Vostè ha de triar la/les taxa/es que li correspon abonar en funció del tipus de curs del qual es matricula.

Tipus de curs Antic alumnat Nou alumnat
Curs oficial presencial Idioma:
Serveis generals:
Obertura d’expedient:
Idioma:
Serveis generals:
Matrícula de les proves de certificació (“lliure”) Prova de certificació d’un nivell:
Serveis generals:
Obertura d’expedient:
Prova de certificació d’un nivell:
Serveis generals:
Curs específic Taxa específic:
Serveis generals:
Obertura d’expedient:
Taxa específic:
Serveis generals:
Curs quadrimestral de català
Taxa quadrimestral:
Serveis generals:
Obertura d’expedient:
Taxa quadrimestral:
Serveis generals:
Programa EOIES Taxa EOIES: Taxa EOIES:

Nota: la taxa de “Serveis generals” només es paga una vegada per curs escolar.

Normativa vigent:

  • Vostè ha de triar la/les taxa/es que li correspon abonar en funció del tipus de curs del qual es matricula.
  • D’acord amb la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 7 de gener de 2019 (BOIB núm. 5 de 10 de gener de 2019) s’han d’acreditar oficialment les situacions anteriors de reducció o exempció de taxes de matrícula.
Tipus de curs Antic alumnat Nou alumnat
Curs oficial presencial Idioma:
Serveis generals:
Obertura d’expedient:
Idioma:
Serveis generals:
Matrícula de les proves de certificació (“lliure”) Drets d’examen per cada nivell:
Serveis generals:
Obertura d’expedient:
Drets d’examen per cada nivell:
Serveis generals:
Curs específic Taxa específic:
Serveis generals:
Obertura d’expedient:
Taxa específic:
Serveis generals:
Curs quadrimestral de català
Taxa quadrimestral:
Serveis generals:
Obertura d’expedient:
Taxa quadrimestral:
Serveis generals:
Programa EOIES Taxa EOIES: Taxa EOIES:

Nota: la taxa de “Serveis generals” només es paga una vegada per curs escolar.

Normativa vigent:

D’acord amb la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 7 de gener de 2019 (BOIB núm. 5 de 10 de gener de 2019) s’han d’acreditar oficialment les situacions anteriors de reducció o exempció de taxes de matrícula.

Tipus de tràmit Taxa ordinària Taxa família nombrosa general
Trasllat d’expedient
Sol·licitud de certificats acadèmics oficials o de matrícula
Sol·licitud d’un certificat de nivell (pla d’estudis LOE)
Sol·licitud del Certificat d’Aptitud (pla d’estudis LOGSE)

 

Normativa vigent:

D’acord amb la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 7 de gener de 2019 (BOIB núm. 5 de 10 de gener de 2019) s’han d’acreditar oficialment les situacions anteriors de reducció o exempció de taxes de matrícula.

Categoria Com s’acredita aquesta situació?
Família nombrosa especial Carnet de família nombrosa especial
En situació d’atur S’ha de presentar el document INFORME DE PERIODO ININTERRUMPIDO INSCRITO EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO expedit pel SOIB (aquest document es pot treure per internet). La data d’emissió d’aquest document no pot superar els 30 dies d’antiguitat.
Discapacitat igual o superior al 33% Documentació prevista per la normativa vigent.
Víctimes de violència de gènere
(també els fills que en depenen)
Documentació prevista per la normativa vigent. En el cas dels fills, també s’ha de presentar el llibre de família.
Víctimes de terrorisme
(també els cònjuges i els fills)
Documentació prevista per la normativa vigent. En el cas del cònjuge i dels fills, també s’ha de presentar el llibre de família.
Famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial Documentació prevista per la normativa vigent.
Joves tutelats i ex-tutelats en via d’emancipació Documentació prevista per la normativa vigent.
Joves en acolliment familiar Documentació prevista per la normativa vigent.
Persones subjectes a mesures privatives de llibertat Documentació prevista per la normativa vigent.

 

Normativa vigent:
– expedició de títols i certificats:
– taxes de matrícula:

Introducció
  • L’EOI de Palma és un centre públic i les taxes que s’han de liquidar són públiques i es troben a la pàgina web de l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB).
  • Vostè pot realitzar el pagament online o en una entitat bancària.
  • Tant per fer el pagament online com per obtenir els fulls de liquidació de taxes per realitzar el pagament en una entitat bancària, vostè ha d’anar a la pàgina web http://www.atib.es (pàgina web de l’Agència Tributària de les Illes Balears [ATIB]).
Pagament de les taxes online
Una vegada vostè ha omplert el model 046 online amb les seves dades, pot efectuar directament el pagament telemàtic mitjançant:

  1. tarja bancària
  2. banca online (entitats bancàries possibles: Banca March, “BMN Sa Nostra”, Caixabanc i BBVA segons consten a la pàgina web de l’ATIB en el moment de la redacció d’aquest document).

En el cas d’efectuar directament el pagament telemàtic, heu d’imprimir (format pdf) còpies del model que incorporarà el justificant acreditatiu del pagament realitzat. En concret, s’imprimirà una còpia per a l’Administració autonòmica (per a l’EOI) i una altra per a la persona interessada (subjecte passiu).

Pagament de les taxes en una entitat bancària
Si vostè desitja liquidar les taxes en una entitat bancària, vostè ha de generar el model 046 per a la seva impressió i pagar-lo mitjançant una entitat bancària col·laboradora.

En el cas d’impressió del model per al pagament posterior mitjançant una entitat bancària col·laboradora, s’imprimiran (format pdf) vàries còpies del model: una per a l’entitat col·laboradora, una per a l’Administració autonòmica (per a l’EOI)  i una altra per a la persona interessada (subjecte passiu).

Entitats bancàries col·laboradores

(tal com consten a la pàgina web de l’ATIB en el moment de la redacció d’aquest text):

 

Si vostè sol·licita o vol sol·licitar beca:

  • pot no pagar la taxa de matrícula en el moment de formalització de matrícula (però sí ha de pagar la quota escolar de 8€)
  • ha d’emplenar el full de compromís de sol·licitar beca, signar-lo i lliurar-lo amb la documentació justificativa de la matrícula en el centre.

El lliurament d’aquest full de compromís de sol·licitar beca no implica que vostè hagi sol·licitat la beca. Vostè ha de sol·licitar la beca a la pàgina web del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/, a l’apartat corresponent a “Becas, ayudas y subvenciones”, seguint les següents passes: -Becas / Educación / Para estudiar / entrar en l’apartat corresponent als estudis en què es matricularà l’alumne.

Descàrrega de documents
Full de compromís de sol·licitud de beca (exemplar per al centre)
Full de compromís de sol·licitud de beca (exemplar per a l’alumne/a)

D’acord amb el marc normatiu establert per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, només té dret a la devolució de la taxa de matrícula l’alumnat que es vegi afectat per la supressió dels estudis o dels grups als quals s’hagi matriculat com a conseqüència d’una decisió de l’Administració educativa.

També es pot sol·licitar la devolució de la taxa si:

– s’ha efectuat un abonament superior al de les taxes vigents.

– s’ha obtingut, amb posterioritat a l’abonament de la taxa de matrícula, beca o ajuda a l’estudi que impliqui la gratuïtat de la matrícula.

– s’ha presentat una titulació o al·legat unes condicions que no li donin accés als ensenyaments que ha abonat.

D’acord amb el marc normatiu establert, els motius familiars, personals, laborals, d’incompatibilitat horària, etc. no donen dret a la devolució de la taxa de matrícula si el curs es continua impartint.

Normativa: