Resultado de imagen de icono thats english

L’horari del personal administratiu és de dilluns a divendres de 10:00 a 17:00 hores. 

Atenció presencial i telefònica: d’11:00 a 16:00 hores.

De 10:00 a 11:00 hores i de 16:00 a 17:00 hores no s’atendrà al telèfon.

Si necessitau acudir presencialmente al centre, degut a la situació sanitària actual, s’ha de sol·licitar cita prèvia. Podeu contactar per telèfon o per correu electrònic.

Telèfon: 663 30 37 58

Correu electrònic de That`s English: eoi.palma@thatsenglish.com

That’s English! és el curs d’anglès a distància creat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, impartit per les Escoles Oficials d’Idiomes.

A partir del curs 2020-21 s’utilitzarà de manera unificada l’estructura i les denominacions de nivell del Pla 2020:

Estructura pla 2020

Nivell Curs Mòdul
BÀSIC A2 1r Bàsic A2 Bàsic A2.1
Bàsic A2.2
2n Bàsic A2 Bàsic A2.3
Bàsic A2.4
INTERMEDI B1 Intermedi B1 Intermedi B1.1
Intermedi B1.2
INTERMEDI B2 1r Intermedi B2 Intermedi B2.1
Intermedi B2.2
2n Intermedi B2 Intermedi B2.3
Intermedi B2.4
AVANÇAT C1 Avançat C1 Avançat C1.1
Avançat C1.2

 

Les principals novetats són que el nivell B1 passa a ser cursat en un any, i s’afegeix el nivell C1, també amb una duració d’un any. Els continguts del Pla 2018 s’han actualitzat i s’han redistribuït i ampliat en consonància amb els nivells del MECR. En els nivells B1, B2 i C1 s’ha introduït l’activitat de llengua de mediació oral i escrita.

El canvi del Pla 2018 al Pla 2020 es realitzarà tenint en compte els mòduls aprovats pels alumnes , d’acord amb el quadre següent:

Mòduls   aprovats

en el Pla 2018

Mòdul al qual accedeix en el Pla 2020 Mòdul al qual accedeix del Pla 2018 en extinció
Mòdul 1 A2.3*
Mòdul 2 A2.3
Mòdul 3 A2.3 (repetidor)
Mòdul 4 B1.1
Mòdul 5 B1.1 (repetidor)
Mòdul 6 B2.1
Mòdul 7 B2.3*
Mòdul 8 B2.3
Mòdul 9 B2.3 (repetidor)
Mòdul 10 (B2.3) (opcional/repetidor) Mòdul 11
Mòdul 11 (B2.3) (opcional/repetidor) Mòdul 11 (repetidor)
Mòdul 12 C1.1

* Els alumnes que hagin superat el primer mòdul del primer curs d’un nivell (mòdul 1, del primer curs d’A2 i mòdul 7, que equival al primer mòdul del nou nivell B2), però no el segon (mòduls 2 i 8), podran matricular-se del segon curs del
nivell, condicionats a recuperar el mòdul pendent en una convocatòria extraordinària en el mes de desembre. Si no supera aquesta convocatòria, l’alumne serà considerat en cursos posteriors repetidor del segon curs del nivell, però
haurà d’aprovar tots els mòduls pendents.

PLA D’ESTUDIS THAT’S ENGLISH 2018

1r mòdul 2n mòdul
Bàsic A2.1 Mòdul 1 Mòdul 2
Bàsic A2.2 Mòdul 3 Mòdul 4
Intermedi B1.1 Mòdul 5 Mòdul 6
Intermedi B1.2 Mòdul 7 Mòdul 8
Intermedi B2.1 Mòdul 9 Mòdul 10
Intermedi B2.2 Mòdul 11 Mòdul 12

 

PLA D’ESTUDIS THAT’S ENGLISH 2011 (2011-2018)

1r mòdul 2n mòdul
Bàsic 1 Mòdul 1 Mòdul 2
Bàsic 2 Mòdul 3 Mòdul 4
Intermedi 1 Mòdul 5 Mòdul 6
Intermedi 2 Mòdul 7 Mòdul 8
Avançat 1 Mòdul 9 Mòdul 10
Avançat 2 Mòdul 11 Mòdul 12

 

PLA D’ESTUDIS THAT’S ENGLISH 2008

1r mòdul 2n mòdul 3r mòdul
Bàsic 1 Mòdul 1 Mòdul 2 Mòdul 3
Bàsic 2 Mòdul 4 Mòdul 5
Intermedi 1 Mòdul 6 Mòdul 7
Intermedi 2 Mòdul 8 Mòdul 9

 

PLA D’ESTUDIS THAT’S ENGLISH 1993

1r mòdul 2n mòdul 3r mòdul
Primer Mòdul 1 Mòdul 2 Mòdul 3
Segon Mòdul 4 Mòdul 5 Mòdul 6
Tercer Mòdul 7 Mòdul 8 Mòdul 9

 

El curs 2011-2012 s’implantà el nou pla per al curs bàsic 1 (mòdul 1 i mòdul 2). Actualment equival al curs bàsic A2.1.

El curs 2012-2013 s’implantà el nou pla per al curs bàsic 2 (mòdul 3 i mòdul 4). Actualment equival al curs bàsic A2.2.

El curs 2013-2014 s’implantà el nou pla per al curs intermedi 1 (mòdul 5 i mòdul 6). Actualment equival al curs intermedi B1.1.

El curs 2014-2015 s’implantà el nou pla per al curs intermedi 2 (mòdul 7 i mòdul 8). Actualment equival al curs intermedi B1.2.

El curs 2015-2016 s’implantà el nou pla per al curs avançat 1 (mòdul 9 i mòdul 10). Actualment equival al curs intermedi B2.1.

El curs 2016-2017 s’implantà el nou pla per al curs avançat 2 (mòdul 11 i mòdul 12). Actualment equival al curs intermedi B2.2.

EQUIVALÈNCIA ACADÈMICA (PLA D’ESTUDIS 2011)
Els mòduls 1 i 2 (nou pla) equivalen al curs bàsic A1 d’anglès d’EOI. És obligatori haver superat el mòdul 1 per poder presentar-se al mòdul 2.

Els mòduls 3 i 4 (nou pla) equivalen al curs bàsic A2 d’anglès d’EOI. És obligatori haver superat el mòdul 3 per poder presentar-se al mòdul 4. La superació de les proves del mòdul 4 dóna dret a l’obtenció del Certificat de nivell bàsic d’anglès.

Els mòduls 5 i 6 (nou pla) equivalen al curs intermedi B1.1 d’anglès d’EOI. És obligatori haver superat el mòdul 5 per poder presentar-se al mòdul 6.

Els mòduls 7 i 8 (nou pla) equivalen al curs intermedi B1.2 d’anglès d’EOI. És obligatori haver superat el mòdul 7 per poder presentar-se al mòdul 8. La superació de les proves del mòdul 8 dóna dret a l’obtenció del Certificat de nivell intermedi B1 d’anglès.

Els mòduls 9 i 10 (nou pla) equivalen al curs intermedi B2.1 d’anglès d’EOI. És obligatori haver superat el mòdul 9 per poder presentar-se al mòdul 10.

Els mòduls 11 i 12 (nou pla) equivalen al curs intermedi B2.2 d’anglès d’EOI. És obligatori haver superat el mòdul 11 per poder presentar-se al mòdul 12. La superació de les proves del mòdul 12 dóna dret a l’obtenció del Certificat de nivell intermedi B2 d’anglès.

CRITERIS D’ADMISSIÓ DE L’ALUMNAT

Per accedir a aquests ensenyaments és requisit imprescindible tenir setze anys complerts l’any en qué s’inicien els estudis. Així mateix, podran accedir els majors de catorze anys si l’idioma anglés no és el cursat en l’Educació Secundária Obligatòria.

A més es tindran en compte els següents requisits académics:

Per poder inscriure’s en segon curs de nivell Bàsic A2 l’alumne ha de complir i acreditar alguna de les següents condicions:

– Haver superat el primer curs de nivell A2 dels ensenyaments de l’idioma anglés a una EOI per la modalitat presencial o a distáncia.

– Haver superat el primer curs del cicle elemental d’anglès del pla d’estudis anterior a 2006 (Reial decret 967/1998, de 2 de setembre, i Reial decret 944/2003, de 18 de juliol) a una EOI

– Haver superat el mòdul 1 que forma part del primer curs del nivell básic A2 del Pla 2018 That’s English! En aquest cas será necessari que l’alumne superi el mòdul 2 a la convocatòria de desembre per poder ser avaluat dels mòduls del segon curs del nivell Básic A2

– Obtenir informe positiu en la Valoració Inicial de l’Alumne (VIA).

Per accedir als estudis del nivell Intermedi B1 dels ensenyaments de régim especial d’anglés en la modalitat a distáncia és necessari algun dels següents requisits:

– Haver superat el nivell A2 dels ensenyaments de l’idioma anglés a qualsevol EOI per la modalitat presencial o a distáncia.

– Haver superat el primer curs del nivell intermedi d’anglès dels ensenyaments d’idiomes de règim especial regulats pel Reial decret 1629/2006.

– Haver superat el primer curs del cicle elemental d’anglès del pla d’estudis anterior a 2006 (Reial decret 967/1998, de 2 de setembre, i Reial decret 944/2003, de 18 de juliol) a una EOI.

– Obtenir informe positiu en la Valoració Inicial de l’Alumne (VIA).

Per accedir al primer curs del nivell Intermedi B2 dels ensenyaments de régim especial d’anglés en la modalitat a distáncia és necessari algun dels següents requisits:

– Haver superat el nivell B1 d’ensenyaments de l’idioma anglés a una EOI per la modalitat presencial o a distáncia.

– Haver obtingut en l’idioma anglés el certificat de Cicle Elemental dels ensenyaments regulats pel Reial Decret 967/1988, de 2 de setembre.

– Haver superat el segon curs del nivell intermedi d’anglès dels ensenyaments d’idiomes de règim especial regulats pel Reial decret 1629/2006, de 29 de desembre.

– Haver superat el mòdul 6 que forma part del primer curs del nivell intermedi B1 del Pla 2018.

– Estar en possessió de certificats reconeguts com B1 segons el MCERL o certificacions equivalents a les de nivell intermedi de les escoles oficials d’idiomes (Preliminary English Test (PET, Trinity Grade 6, CUID de l’UNED).

– Obtenir informe positiu en la Valoració Inicial de l’Alumne (VIA).

Per poder inscriure’s en el segon curs del nivell Intermedi B2, l’alumne ha de complir i acreditar alguna de les següents condicions:

– Haver superat el primer curs del nivell B2 dels ensenyaments de l’idioma anglés a qualsevol EOI per la modalitat presencial o a distáncia.

– Haver superat el primer curs del nivell avançat d’anglès dels ensenyaments d’idiomes de règim especial regulats pel Reial decret 1629/2006.

– Haver superat el quart curs del pla d’estudis anterior a 2006 (Reial decret 967/1998, de 2 de setembre, i Reial decret 944/2003, de 18 de juliol) a una EOI.

– Haver superat el mòdul 7 que forma part del primer curs del nivell intermedi B2 del Pla 2018 That’s English!. En aquest cas será necessari que l’alumne superi el mòdul 8 a la convocatòria de desembre per poder ser avaluat dels mòduls del segon curs del nivell intermedi B2.

– Haver superat el mòdul 9 que forma part del segon curs del nivell intermedi B2 del Pla 2018 That’s English!. En aquest cas l’alumne tindrá la condició de repetidor.

