Vostè ha de triar la/les taxa/es que li correspon abonar en funció del tipus de curs del qual es matricula.

Tipus de curs Antic alumnat Nou alumnat
Curs oficial presencial Idioma:
Serveis generals:
Obertura d’expedient:
Idioma:
Serveis generals:
Matrícula de les proves de certificació (“lliure”) Prova de certificació d’un nivell:
Serveis generals:
Obertura d’expedient:
Prova de certificació d’un nivell:
Serveis generals:
Curs específic Taxa específic:
Serveis generals:
Obertura d’expedient:
Taxa específic:
Serveis generals:
Programa EOIES Taxa EOIES: Taxa EOIES:

Nota: la taxa de “Serveis generals” només es paga una vegada per curs escolar.

Normativa vigent:

 • Vostè ha de triar la/les taxa/es que li correspon abonar en funció del tipus de curs del qual es matricula.
 • Família nombrosa general: S’ha de presentar el títol de família nombrosa de categoria general, vigent.
 • Familia monoparental: un fill o una filla – Guàrdia i custòdia única.
 • D’acord amb la Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 2 de gener de 2020 (BOIB núm. 3 de 7 de gener de 2020) s’han d’acreditar oficialment les situacions anteriors de reducció o exempció de taxes de matrícula.
Tipus de curs Antic alumnat Nou alumnat
Curs oficial presencial Idioma:
Serveis generals:
Obertura d’expedient:
Idioma:
Serveis generals:
Matrícula de les proves de certificació (“lliure”) Drets d’examen per cada nivell:
Serveis generals:
Obertura d’expedient:
Drets d’examen per cada nivell:
Serveis generals:
Curs específic Taxa específic:
Serveis generals:
Obertura d’expedient:
Taxa específic:
Serveis generals:
Programa EOIES Taxa EOIES: Taxa EOIES:

Nota: la taxa de “Serveis generals” només es paga una vegada per curs escolar.

Normativa vigent:

 • D’acord amb la Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 2 de gener de 2020 (BOIB núm. 3 de 7 de gener de 2020) s’han d’acreditar oficialment les situacions anteriors de reducció o exempció de taxes de matrícula.
Tipus de tràmit Taxa ordinària Taxa bonificada família nombrosa i monoparental general
Trasllat d’expedient
Sol·licitud de certificats acadèmics oficials o de matrícula
Sol·licitud d’un certificat de nivell (pla d’estudis LOE)
Sol·licitud del Certificat d’Aptitud (pla d’estudis LOGSE)

 

Normativa vigent:

 • D’acord amb la Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 2 de gener de 2020 (BOIB núm. 3 de 7 de gener de 2020) s’han d’acreditar oficialment les situacions anteriors de reducció o exempció de taxes de matrícula.
Categoria Com s’acredita aquesta situació?
Família nombrosa especial Títol de família nombrosa especial, vigent
Família monoparental especial
(1 fill o filla discapacitat, 2 o més fills)
– Guàrdia i custòdia única.

Valoració en suspens, pendent de resoldre per l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Servei Insular de Família del Departament de Benestar Social i Joventut del Consell de Menorca, Consell d’Eivissa o Consell de Formentera.

Beca o ajuda oficial
Proposta de concessió o resolució definitiva de la beca, emès per la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, del Ministerio de Educación y Formación Profesional, en la qual es concretin els estudis pels quals ha estat proposat per a la concessió de la beca.
En situació d’atur S’ha de presentar el document INFORME DE PERIODO ININTERRUMPIDO INSCRITO EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO expedit pel SOIB (aquest document es pot treure per internet). La data d’emissió d’aquest document no pot superar els 30 dies d’antiguitat.

Els treballadors afectats per un ERTO no formen part d’aquest grup i per tant no estan exempts del pagament de les taxes.

Discapacitat igual o superior al 33% Certificat de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, Direcció General de Dependència.
Víctimes de violència de gènere
(també els fills que en depenen)
Documents que preveu la normativa vigent.
a) Sentència condemnatòria, o
b) Ordre de protecció o informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència d’indicis que la sol·licitant és víctima de violència de gènere fins que no es dicti l’ordre de protecció, o
c) Resolució judicial de mesures cautelars penals per a la protecció de la víctima, o
d) Certificat/informe acreditatiu d’atenció especialitzada, expedit per un òrgan públic competent en matèria de violència de gènere.NOTA: En el cas dels fills o filles dependents, també s’ha de presentar el llibre de família.
Víctimes de terrorisme
(també els cònjuges i els fills)
Resolució administrativa corresponent (Certificat de víctima de terrorisme emès pel Ministeri de l’Interior del Govern d’Espanya).

NOTA: En el cas del cònjuge i dels fills, també s’ha de presentar el llibre de família.

Famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial – FAMÍLIA RENDA SOCIAL GARANTIDA: Certificat expedit per la Direcció General de Planificació i Serveis Socials, Servei de Renda Social Garantida de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació.

Sol·licitant: Titular de la renda social garantida o fill/a amb la seva autorització signada.

Certificació de que l’alumne és membre de la unitat familiar.

– FAMÍLIA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ: Certificat expedit per l Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Servei Insular de Família del Departament de Benestar Social i Joventut del Consell de Menorca, Consell d’Eivissa o Consell de Formentera.

Sol·licitant: Titular de la renda mínima d’inserció o fill/a amb la seva autorització signada.
Certificació de que l’alumne es membre de la unitat familiar.

