Resultado de imagen de icono thats english

L’horari del personal administratiu és de dilluns a divendres de 9:00 a 15:00 hores. 

Atenció telefònica: de 9:00 a 15:00 hores.

Atenció presencial: de 9:00 a 14:00 hores.

Podeu contactar per telèfon o per correu electrònic.

Telèfon: 663 30 37 58

Correu electrònic de That`s English: eoi.palma@thatsenglish.com

That’s English! és el curs d’anglès a distància creat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, impartit per les Escoles Oficials d’Idiomes que va del nivell bàic A2 a l’avançat C1 del MCERL. L’examen corresponent al 2n mòdul de cada nivell (menys els de 1ºA2 i 1ºB2 que són la primera part dels nivells bàsic A2 i intermedi B2 respectivament) és l’examen de certificat que condueix a l’obtenció de la titulació oficial de cada nivell.
L’alumne disposa de llibres de text, la plataforma i app e-learning per a estudiar pel seu compte i a més d’una tutoria presencial (no obligatòria) cada setmana amb un tutor que li resoldrà dubtes i facilitarà la pràctica oral de l’anglès.

A partir del curs 2020-21 s’aplica de manera unificada l’estructura i les denominacions de nivell del Pla 2020:

Estructura pla 2020

Nivell Curs Mòdul
BÀSIC A2 1r Bàsic A2 Bàsic A2.1
Bàsic A2.2
2n Bàsic A2 Bàsic A2.3
Bàsic A2.4
INTERMEDI B1 Intermedi B1 Intermedi B1.1
Intermedi B1.2
INTERMEDI B2 1r Intermedi B2 Intermedi B2.1
Intermedi B2.2
2n Intermedi B2 Intermedi B2.3
Intermedi B2.4
AVANÇAT C1 Avançat C1 Avançat C1.1
Avançat C1.2

 

Les principals novetats són que el nivell B1 passa a ser cursat en un any, i s’afegeix el nivell C1, també amb una duració d’un any. Els continguts del Pla 2018 s’han actualitzat i s’han redistribuït i ampliat en consonància amb els nivells del MECR. En els nivells B1, B2 i C1 s’ha introduït l’activitat de llengua de mediació oral i escrita.

El canvi del Pla 2018 al Pla 2020 es realitzarà tenint en compte els mòduls aprovats pels alumnes , d’acord amb el quadre següent:

Mòduls   aprovats

en el Pla 2018

Mòdul al qual accedeix en el Pla 2020 Mòdul al qual accedeix del Pla 2018 en extinció
Mòdul 1 A2.3*
Mòdul 2 A2.3
Mòdul 3 A2.3 (repetidor)
Mòdul 4 B1.1
Mòdul 5 B1.1 (repetidor)
Mòdul 6 B2.1
Mòdul 7 B2.3*
Mòdul 8 B2.3
Mòdul 9 B2.3 (repetidor)
Mòdul 10 (B2.3) (opcional/repetidor) Mòdul 11
Mòdul 11 (B2.3) (opcional/repetidor) Mòdul 11 (repetidor)
Mòdul 12 C1.1

 

PLA D’ESTUDIS THAT’S ENGLISH 2018

1r mòdul 2n mòdul
Bàsic A2.1 Mòdul 1 Mòdul 2
Bàsic A2.2 Mòdul 3 Mòdul 4
Intermedi B1.1 Mòdul 5 Mòdul 6
Intermedi B1.2 Mòdul 7 Mòdul 8
Intermedi B2.1 Mòdul 9 Mòdul 10
Intermedi B2.2 Mòdul 11 Mòdul 12

 

PLA D’ESTUDIS THAT’S ENGLISH 2011 (2011-2018)

1r mòdul 2n mòdul
Bàsic 1 Mòdul 1 Mòdul 2
Bàsic 2 Mòdul 3 Mòdul 4
Intermedi 1 Mòdul 5 Mòdul 6
Intermedi 2 Mòdul 7 Mòdul 8
Avançat 1 Mòdul 9 Mòdul 10
Avançat 2 Mòdul 11 Mòdul 12

 