– Haver superat el mòdul 10 que forma part del segon curs del nivell intermedi B2 del Pla 2018 That’s English!. En aquest cas, l’alumne podrá triar entre incorporar-se al pla nou (2020) amb la condició de repetidor o inscriure’s en el mòdul 11 del Pla 2018 That’s English! (a extingir). Els alumnes que optin per cursar el pla 2018 i no superin els mòduls 11 i 12 o la prova de certificació de nivell B2 en el curs 2020-2021, s’han d’incorporar, amb condició de repetidor, al mòdul B2.3 del pla 2020 el curs següent.

– Haver superat el mòdul 11 i suspés el mòdul 12 del nivell intermedi B2 del Pla 2018 That’s English!. En aquest cas, l’alumne podrá triar entre accedir a aquest curs del pla nou amb la condició de repetidor o inscriure’s en el segon curs del nivell Intermedi B2 del Pla 2018 That’s English! (a extingir), en el qual també tindrá condició de repetidor. Els alumnes que optin per cursar el pla 2018 i no superin els mòduls 11 i 12 o la prova de certificació de nivell B2 en el curs 2020- 2021, s’han d’incorporar, amb condició de repetidor, al mòdul B2.3 del pla 2020 el curs següent.

– Obtenir informe positiu en la Valoració Inicial de l’Alumne (VIA).

Per accedir al nivell Avançat C1 dels ensenyaments de régim especial d’anglés en la modalitat a distáncia és necessari algun dels següents requisits:

– Haver superat el nivell B2 dels ensenyaments de l’idioma anglés a una EOI per la modalitat presencial o a distáncia.

– Haver superat el segon curs del nivell avançat d’anglès dels ensenyaments d’idiomes de règim especial regulats pel Reial decret 1629/2006.

– Haver obtingut en l’idioma anglés el certificat d’aptitud dels ensenyaments regulats pel Reial Decret 967/1988, de 2 de setembre.

– Estar en possessió de certificats reconeguts com B2 segons el MCERL o certificacions equivalents a les de nivell intermedi de les escoles oficials d’idiomes.

– Obtenir informe positiu en la Valoració Inicial de l’Alumne (VIA)

PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ

 • Tot el procés es realitzará de manera telemática. La documentació necessária per inscriure’s segon cada cas s’ha de enviar per correu electrònic a l’adreça del CCA que correspongui a l’EOI a la qual vulgui matricular-se:

–     CCA Eivissa: eoi.evissa@thatsenglish.com

–     CCA Maó: eoi.mahon@thatsenglish.com

–     CCA Palma: eoi.palma@thatsenglish.com

 • Si s’inscriu per primera vegada en el programa, ha de remetre per correu electrònic una fotocòpia del DNI i de la documentació que hagi d’aportar segons el seu cas.
 • Si l’alumne/a ja ha estat inscrit en el programa en cursos anteriors, haurà d’adjuntar fotocòpia del butlletí de qualificacions o expedient académic.
 • Si ha triat pagament en Banc adreceu-vos a alguna sucursal de BBVA per ingressar l’import que sigui procedent. L’entitat bancária validará l’imprés d’inscripció i l’hi tornará (a excepció de les còpies per al Banc). Ha d’adjuntar aquest imprès validat a la documentació que ha de lliurar al CCA per correu electrònic. Disposará de tres dies per fer-ho a partir d’haver realitzat el pagament..
 • Si ha realitzat el pagament online enviï al CCA en els tres dies posteriors l’imprés, justificant de pagament, i la documentació necessária en funció del tipus d’accés o dret a descompte.
 • Una vegada revisada la documentació, en el termini de tres dies laborables a partir de la recepció en el CCA, l’alumne rebrá un correu electrònic amb una cita per formalitzar la matrícula i recollir el material didáctic del curso al qual s’inscriu.
 • Si va anul·lar la inscripció del curs anterior sense sol·licitar devolució de l’import abonat, no ha d’ingressar cap quantitat. Si aquest curs vol sol·licitar l’anul·lació haurá de realitzar-la abans de la primera convocatòria d’examen del seu centre. En cas d’anul·lació, no cal tornar els materials.
 • La devolució de la inscripció només procedirá per causes imputables a That’s English!. No s’admetrá la sol·licitud de devolució per causes imputables a l’alumne. No obstant això, l’alumne tindrá dret a desistir de la inscripció, sense indicar cap motiu, durant un període de 14 dies naturals des del moment de la inscripció. En aquest cas, l’alumne haurá de realitzar la petició en el centre de suport administratiu i tornar el material didáctic en un termini de 14 dies naturals a partir de la data en qué comuniqui la seva decisió de desistiment. El dret de desistiment no és aplicable si el material didáctic de That’s English! ha estat desprecintat o si els serveis de That’s English! han estat utilitzats per l’alumne.
 • L’alumne que vulgui exercir el seu dret de desistiment disposará d’un termini de 14 dies naturals des del dia del pagament de la inscripció. Per exercir el seu dret podrá:.
 1. Enviar el formulari de desistiment que pot descarregar al web de TE! a la següent adreça de correu electrònic: devoluciones@thatsenglish.com. En aquest cas disposará de 14 dies per lliurar el material, sense desprecintar al CAA en el qual estigui matriculat, una vegada hagi rebut la cita per procedir a la devolució del material en el centre.
 2. Un cop rebuda la documentació per part d’Eductrade i comprovat amb l’escola la devolució del material sense desprecintar, es procedirá a realitzar la devolució de l’import pel mateix métode que va utilitzar l’alumne per fer el pagament. En qualsevol cas i sense cap cost addicional, l’alumne podrá sol·licitar la devolució per transferéncia.
 • Esgotat el termini de desistiment, la devolució de la inscripció només procedirá per causes imputables a That’s English!. No s’admetrá la sol·licitud de devolució per causes imputables a l’alumne.
 • El procediment per sol·licitar la devolució de la inscripció será el següent: a) L’alumne enviará al centre de suport administratiu la petició de sol·licitud de devolució degudament motivada i justificada documentalment junt amb l’original de l’Exemplar per a l’alumne” de l’imprés de inscripció; b) La petició de sol·licitud de devolució s’ha d’enviar abans de el 15 de desembre de 2020; c) El centre de suport administratiu haurá de lliurar a l’alumne un justificant on quedi constáncia de la reclamació realitzada;i d) Quan sigui procedent la devolució, l’alumne rebrá l’import sol·licitat en la petició de devolució, bé a la targeta de crédit/débit de l’alumne (si s’ha realitzat la inscripció al web de That’s English!) o mitjançant transferència bancària al nombre de compte bancari facilitat per l’alumne. En ambdós casos, l’alumne haurà de retornar prèviament el material
  didàctic sense desprecintar.
  • Cada centre té un nombre limitat de places que s’atorgaran per ordre d’inscripció. Aquesta només quedarà formalitzada quan s’enviï l’imprès a la Secretaria de l’CAA amb la
  validació de l’entitat bancària o justificant de pagament en línia dins de les dates que s’han fixat. Si ha realitzat el pagament i no hi ha places al centre sol·licitat, podrà
  sol·licitar la devolució de l’import d’inscripció o acudir a un altre centre que sí tingui places disponibles.
  • El material serà lliurat un cop formalitzada la inscripció. Si l’escola no tingués disponibilitat de material en el moment de la inscripció, es posarà en contacte posteriorment
  amb l’alumne per fer-li lliurament del mateix.
  • Els descomptes no són acumulables entre si ni aplicables a alumnes repetidors. Si té dret a algun descompte ha de remetre, juntament amb aquest imprès, la documentació
  que es relaciona a continuació per a la confrontació.
  • Tot el personal (funcionari, interí o personal laboral) de l’Administració pública: certificat de la seva condició de personal en actiu
  • Família nombrosa categoria general:Títol oficial de Família nombrosa actualitzat.
  • Família nombrosa categoria especial:Títol oficial de Família nombrosa actualitzat
  • Víctimes de terrorisme: Informe preceptiu del Ministeri de l’Interior.
  • Discapacitat igual o superior 33%, total, absoluta o gran invalidesa: Resolució o certificat expedit per l’òrgan competent.
  • Unitat familiar: fotocòpia del llibre de família o document equivalent i el resguard d’inscripció del membre que va adquirir els materials del mateix curs en què s’inscriu
  la persona interessada en That’s English! Descompte únicament vàlid per al Pla actual i no aplicable si un dels membres té dret a algun descompte o exempció.
  Només s’aplicarà un descompte per unitat familiar.
  • Aturats majors de 52 anys: targeta de demanda d’ocupació en vigor.
  El dia que s’hagi fixat pel centre per formalitzar la matrícula i el lliurament del material didàctic, s’han de presentar els documents originals.

