Documents del centre

 

Acta final de la Comissió de selecció de director/a del centre  (valoració del projecte de direcció)

 Projecte educatiu de centre

Informació COVID – Pla de contingència

Projecte lingüístic

L’EOI en xifres