PLA D’ESTUDIS THAT’S ENGLISH 2008

1r mòdul 2n mòdul 3r mòdul
Bàsic 1 Mòdul 1 Mòdul 2 Mòdul 3
Bàsic 2 Mòdul 4 Mòdul 5
Intermedi 1 Mòdul 6 Mòdul 7
Intermedi 2 Mòdul 8 Mòdul 9

 

PLA D’ESTUDIS THAT’S ENGLISH 1993

1r mòdul 2n mòdul 3r mòdul
Primer Mòdul 1 Mòdul 2 Mòdul 3
Segon Mòdul 4 Mòdul 5 Mòdul 6
Tercer Mòdul 7 Mòdul 8 Mòdul 9

 

El curs 2011-2012 s’implantà el nou pla per al curs bàsic 1 (mòdul 1 i mòdul 2). Actualment equival al curs bàsic A2.1.

El curs 2012-2013 s’implantà el nou pla per al curs bàsic 2 (mòdul 3 i mòdul 4). Actualment equival al curs bàsic A2.2.

El curs 2013-2014 s’implantà el nou pla per al curs intermedi 1 (mòdul 5 i mòdul 6). Actualment equival al curs intermedi B1.1.

El curs 2014-2015 s’implantà el nou pla per al curs intermedi 2 (mòdul 7 i mòdul 8). Actualment equival al curs intermedi B1.2.

El curs 2015-2016 s’implantà el nou pla per al curs avançat 1 (mòdul 9 i mòdul 10). Actualment equival al curs intermedi B2.1.

El curs 2016-2017 s’implantà el nou pla per al curs avançat 2 (mòdul 11 i mòdul 12). Actualment equival al curs intermedi B2.2.

EQUIVALÈNCIA ACADÈMICA (PLA D’ESTUDIS 2011)
Els mòduls 1 i 2 (nou pla) equivalen al curs bàsic A1 d’anglès d’EOI. És obligatori haver superat el mòdul 1 per poder presentar-se al mòdul 2.

Els mòduls 3 i 4 (nou pla) equivalen al curs bàsic A2 d’anglès d’EOI. És obligatori haver superat el mòdul 3 per poder presentar-se al mòdul 4. La superació de les proves del mòdul 4 dóna dret a l’obtenció del Certificat de nivell bàsic d’anglès.

Els mòduls 5 i 6 (nou pla) equivalen al curs intermedi B1.1 d’anglès d’EOI. És obligatori haver superat el mòdul 5 per poder presentar-se al mòdul 6.

Els mòduls 7 i 8 (nou pla) equivalen al curs intermedi B1.2 d’anglès d’EOI. És obligatori haver superat el mòdul 7 per poder presentar-se al mòdul 8. La superació de les proves del mòdul 8 dóna dret a l’obtenció del Certificat de nivell intermedi B1 d’anglès.

Els mòduls 9 i 10 (nou pla) equivalen al curs intermedi B2.1 d’anglès d’EOI. És obligatori haver superat el mòdul 9 per poder presentar-se al mòdul 10.

Els mòduls 11 i 12 (nou pla) equivalen al curs intermedi B2.2 d’anglès d’EOI. És obligatori haver superat el mòdul 11 per poder presentar-se al mòdul 12. La superació de les proves del mòdul 12 dóna dret a l’obtenció del Certificat de nivell intermedi B2 d’anglès.

CRITERIS D’ADMISSIÓ DE L’ALUMNAT

Per accedir a aquests ensenyaments és requisit imprescindible tenir setze anys complerts l’any en qué s’inicien els estudis. Així mateix, podran accedir els majors de catorze anys si l’idioma anglés no és el cursat en l’Educació Secundária Obligatòria.

A més es tindran en compte els següents requisits académics:

Per poder inscriure’s en segon curs de nivell Bàsic A2 l’alumne ha de complir i acreditar alguna de les següents condicions:

– Haver superat el primer curs de nivell A2 dels ensenyaments de l’idioma anglés a una EOI per la modalitat presencial o a distáncia.