  
  

Per a seguir el primer curs del programa (curs bàsic A2.1) no calen coneixements previs d’anglès.

Aquelles persones que estiguin en possessió del títol de batxillerat i hagin cursat anglès com a primera llengua estrangera poden accedir al curs intermedi B1 o al curs bàsic A2.3.

Els alumnes que ja hagin superat algun curs d’EOI en la modalitat presencial o algun mòdul a distància o bé tenguin les convalidacions acadèmiques corresponents poden accedir directament al nivell o mòdul que els correspongui.

Els alumnes amb coneixements previs podran accedir directament al curs que els correspongui mitjançant una prova d’anivellació on-line (prova VIA de That’s English: pdf informatiu, clica aquí).

La prova d’anivellació estarà habilitada des de dia 7 de setembre a les 9:00h. fins dia 16 d’octubre a les 20:00h.

PROVA D’ANIVELLACIÓ: Accés a la prova VIA (valoració inicial de l’alumne).

No oblideu imprimir el resultat de la prova i presentar-lo a la Secretaria de That’s English després d’haver realitzat la matrícula.

Per a veure els horaris de les tutories, clica aquí (provisional 30/09/2020).

Els alumnes de 1r Bàsic A2 (Bàsic A2.1 i Bàsic A2.2), 2n Bàsic A2 (Bàsic A2.3 i Bàsic A2.4) tindran una hora de tutoria setmanal col·lectiva amb el seu tutor.

Els alumnes d’Intermedi B1 (Intermedi B1.1 i Intermedi B1.2), 1r Intermedi B2 (Intermedi B2.1 i Intermedi B2.2), 2n Intermedi B2 (Intermedi B2.3 i Intermedi B2.4) i Avançat C1 (Avançat C1.1 i Avançat C1.2) tindran dues hores de tutoria setmanal col·lectiva amb el seu tutor per a incrementar la realització d’activitats d’expressió oral i escrita del seu alumnat.

 

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres per la qual es dicten les instruccions sobre l’organització dels nivells bàsic A2, intermedi B1, intermedi B2 i Avançat C1 dels ensenyaments de règim especial d’anglès en la modalitat d’educació a distància, That’s English!, per al curs 2020-2021, i els seus annexos. Aquesta informació està penjada a la pàgina web versió catalana i castellana en el següent enllaç http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=1272455&coduo=36&lang=ca

Document informatiu, clica aquí 30/09/2020

Places limitades. La Secretaria de That s English assignarà plaça i grup per ordre de matrícula (horari d’atenció: d’ 11.00 a 16.00 hores).

DATES DE MATRÍCULA: Del 7 de setembre al 16 d’octubre.

* Si vosté va estudiar That’s English amb un pla anterior al de 2011 (plans 1993 i 2008), per favor consulti amb Secretaria de That’s English (telèfon: 663 30 37 58, email: eoi.palma@thatsenglish.com) per a confirmar quin és el nivell que li correspon amb el nou pla (pla 2011).

 


PREUS DE MATRÍCULA DE 
THAT’S ENGLISH

Alumnes no repetidors:   198 €
Alumnes repetidors:   100 €

Personal administració pública paga 50%.

Per a altres descomptes, llegiu a continuació.