Joves tutelats i ex-tutelats en via d’emancipació Certificat expedit per l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Servei Insular de Família del Departament de Benestar Social i Joventut del Consell de Menorca, Consell d’Eivissa o Consell de Formentera.
Sol·licitant: l’alumne si és major d’edat o l’educador del centre si és menor de 18 anys.
Joves en acolliment familiar Resolució administrativa de la mesura jurídica o, si no n’hi ha, certificat emès per l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Servei Insular de Família del Departament de Benestar Social i Joventut del Consell de Menorca, Consell d’Eivissa o Consell de Formentera.
Persones subjectes a mesures privatives de llibertat Resolució judicial que determina la seva situació.

 

Normativa vigent:
– instruccions Conselleria d’Educació:
– expedició de títols i certificats:
– taxes de matrícula:

Introducció
 • L’EOI de Palma és un centre públic i les taxes que s’han de liquidar són públiques i es troben a la pàgina web de l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB).
 • Vostè pot realitzar el pagament online o en una entitat bancària.
 • Tant per fer el pagament online com per obtenir els fulls de liquidació de taxes per realitzar el pagament en una entitat bancària, vostè ha d’anar a la pàgina web http://www.atib.es (pàgina web de l’Agència Tributària de les Illes Balears [ATIB]).
Pagament de les taxes online
Una vegada vostè ha omplert el model 046 online amb les seves dades, pot efectuar directament el pagament telemàtic mitjançant:

 1. tarja bancària
 2. banca online (entitats bancàries possibles: Banca March, “BMN Sa Nostra”, Caixabanc i BBVA segons consten a la pàgina web de l’ATIB en el moment de la redacció d’aquest document).

En el cas d’efectuar directament el pagament telemàtic, heu d’imprimir (format pdf) còpies del model que incorporarà el justificant acreditatiu del pagament realitzat. En concret, s’imprimirà una còpia per a l’Administració autonòmica (per a l’EOI) i una altra per a la persona interessada (subjecte passiu).

Pagament de les taxes en una entitat bancària
Si vostè desitja liquidar les taxes en una entitat bancària, vostè ha de generar el model 046 per a la seva impressió i pagar-lo mitjançant una entitat bancària col·laboradora.

En l’entitat bancària col·laboradora vostè pot pagar sovint amb el model 046 (que té codi de barres) en el caixer automàtic. Si desitja pagar en finestreta, li recomanam que consulti abans l’horari en el qual pot fer-ho ja que les entitats bancàries acostumen a tenir un horari predeterminat per al pagament de taxes, rebuts, etc.

En el cas d’impressió del model per al pagament posterior mitjançant una entitat bancària col·laboradora, s’imprimiran (format pdf) vàries còpies del model: una per a l’entitat col·laboradora, una per a l’Administració autonòmica (per a l’EOI)  i una altra per a la persona interessada (subjecte passiu).

Entitats bancàries col·laboradores

(tal com consten a la pàgina web de l’ATIB en el moment de la redacció d’aquest text):

 

 • En el cas que la convocatòria de beques estigui publicada i no hagi caducat: vostè ha de sol·licitar la beca i l’ha de presentar en formalitzar la matrícula.

La convocatòria de beques es troba a la pàgina web del Ministeri d’Educació i Formació Professional, http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/, a l’apartat corresponent a “Becas, ayudas y subvenciones”, seguint les següents passes: -Becas / Educación / Para estudiar / entrar en l’apartat corresponent als estudis en què es matricularà l’alumne.

 

 • En el cas que la convocatòria de beques encara NO estigui publicada: vostè haurà de pagar l’import de la matrícula. Una vegada hagi estat publicada la convocatòria, vostè haurà de demanar la beca. En el cas que li sigui atorgada la beca, vostè podrà demanar la devolució de l’import de la matrícula (no de la quota de 8€ de material escolar, que és obligatòria per a tot l’alumnat).

La convocatòria de beques es troba a la pàgina web del Ministeri d’Educació i Formació Professional, http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/, a l’apartat corresponent a “Becas, ayudas y subvenciones”, seguint les següents passes: -Becas / Educación / Para estudiar / entrar en l’apartat corresponent als estudis en què es matricularà l’alumne.

Vostè trobarà la informació sobre com tramitar una sol·licitud de devolució de taxes a la nostra pàgina web.

Nota informativa de la Conselleria d’Educació i Cultura:

 

D’acord amb el marc normatiu establert per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, només té dret a la devolució de la taxa de matrícula l’alumnat que es vegi afectat per la supressió dels estudis o dels grups als quals s’hagi matriculat com a conseqüència d’una decisió de l’Administració educativa.

També es pot sol·licitar la devolució de la taxa si:

– s’ha efectuat un abonament superior al de les taxes vigents.

– s’ha obtingut, amb posterioritat a l’abonament de la taxa de matrícula, beca o ajuda a l’estudi que impliqui la gratuïtat de la matrícula.

– s’ha presentat una titulació o al·legat unes condicions que no li donin accés als ensenyaments que ha abonat.

D’acord amb el marc normatiu establert, els motius familiars, personals, laborals, d’incompatibilitat horària, etc. no donen dret a la devolució de la taxa de matrícula si el curs es continua impartint.

Estat d’alarma i  sol·licituds de devolució de matrícula (actualitzat a 26/05/2020):

Abans de sol·licitar la devolució de l’import de la matrícula, si l’alumne compleix amb els requisits establerts a la normativa, ha d’enviar un e-mail a la secretaria del centre (eoipalma.secretaria@gmail.com) exposant la seva situació i serà informat, via email, del procediment que s’ha de seguir.

Normativa i com sol·licitar la devolució de taxes: