletí Oficial de les Illes Balears).
És molt important estar pendent de la nostra pàgina web des de finals de gener per assabentar-se del termini de matrícula d’ aquestes proves.

Quan tenen lloc les proves de certificació?

Les proves de la convocatòria ordinària tenen lloc als mesos de maig/juny i les de de la convocatòria extraordinària són al mes de setembre.

Quan se saben les dates concretes dels exàmens de maig/juny i setembre?

Les dates dels exàmens escrits se saben un poc abans de la matrícula lliure. D’aquesta manera, en haver de fer la matrícula, ja se sap quan tendrà lloc la prova escrita. Les dates de les proves orals es publiquen  més endavant, quan ja ha finalitzat el termini de matrícula.

De quins nivells es pot matricular un candidat per lliure?

Els nivells són:

  • Certificat de Nivell Bàsic A2
  • Certificat de Nivell Intermedi B1
  • Certificat de Nivell Intermedi B2
  • Certificat de Nivell Avançat C1
  • Certificat de Nivell Avançat C2

Un candidat pot matricular-se de més d’un idioma i/o nivell?

Sí. Abans de matricular-se, però, hauria de comprovar que no li coincideixen les dates dels exàmens dels diferents idiomes i nivells.

De quins idiomes i nivells es pot examinar un candidat que s’ha matriculat per lliure?

Aquesta informació es publica a la convocatòria de proves de certificació de cada any perquè pot variar.

Com es pot saber de quin nivell s’ha d’examinar un candidat?

És responsabilitat de cada candidat matricular-se del/s nivell/s que consideri adient/s.

Les persones interessades poden consultar les pàgines dels diferents departaments a la pàgina web de l’EOI de Palma. Hi trobaran extractes de la programació on es descriu el nivell i la bibliografia dels nivells i cursos impartits.

Existeixen models dels exàmens de certificat de nivell per fer-se una idea de com són els exàmens?

Sí, existeixen models d’exàmens de certificat de nivell i documents que descriuen les proves. Es poden consultar a la pàgina web del Servei d’Ensenyaments de Règim Especial de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres:

Quina validesa tenen les certificacions de nivell que s’obtenen?

Les titulacions de les escoles oficials d’idiomes estan reconegudes a nivell estatal i donen punts per a concursos de trasllat i borsins de treball, entre d’altres.

Les certificacions de nivell que s’obtenen a les escoles oficials d’idiomes tenen una correlació amb el Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües (MECR)?

Sí, les titulacions que s’obtenen a les EOI tenen una equivalència directa amb el MECR. Aquesta equivalència està publicada al BOE. Per a més informació, consultau l’apartat de la nostra pàgina web  “Sobre les EOI/Nivells impartits” clicant