4.3. El cost de la matrícula per a l’alumne que es matricula per primera vegada en un curs, és de 198€, excepte per a aquells que tenen dret a alguna de les reduccions de preu contemplades en els apartats 4.5 a 4.10. Aquesta inscripció dona dret al suport tutorial i als mitjans didàctics posats a disposició dels alumnes per a cada curs, la plataforma e-learning inclosa.
4.4. Els alumnes que repeteixin un curs rebran un quadern d’activitats del nivell corresponent, i han
d’abonar 100€ en el moment de formalitzar la matrícula.
4.5. L’alumnat que pertanyi a família nombrosa general té dret a una reducció del 50% del cost de
matrícula. En el cas de les famílies nombroses especials aquesta reducció és del 100%. Els alumnes que sol·licitin exercir aquest dret han d’acreditar la seva condició, aportant el corresponent Títol Oficial de Família Nombrosa actualitzat, i expedit per l’autoritat competent, amb una fotocòpia que, una vegada confrontada amb l’original, ha de quedar arxivada en l’expedient de l’alumne.
4.6. Tot el personal (funcionari, interí o personal laboral), de l’Administració pública que desitgi inscriure’s al programa té dret a una reducció del 50% del cost de matrícula. Aquestes persones han de presentar un certificat de la seva condició de personal en actiu.
4.7. L’alumne que tingui una discapacitat igual o superior al 33% està exempt al 100% del pagament per matrícula i materials didàctics. Per acreditar aquesta situació, cal presentar fotocòpia del certificat de discapacitat emès per l’òrgan competent.
4.8. L’alumne reconegut com a víctima del terrorisme està exempt al 100% del pagament per matrícula i materials didàctics. Per acreditar aquesta situació, cal presentar l’informe preceptiu del Ministeri de l’Interior.
4.9. L’alumne que formi part d’una unitat familiar (pares i fills, germans, matrimonis i parelles de fet) on qualcun dels seus membres hagi estat o estigui inscrit en el mateix curs del Pla 2020 That’s English!,
només ha d’abonar la quantitat de 91€. Hauran d’acreditar aquesta circumstància mitjançant fotocòpia del Llibre de Família o del document equivalent, i el resguard de la inscripció del membreque va adquirir els materials del curs en què la persona interessada vol inscriure’s. Aquesta reducció no és compatible amb altres que s’apliquin a algun dels membres de la unitat familiar, i només s’aplicarà una reducció per
unitat familiar.

4.10. Les persones en atur majors de 52 anys tenen dret a un 50% de descompte sobre l’import final de
la matrícula. Aquesta situació s’ha d’acreditar ambla targeta de demanda d’ocupació en vigor.
4.11. Les reduccions recollides en els apartats 4.5 a 4.10 no són acumulables entre si i no són aplicables
als alumnes repetidors.
4.12. La matrícula queda formalitzada una vegada s’ha realitzat el pagament del material didàctic de
cada curs i quan l’imprès d’inscripció s’ha lliurat al centre de suport administratiu respectiu. El lliurament d’aquest imprès s’ha de realitzar dins els terminis establerts. Fet això, els alumnes podran rebre el material didàctic que els correspongui.

CURS 2019-2020

– Alzugaray Presa, Inmaculada

– Bauçà Rosselló, Carme

– Borràs Pomar, Bernat

– Carroll, Michael

– Gelabert Goldinger, Raquel

– González López, Cristóbal (coordinador)

– Gracia Castejón, Ana Belén

– Monreal Iglesias, Rafael (coordinador)

– Riera Cardona, Susana

– Rodríguez Moreno, Jezabel

– Vicién Estevan, Catalina

 

Clica   per veure les dates d’exàmens de “That’s English”.

Criteris d’avaluació i qualificació: clica aquí (31/10/2019).

Descripció de les proves que s’aplicaran per a l’avaluació de l’alumnat: clica aquí (31/10/2019).

Per a veure les dates globals dels exàmens: clica aquí (31/10/2019).

Recuperació dels mòduls 1, 3, 5, 7, 9 i 11 a maig-juny: l’alumnat que no hagi aprovat alguna part de l’examen escrit a la convocatòria de gener-febrer, ha de tornar a presentar-se a totes les parts de l’examen escrit a la següent convocatòria de recuperació (maig-juny). L’alumnat que no hagi aprovat  la part oral de l’examen igualment s’ha de tornar a presentar a totes les parts de l’examen (escrit i oral) a la següent convocatòria de recuperació (maig-juny). No es guarden les notes aprovades per a la següent convocatòria, s’ha d’aprovar el mòdul complet.