– Haver superat el primer curs del cicle elemental d’anglès del pla d’estudis anterior a 2006 (Reial decret 967/1998, de 2 de setembre, i Reial decret 944/2003, de 18 de juliol) a una EOI

– Haver superat el mòdul 1 que forma part del primer curs del nivell básic A2 del Pla 2018 That’s English! En aquest cas será necessari que l’alumne superi el mòdul 2 a la convocatòria de desembre per poder ser avaluat dels mòduls del segon curs del nivell Básic A2

– Obtenir informe positiu en la Valoració Inicial de l’Alumne (VIA).

Per accedir als estudis del nivell Intermedi B1 dels ensenyaments de régim especial d’anglés en la modalitat a distáncia és necessari algun dels següents requisits:

– Haver superat el nivell A2 dels ensenyaments de l’idioma anglés a qualsevol EOI per la modalitat presencial o a distáncia.

– Haver superat el primer curs del nivell intermedi d’anglès dels ensenyaments d’idiomes de règim especial regulats pel Reial decret 1629/2006.

– Haver superat el primer curs del cicle elemental d’anglès del pla d’estudis anterior a 2006 (Reial decret 967/1998, de 2 de setembre, i Reial decret 944/2003, de 18 de juliol) a una EOI.

– Obtenir informe positiu en la Valoració Inicial de l’Alumne (VIA).

Per accedir al primer curs del nivell Intermedi B2 dels ensenyaments de régim especial d’anglés en la modalitat a distáncia és necessari algun dels següents requisits:

– Haver superat el nivell B1 d’ensenyaments de l’idioma anglés a una EOI per la modalitat presencial o a distáncia.

– Haver obtingut en l’idioma anglés el certificat de Cicle Elemental dels ensenyaments regulats pel Reial Decret 967/1988, de 2 de setembre.

– Haver superat el segon curs del nivell intermedi d’anglès dels ensenyaments d’idiomes de règim especial regulats pel Reial decret 1629/2006, de 29 de desembre.

– Haver superat el mòdul 6 que forma part del primer curs del nivell intermedi B1 del Pla 2018.

– Estar en possessió de certificats reconeguts com B1 segons el MCERL o certificacions equivalents a les de nivell intermedi de les escoles oficials d’idiomes (Preliminary English Test (PET, Trinity Grade 6, CUID de l’UNED).

– Obtenir informe positiu en la Valoració Inicial de l’Alumne (VIA).

Per poder inscriure’s en el segon curs del nivell Intermedi B2, l’alumne ha de complir i acreditar alguna de les següents condicions:

– Haver superat el primer curs del nivell B2 dels ensenyaments de l’idioma anglés a qualsevol EOI per la modalitat presencial o a distáncia.

– Haver superat el primer curs del nivell avançat d’anglès dels ensenyaments d’idiomes de règim especial regulats pel Reial decret 1629/2006.

– Haver superat el quart curs del pla d’estudis anterior a 2006 (Reial decret 967/1998, de 2 de setembre, i Reial decret 944/2003, de 18 de juliol) a una EOI.

– Haver superat el mòdul 7 que forma part del primer curs del nivell intermedi B2 del Pla 2018 That’s English!. En aquest cas será necessari que l’alumne superi el mòdul 8 a la convocatòria de desembre per poder ser avaluat dels mòduls del segon curs del nivell intermedi B2.

– Haver superat el mòdul 9 que forma part del segon curs del nivell intermedi B2 del Pla 2018 That’s English!. En aquest cas l’alumne tindrá la condició de repetidor.

– Haver superat el mòdul 10 que forma part del segon curs del nivell intermedi B2 del Pla 2018 That’s English!. En aquest cas, l’alumne podrá triar entre incorporar-se al pla nou (2020) amb la condició de repetidor o inscriure’s en el mòdul 11 del Pla 2018 That’s English! (a extingir). Els alumnes que optin per cursar el pla 2018 i no superin els mòduls 11 i 12 o la prova de certificació de nivell B2 en el curs 2020-2021, s’han d’incorporar, amb condició de repetidor, al mòdul B2.3 del pla 2020 el curs següent.

