Renúncies
Informació general sobres les renúncies
  • L’alumnat de modalitat presencial podrà sol·licitar per escrit a la direcció del centre en qualsevol moment del curs i no més tard del mes de març (o amb una antelació mínima de quinze dies naturals en els casos dels cursos quadrimestrals), la renúncia de la matrícula per tal de no exhaurir les convocatòries que es preveuen a la normativa vigent.
  • La direcció de l´EOI de Palma resoldrà les sol·licituds en un termini màxim de 10 dies naturals.
  • Només es podrà sol·licitar la renúncia de matrícula d’un curs global d’un idioma i un nivell una sola vegada.
  • L’alumnat no podrà continuar assistint a classe ni podrà ser avaluat.
  • Aquesta renúncia no donarà dret a la devolució de taxes, i en cas de voler continuar els estudis en un altre moment, l’alumne/a haurà de tornar a participar en el procés d’admissió.
  • La renúncia constarà a l’expedient acadèmic de l’alumne/a, però no computarà a efectes de permanència ni en el curs ni en el nivell corresponent.

(Extracte de les Instruccions d’organitzacio i funcionament de les escoles oficials d’idiomes per al curs 2023-2024)

Sol·licitud de renúncia

L’alumnat ha d’omplir aquesta sol·licitud de renúncia i lliurar-la a la secretaria del centre.