Tal com estableix l’Ordre de 8 de gener de 2008, per la qual es regulen els aspectes generals de l’organització dels ensenyaments d’idiomes de règim especial a les Illes Balears, els estudis de les EOI  han de tenir com a referència les competències pròpies dels nivells A2, B1 i B2 del Marc Comú Europeu de Referència (MCER)  per a les llengües:

 

Fins al curs 2016-2017.
Nivell Cursos MCER Certificat

 

Bàsic Bàsic 1

Bàsic 2

A1

A2

 

Certificat de Nivell Bàsic

Intermedi Intermedi 1

Intermedi 2

B1

B1+

 

Certificat de Nivell Intermedi

Avançat Avançat 1

Avançat 2

B2

B2+

 

Certificat de Nivell Avançat

C1 C1 C1 Certificat de Nivell C1
C2 C2 C2 Certificat de Nivell C2

 

 

A partir del curs 2017-2018

Nota: per obtenir els nivells B1 o B2 del MCER, s’ha d’haver aprovat el B1.2 i el B2.2 respectivament.

 

Nivell Cursos MCER Certificat

 

Bàsic Bàsic 1

Bàsic 2

A1

A2

 

Certificat de Nivell Bàsic

Intermedi Intermedi 1

Intermedi 2

B1.1

B1.2

 

Certificat de Nivell Intermedi

Avançat Avançat 1

Avançat 2

B2.1

B2.2

 

Certificat de Nivell Avançat

C1 C1 C1 Certificat de Nivell C1
C2 C2 C2 Certificat de Nivell C2