– Haver superat el mòdul 11 i suspés el mòdul 12 del nivell intermedi B2 del Pla 2018 That’s English!. En aquest cas, l’alumne podrá triar entre accedir a aquest curs del pla nou amb la condició de repetidor o inscriure’s en el segon curs del nivell Intermedi B2 del Pla 2018 That’s English! (a extingir), en el qual també tindrá condició de repetidor. Els alumnes que optin per cursar el pla 2018 i no superin els mòduls 11 i 12 o la prova de certificació de nivell B2 en el curs 2020- 2021, s’han d’incorporar, amb condició de repetidor, al mòdul B2.3 del pla 2020 el curs següent.

– Obtenir informe positiu en la Valoració Inicial de l’Alumne (VIA).

Per accedir al nivell Avançat C1 dels ensenyaments de régim especial d’anglés en la modalitat a distáncia és necessari algun dels següents requisits:

– Haver superat el nivell B2 dels ensenyaments de l’idioma anglés a una EOI per la modalitat presencial o a distáncia.

– Haver superat el segon curs del nivell avançat d’anglès dels ensenyaments d’idiomes de règim especial regulats pel Reial decret 1629/2006.

– Haver obtingut en l’idioma anglés el certificat d’aptitud dels ensenyaments regulats pel Reial Decret 967/1988, de 2 de setembre.

– Estar en possessió de certificats reconeguts com B2 segons el MCERL o certificacions equivalents a les de nivell intermedi de les escoles oficials d’idiomes.

– Obtenir informe positiu en la Valoració Inicial de l’Alumne (VIA)

PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ

 • Tot el procés es realitzará de manera telemática. La documentació necessária per inscriure’s segon cada cas s’ha de enviar per correu electrònic a l’adreça del CCA que correspongui a l’EOI a la qual vulgui matricular-se:

–     CCA Eivissa: eoi.evissa@thatsenglish.com

–     CCA Maó: eoi.mahon@thatsenglish.com

–     CCA Palma: eoi.palma@thatsenglish.com

 • Si s’inscriu per primera vegada en el programa, ha de remetre per correu electrònic una fotocòpia del DNI i de la documentació que hagi d’aportar segons el seu cas.
 • Si l’alumne/a ja ha estat inscrit en el programa en cursos anteriors, haurà d’adjuntar fotocòpia del butlletí de qualificacions o expedient académic.
 • Si ha triat pagament en Banc adreceu-vos a alguna sucursal de BBVA per ingressar l’import que sigui procedent. L’entitat bancária validará l’imprés d’inscripció i l’hi tornará (a excepció de les còpies per al Banc). Ha d’adjuntar aquest imprès validat a la documentació que ha de lliurar al CCA per correu electrònic. Disposará de tres dies per fer-ho a partir d’haver realitzat el pagament..
 • Si ha realitzat el pagament online enviï al CCA en els tres dies posteriors l’imprés, justificant de pagament, i la documentació necessária en funció del tipus d’accés o dret a descompte.
 • Una vegada revisada la documentació, en el termini de tres dies laborables a partir de la recepció en el CCA, l’alumne rebrá un correu electrònic amb una cita per formalitzar la matrícula i recollir el material didáctic del curso al qual s’inscriu.
 • Si va anul·lar la inscripció del curs anterior sense sol·licitar devolució de l’import abonat, no ha d’ingressar cap quantitat. Si aquest curs vol sol·licitar l’anul·lació haurá de realitzar-la abans de la primera convocatòria d’examen del seu centre. En cas d’anul·lació, no cal tornar els materials.
 • La devolució de la inscripció només procedirá per causes imputables a That’s English!. No s’admetrá la sol·licitud de devolució per causes imputables a l’alumne. No obstant això, l’alumne tindrá dret a desistir de la inscripció, sense indicar cap motiu, durant un període de 14 dies naturals des del moment de la inscripció. En aquest cas, l’alumne haurá de realitzar la petició en el centre de suport administratiu i tornar el material didáctic en un termini de 14 dies naturals a partir de la data en qué comuniqui la seva decisió de desistiment. El dret de desistiment no és aplicable si el material didáctic de That’s English! ha estat desprecintat o si els serveis de That’s English! han estat utilitzats per l’alumne.
 • L’alumne que vulgui exercir el seu dret de desistiment disposará d’un termini de 14 dies naturals des del dia del pagament de la inscripció. Per exercir el seu dret podrá:.
 1. Enviar el formulari de desistiment que pot descarregar al web de TE! a la següent adreça de correu electrònic: devoluciones@thatsenglish.com. En aquest cas disposará de 14 dies per lliurar el material, sense desprecintar al CAA en el qual estigui matriculat, una vegada hagi rebut la cita per procedir a la devolució del material en el centre.
 2. Un cop rebuda la documentació per part d’Eductrade i comprovat amb l’escola la devolució del material sense desprecintar, es procedirá a realitzar la devolució de l’import pel mateix métode que va utilitzar l’alumne per fer el pagament. En qualsevol cas i sense cap cost addicional, l’alumne podrá sol·licitar la devolució per transferéncia.
 • Esgotat el termini de desistiment, la devolució de la inscripció només procedirá per causes imputables a That’s English!. No s’admetrá la sol·licitud de devolució per causes imputables a l’alumne.
 • El procediment per sol·licitar la devolució de la inscripció será el següent: a) L’alumne enviará al centre de suport administratiu la petició de sol·licitud de devolució degudament motivada i justificada documentalment junt amb l’original de l’Exemplar per a l’alumne” de l’imprés de inscripció; b) La petició de sol·licitud de devolució s’ha d’enviar abans de el 15 de desembre de 2020; c) El centre de suport administratiu haurá de lliurar a l’alumne un justificant on quedi constáncia de la reclamació realitzada;i d) Quan sigui procedent la devolució, l’alumne rebrá l’import sol·licitat en la petició de devolució, bé a la targeta de crédit/débit de l’alumne (si s’ha realitzat la inscripció al web de That’s English!) o mitjançant transferència bancària al nombre de compte bancari facilitat per l’alumne. En ambdós casos, l’alumne haurà de retornar prèviament el material
  didàctic sense desprecintar.
  • Cada centre té un nombre limitat de places que s’atorgaran per ordre d’inscripció. Aquesta només quedarà formalitzada quan s’enviï l’imprès a la Secretaria de l’CAA amb la
  validació de l’entitat bancària o justificant de pagament en línia dins de les dates que s’han fixat. Si ha realitzat el pagament i no hi ha places al centre sol·licitat, podrà
  sol·licitar la devolució de l’import d’inscripció o acudir a un altre centre que sí tingui places disponibles.
  • El material serà lliurat un cop formalitzada la inscripció. Si l’escola no tingués disponibilitat de material en el moment de la inscripció, es posarà en contacte posteriorment
  amb l’alumne per fer-li lliurament del mateix.
  • Els descomptes no són acumulables entre si ni aplicables a alumnes repetidors. Si té dret a algun descompte ha de remetre, juntament amb aquest imprès, la documentació
  que es relaciona a continuació per a la confrontació.
  • Tot el personal (funcionari, interí o personal laboral) de l’Administració pública: certificat de la seva condició de personal en actiu
  • Família nombrosa categoria general:Títol oficial de Família nombrosa actualitzat.
  • Família nombrosa categoria especial:Títol oficial de Família nombrosa actualitzat
  • Víctimes de terrorisme: Informe preceptiu del Ministeri de l’Interior.
  • Discapacitat igual o superior 33%, total, absoluta o gran invalidesa: Resolució o certificat expedit per l’òrgan competent.
  • Unitat familiar: fotocòpia del llibre de família o document equivalent i el resguard d’inscripció del membre que va adquirir els materials del mateix curs en què s’inscriu
  la persona interessada en That’s English! Descompte únicament vàlid per al Pla actual i no aplicable si un dels membres té dret a algun descompte o exempció.
  Només s’aplicarà un descompte per unitat familiar.
  • Aturats majors de 52 anys: targeta de demanda d’ocupació en vigor.
  El dia que s’hagi fixat pel centre per formalitzar la matrícula i el lliurament del material didàctic, s’han de presentar els documents originals.

  
  

Per a seguir el primer curs del programa (curs bàsic A2.1) no calen coneixements previs d’anglès.