Recuperació dels mòduls 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 i 11 a setembre
: l’alumnat que no hagi aprovat alguna part de l’examen escrit a la convocatòria de maig, ha de tornar a presentar-se a totes les parts de l’examen escrit a la següent convocatòria de recuperació (setembre). L’alumnat que no hagi aprovat  la part oral de l’examen igualment s’ha de tornar a presentar a totes les parts de l’examen (escrit i oral) a la següent convocatòria de recuperació (setembre). No es guarden les notes aprovades per a la següent convocatòria, s’ha d’aprovar el mòdul complet.

Recuperació dels mòduls 4, 8 i 12 a setembre. Els mòduls 4, 8 i 12 segueixen les indicacions de la comissió d’exàmens unificats de les Illes Balears: es guarden les notes per a setembre i l’alumnat només ha de presentar-se a aquelles parts no aprovades. L’examen del mòdul 4 és el mateix que l’examen de Nivell Bàsic A2 de les proves unificades de les Illes Balears, l’examen del mòdul 8 és el mateix que l’examen del Nivell Intermedi B1 de les proves unificades de les Illes Balears, l’examen del mòdul 12 és el mateix que l’examen del Nivell Intermedi B2 de les proves unificades de les Illes Balears.

MITJANS DE SUPORT A L’ALUMNAT

 1. Tutories presencials

En el moment de realitzar la matrícula, l’alumne ha d’escollir, sempre que hi hagi vacants disponibles, l’horari que desitgi per assistir a les tutories presencials en grup i realitzar les proves d’avaluació.

Cada grup d’alumnes té assignada una hora setmanal de tutoria durant el desenvolupament de cada mòdul, amb un total aproximat de 12  sessions per trimestre.

L’assistència a les tutories és voluntària i la seva funció és bàsicament practicar l’expressió oral, generalment basada en els continguts de la unitat didàctica en curs.

 1. Materials didàctics

A partir del curs 2008-09, el preu de la matrícula inclourà tots els materials de suport didàctic del curs (llibres de text, quadern d’exercicis, CD d’àudio, DVD amb les emissions de TV i CD-Rom multimèdia), que poden ser recollits per l’alumnat a l’EOI on s’ha matriculat.
Els alumnes amb problemes tècnics en la instalació dels CD Multimèdia poden contactar amb els responsables de That’s English mitjançant la pàgina de That’s English www.thatsenglish.com > Contacto > rellenar el formulario y seleccionar l’opció “Problemas técnicos”.

Alternativament, poden seguir els següents passos tècnics: per a veure la nota explicativa, clicau

Bon dia.

MATERIAL THAT`S ENGLISH ENS COMUNICA:

” Os comento que hemos recibido quejas de alumnos que no consiguen instalar el CD Multimedia del curso, sobre todo a partir del modulo 6. Todo indica que se trata de un problema técnico que estamos intentando aclarar para poder ofrecer una solución.

Por favor, en caso de recibir consultas referentes a problemas con la instalación del CD Multimedia, remitidles la siguiente respuesta:

Estimado alumno [o Estimada alumna],

Gracias por reportarnos la incidencia que has detectado en el CD Multimedia. Ya estamos trabajando para resolverla lo antes posible. Para ello, nos sería de utilidad que nos proporcionases los siguientes detalles técnicos:

– Sistema operativo y versión Java que tienes instalados en tu ordenador.

– En qué momento de la instalación se recibe el mensaje de error.

Nos pondremos en contacto contigo en cuanto el problema haya quedado resuelto.

Sentimos las molestias ocasionadas y agradecemos tu comprensión. ”

 1. Informació i consultes

L’horari de consultes, tràmits administratius i d’atenció al públic és de dilluns a divendres de 11:00 a 16.00h.