Informació general sobre els trasllats d’expedient
Termini El trasllat d’expedient es pot sol·licitar com a molt tard fins al 30 d’abril.
Sol·licitud de trasllat d’expedient
S’ha d’emplenar aquesta sol·licitud i lliurar-la a la secretaria de l’EOI de Palma.
Taxa que s’ha d’abonar
(links a la pàgina web de l’Agència Tributària de les Illes Balears)
Taxa ordinària:
Taxa família nombrosa o monoparental general:
Per a consultar les exempcions de taxes, clica
Informació específica
per a l’alumnat oficial presencial
  • Només acceptam trasllats d’expedient d’alumnat oficial presencial en el cas que hi hagi places vacants al curs sol·licitat i que es justifiqui el trasllat per canvi de domicili o lloc de feina.
  • La matriculació a l’EOI de Palma es considera definitiva a partir de la recepció de l’expedient de l’alumnat en el nostre centre.
Informació específica
per a l’alumnat lliure
El trasllat de l’expedient de l’alumnat de modalitat lliure no es pot autoritzar en cap cas. Tant en la convocatòria ordinària com en l’extraordinària, la prova s’ha de fer a l’escola oficial d’idiomes sol·licitada en la inscripció. (BOIB núm. 11 de 24 de gener de 2019)
Informació per a l’alumnat de l’EOI de Palma que es vol anar a una altra EOI
  • L’alumnat de l’EOI de Palma que vulgui anar a una altra EOI s’ha de posar en contacte amb l’EOI de destinació per veure si tenen places vacants abans de demanar el trasllat d’expedient.
  • No es torna l’import de la matrícula a l’alumnat de l’EOI de Palma que se’n vagi a una EOI que no sigui de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
  • L’alumnat que se’n vagi de l’EOI de Palma a una EOI que no sigui de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears haurà de sol·licitar el trasllat d’expedient i abonar la taxa corresponent de trasllat d’expedient.
  • L’alumnat matriculat a l’EOI de Palma no haurà d’abonar novament la taxa de matrícula en cas de traslladar-se a una altra EOI de la mateixa Comunitat Autònoma.
Informació per a l’alumnat de altres EOI que vol venir a l’EOI de Palma
  • L’alumnat d’altres EOI que vulgui venir a l’EOI de Palma no ha de demanar el trasllat d’expedient fins haver obtingut plaça a la nostra EOI.
  • L’alumnat que vingui a l’EOI de Palma d’una EOI que no sigui de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears haurà d’abonar l’import de matrícula corresponent als nous alumnes.
  • L’alumnat matriculat a una EOI de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears no haurà d’abonar novament la taxa de matrícula en cas de traslladar-se a l’EOI de Palma