Aquelles persones que estiguin en possessió del títol de batxillerat i hagin cursat anglès com a primera llengua estrangera poden accedir al curs intermedi B1 o al curs bàsic A2.3.

Els alumnes que ja hagin superat algun curs d’EOI en la modalitat presencial o algun mòdul a distància o bé tenguin les convalidacions acadèmiques corresponents poden accedir directament al nivell o mòdul que els correspongui.

Títols i certificats reconeguts per a l’acreditació del nivell B1 i B2 d’anglès, clica aquí.

Els alumnes amb coneixements previs podran accedir directament al curs que els correspongui mitjançant una prova d’anivellació on-line (prova VIA de That’s English: pdf informatiu, clica aquí).

La prova d’anivellació estarà habilitada des de dia 16/09/2022.

PROVA D’ANIVELLACIÓ: Accés a la prova VIA (valoració inicial de l’alumne).

No oblideu imprimir el resultat de la prova i presentar-lo a la Secretaria de That’s English després d’haver realitzat la matrícula.

Horari tutories curs 2022-2023: cliqui aquí

Els alumnes de 1r Bàsic A2 (Bàsic A2.1 i Bàsic A2.2), 2n Bàsic A2 (Bàsic A2.3 i Bàsic A2.4) tindran una hora de tutoria setmanal col·lectiva amb el seu tutor.

Els alumnes d’Intermedi B1 (Intermedi B1.1 i Intermedi B1.2), 1r Intermedi B2 (Intermedi B2.1 i Intermedi B2.2), 2n Intermedi B2 (Intermedi B2.3 i Intermedi B2.4) i Avançat C1 (Avançat C1.1 i Avançat C1.2) tindran dues hores de tutoria setmanal col·lectiva amb el seu tutor per a incrementar la realització d’activitats d’expressió oral i escrita del seu alumnat.

 

 

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres per la qual es dicten les instruccions sobre l’organització dels nivells bàsic A2, intermedi B1, intermedi B2 i Avançat C1 dels ensenyaments de règim especial d’anglès en la modalitat d’educació a distància, That’s English!, per al curs 2022-2023, i els seus annexos.

Per a consultar aquesta informació, clica aquí.

Places limitades. La Secretaria de That s English assignarà plaça i grup per ordre de matrícula

DATES DE MATRÍCULA CURS 2022-23: des d’el 26 de setembre fins al 15 de desembre.

* Si vosté va estudiar That’s English amb un pla anterior al de 2011 (plans 1993 i 2008), per favor consulti amb Secretaria de That’s English (telèfon: 663 30 37 58, email: eoi.palma@thatsenglish.com) per a confirmar quin és el nivell que li correspon amb el nou pla (pla 2011).

 


PREUS DE MATRÍCULA DE 
THAT’S ENGLISH

Alumnes no repetidors:   200 €
Alumnes repetidors:   125 €

Actualitzat 22/9/22

Personal administració pública paga 50%.

Per a altres descomptes, llegiu a continuació.

