Matrícula cursos de català (2n quadrimestre) languages语言lingueidiomasاللغاتязыкиidiomes

CURS 2018-2019

MATRÍCULA DELS CURSOS QUADRIMESTRALS DE CATALÀ (2n QUADRIMESTRE)

Aquesta matrícula és presencial i es fa a la secretaria de l’EOI de Palma (C/Aragó, 59).

Clica a sobre de cada nombre (1, 2, 3) per veure com és exactament cada passa de la matrícula.

Tria del curs presencial (a la secretaria del centre)
Quan és la matrícula dels cursos de català quadrimestrals?   Alumnat oficial d’Intermedi 1 i Avançat 1 que hagi obtingut la qualificació d’APTE al gener de 2019 28/01/2019, de 9:00 a 14:00 hores.
Alumnat oficial d’Intermedi 1, Intermedi 2, Avançat 1 i Avançat 2 que hagi obtingut la qualificació d’APTE, NO APTE o NO PRESENTAT al maig-juny o setembre de 2018 28/01/2019, de 9:00 a 14:00 hores.
Sol·licitants de plaça que varen participar en la preinscripció per al curs 2018-2019 i es troben en llista d’espera 28/01/2019, de 9:00 a 14:00 hores.
Persones que acompleixen els requisits adequats per formalitzar la matrícula (matrícula de darreres places vacants) 29/01/2019, de 9:00 a 12:00 hores.
Oferta de cursos
Requisits per a formalitzar la matrícula En el cas de voler matricular-se d’Intermedi 2
 • Tenir aprovat Intermedi 1 en una EOI
 • Haver donat per a Intermedi 2 en la prova d’anivellació
 • Ser repetidor d’Intermedi 2
En el cas de voler matricular-se d’Avançat 2
 • Tenir aprovat Avançat 1 en una EOI
 • Haver donat per a Avançat 2 en la prova d’anivellació
 • Ser repetidor d’Avançat 2
Prova d’anivellació Dimarts 22/01/2019 a les 17 hores a l’aula 12 (Seu central de l’EOI de Palma, C/Aragó, 59)
Pagaments

En el moment de la matrícula, l’EOI de Palma us proporcionarà els impressos per anar a pagar al banc la taxa i la quota de 8€.
NOTA: l’alumnat que ja ha estat matriculat al primer quadrimestre, pot pagar la taxa online si ho desitja i dur-nos directament el resguard del pagament.

Tipus d’alumnat que es matricula Taxes a liquidar

(alumnat ordinari)

Taxes a liquidar

(membre família
nombrosa general)

Altres col·lectius exempts de taxa
Antic alumnat
que ha estat matriculat
en un curs del
1r quadrimestre del curs 2018-2019
Taxa quadrimestral:  Taxa quadrimestral:   

 

Consultau

Antic alumnat
de l’EOI de Palma
que no està matriculat
a l’EOI de Palma en el curs 2018-2019
Taxa quadrimestral: 
Serveis generals:
Quota de 8€:
Taxa quadrimestral: 
Serveis generals:
Quota de 8€:
 

 

Quota de 8€:

+

Consultau

Nou alumnat
(alumnat que mai
ha estat matriculat
a l’EOI de Palma)
Obertura d’expedient:
Taxa quadrimestral: 
Serveis generals:
Quota de 8€:
Obertura d’expedient:
Taxa quadrimestral: 
Serveis generals:
Quota de 8€:
 Taxes actualitzades a 08/01/2019.
Formalització de la matrícula
Quan s’ha de lliurar la documentació a la secretaria de l’EOI de Palma? Fins dia 30 de gener a les 14 hores
Resguards i documents que s’han de lliurar a l’EOI de Palma Alumnat actualment matriculat al’EOI de Palma
 • Fitxa (emplenada per duplicat): *
 • Justificants dels pagaments
 • Alumnat membre de família nombrosa: fotocòpia del carnet de família nombrosa actualitzat
 • Altres col·lectius exempts de taxa: documentació justificativa segons la normativa vigent
Nou alumnat
 • Fitxa (emplenada per duplicat): *
 • Fotocòpia del DNI/NIE
 • En el cas de ser estranger: fotocòpia del passaport
 • Justificants dels pagaments
 • Alumnat membre de família nombrosa: fotocòpia del carnet de família nombrosa actualitzat
 • Altres col·lectius exempts de taxa: documentació justificativa segons la normativa vigent
* Una de les dues fitxes emplenades se la quedarà l’EOI de Palma. L’altra fitxa, que li segellarem, li quedarà com a justificant de la matrícula.