4.3. El cost de la matrícula per a l’alumne que es matricula per primera vegada en un curs, és de 200€, excepte per a aquells que tenen dret a alguna de les reduccions de preu contemplades en els apartats 4.5 a 4.10. Aquesta inscripció dona dret al suport tutorial i als mitjans didàctics posats a disposició dels alumnes per a cada curs, la plataforma e-learning inclosa.
4.4. Els alumnes que repeteixin un curs rebran un quadern d’activitats del nivell corresponent, i han d’abonar 125€ en el moment de formalitzar la matrícula.
4.5. L’alumnat que pertanyi a família nombrosa general té dret a una reducció del 50% del cost de matrícula. En el cas de les famílies nombroses especials aquesta reducció és del 100%. Els alumnes que sol·licitin exercir aquest dret han d’acreditar la seva condició, aportant el corresponent Títol Oficial de Família Nombrosa actualitzat, i expedit per l’autoritat competent, amb una fotocòpia que, una vegada confrontada amb l’original, ha de quedar arxivada en l’expedient de l’alumne.
4.6. Tot el personal (funcionari, interí o personal laboral), de l’Administració pública que desitgi inscriure’s al programa té dret a una reducció del 50% del cost de matrícula. Aquestes persones han de presentar un certificat de la seva condició de personal en actiu.
4.7. L’alumne que tingui una discapacitat igual o superior al 33% està exempt al 100% del pagament per matrícula i materials didàctics. Per acreditar aquesta situació, cal presentar fotocòpia del certificat de discapacitat emès per l’òrgan competent.
4.8. L’alumne reconegut com a víctima del terrorisme està exempt al 100% del pagament per matrícula i materials didàctics. Per acreditar aquesta situació, cal presentar l’informe preceptiu del Ministeri de l’Interior.
4.9. L’alumne que formi part d’una unitat familiar (pares i fills, germans, matrimonis i parelles de fet) on qualcun dels seus membres hagi estat o estigui inscrit en el mateix curs del Pla 2020 That’s English!, només ha d’abonar la quantitat de 100€. Hauran d’acreditar aquesta circumstància mitjançant fotocòpia del Llibre de Família o del document equivalent, i el resguard de la inscripció del membreque va adquirir els materials del curs en què la persona interessada vol inscriure’s. Aquesta reducció no és compatible amb altres que s’apliquin a algun dels membres de la unitat familiar, i només s’aplicarà una reducció per
unitat familiar.

4.10. Les persones en atur majors de 52 anys tenen dret a un 50% de descompte sobre l’import final de
la matrícula. Aquesta situació s’ha d’acreditar ambla targeta de demanda d’ocupació en vigor.
4.11. Les reduccions recollides en els apartats 4.5 a 4.10 no són acumulables entre si i no són aplicables
als alumnes repetidors.
4.12. La matrícula queda formalitzada una vegada s’ha realitzat el pagament del material didàctic de cada curs i quan l’imprès d’inscripció s’ha lliurat al centre de suport administratiu respectiu. El lliurament d’aquest imprès s’ha de realitzar dins els terminis establerts. Fet això, els alumnes podran rebre el material didàctic que els correspongui.

CURS 2022-2023

 • Alzugaray Presa, Inmaculada
 • Duart Gil, Àngels
 • Ferrer Pujol, Eugenia
 • González López, Cristóbal 
 • Pedró Garcia, Andreu
 • Riera Cardona, Susana
 • Rodríguez Moreno, Jezabel
 • Santamaria Marimon, Aïda
 • Sampere Rotger, Marta
 • Vicién Estevan, Catalina (coordinadora)

 

EXÀMENS THAT’S ENGLISH 22-23

1ª convocatòria

2ª convocatòria
(1ª Recuperació) 

3ª convocatòria
(2ª Recuperació)

1r mòdul
Proves escrites

Mòduls imparells: A2.1, A2.3, B1.1, B2.1, B2.3, C1.1

9 de FEBRER a les 18.00
*EN LÍNIA

27 d’ ABRIL a les 17.00
*EN LÍNIA

 

6 de JUNY 
PRESENCIAL
aules i horaris

Consulti aquí l’horari de CADA PART de la prova escrita

1r mòdul
Proves orals
Mòduls imparells: A2.1, A2.3, B1.1, B2.1, B2.3, C1.1
 

Setmana del 13 al 16 de febrer

 

28 d’ABRIL

Aules i horaris

 

6 de JUNY
a continuació de la prova escrita

2n mòdul
Proves escrite
s
Mòduls parells: A2.4, B1.2, B2.4, C1.2  faran directament les proves unificades de certificat 
 

Per veure les dates, centres, aules i horaris clicau aquí

2n mòdul
Proves escrites

Mòduls parells: A2.2, B2.2 (no fan examen de certificat)
19 de MAIG a les 17.00

*EN LÍNIA

27 JUNY PRESENCIAL
horaris i aules 
Consulteu aquí l’horari de CADA PART de la prova escrita
2n mòdul
Proves orals i revisions
Mòduls parells: A2.4, B1.2, B2.4, C1.2 
Proves unificades de certificat 
Per veure les dates, centres, aules i horaris clicau aquí
2n mòdul
Proves orals i revisions

Mòduls parells: A2.2, B2.2 (no fan examen de certificat)
Dies 22 i 23 de maig a l’hora de tutoria (grups de dilluns i dimarts)


Dies 24 i 25 de maig (grups de dimecres i dijous: horaris i aules 

27 de JUNY
Consulteu aquí aules i horaris

 

*Informació sobre la realització dels exàmens en línia:

Per motius de seguretat, l’examen es facilitarà només en una data i hora determinades. L’alumne haurà de disposar d’una connexió a internet i d’un ordinador amb sortida d’àudio (no es podrà realitzar en dispositius mòbils ni tauletes). L’alumne té disponible a la plataforma e-learning l’examen de prova. Es recomana fer-lo per a familiaritzar-se amb el format i instal·lar l’aplicació de seguretat Safe Exam Browser, que li impedirà obrir altres pestanyes del navegador o realitzar accions de copiar i pegar durant la realització de l’examen. La instal·lació d’aquesta aplicació és obligatòria per a poder realitzar l’examen en línia.
AQUÍ teniu la GUIA D’ÚS amb informació detallada sobre l’examen i la descàrrega de l’eina Safe Browser.

 • Criteris d’avaluació i qualificació: clica aquí.
 • Descripció de les proves que s’aplicaran per a l’avaluació de l’alumnat: clica aquí.
 • L’apartat de Writing en l’examen escrit consta de dues tasques (en Intermedi B1.1 i Intermedi B1.2, Intermedi B2.1 i Intermedi B2.2, Intermedi B2.3 i Intermedi B2.4, Avançat C1.1 i Avançat C1.2): la tasca 1 és la Mediació (a partir d’un text en castellà cal fer la tasca que planteja l’exercici) i la tasca 2 és el PCTE (producció d’un text escrit a partir d’un enunciat en anglès).
 • En cas de suspendre alguna part en la convocatòria de febrer del 1r mòdul (mòduls Bàsic A2.1, Bàsic A2.3, Intermedi B1.1, Intermedi B2.1, Intermedi B2.3 i, Avançat C1.1) l’alumnat únicament haurà de presentar-se a les parts suspeses en les convocatòries de recuperació.
 • Per a poder presentar-se als exàmens del segon mòdul dels nivells no conduents a certificat (Bàsic A2.2 i Intermedi B2.2), han d’haver-se aprovat prèviament els exàmens del primer mòdul (Bàsic A2.1 i Intermedi B2.1).
 • La superació dels mòduls Bàsic A2.3, intermedi B1.1, intermedi B2.3 i avançat C1.1 donarà accés direct a la realització de les corresponents proves terminals de certificació de nivell bàsic A2, nivell intermedi B1, nivell Intermedi B2 i nivell avançat C1 de les escoles oficials d‘idiomes. Al present curs 2022-2023 no existeix l’opció de fer l’examen del 2n mòdul (A2.4, B1.2, B2.4 i C1.2).
 • La superació d‘aquestes proves de certificació dona lloc als certificats acreditatius del nivell corresponent, i en el cas dels nivells bàsic A2, intermedi B1 i intermedi B2, accés immediat al primer mòdul del nivell següent.
 • LA INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA THAT’S ENGLISH INCLOU LA REALITZACIÓ TANT DELS EXÀMENS DELS MÒDULS DE THAT’S ENGLISH COM DELS EXÀMENS DE CERTIFICAT (en el cas dels cursos de final de nivell).

MITJANS DE SUPORT A L’ALUMNAT

 1. Tutories presencials

En el moment de realitzar la matrícula, l’alumne ha d’escollir, sempre que hi hagi vacants disponibles, l’horari que desitgi per assistir a les tutories presencials en grup i realitzar les proves d’avaluació.

Cada grup d’alumnes té assignada una hora setmanal de tutoria durant el desenvolupament de cada mòdul, amb un total aproximat de 12  sessions per trimestre.

L’assistència a les tutories és voluntària i la seva funció és bàsicament practicar l’expressió oral, generalment basada en els continguts de la unitat didàctica en curs.

 1. Materials didàctics, clica aquí.

ANDREU PEDRÓ (B1 TB) no farà classe fins a nou avís.

INMA ALZUGARAY no farà classe 10 de maig