Escoles Oficials d’idiomes de les illes Balears

Departament de llengua RUSSA

Prova d’anivellació 

La prova tindrà una duració d’ uns 45 minuts aproximadament. 

La prova pot tenir una o dues parts segons el nivell de coneixement de la llengua russa. 

La primera part serà obligatòria per a tots els presentats i consistirà en un test gramatical de 40 ítems amb resposta múltiple. 

El nivell de dificultat del test és progressiu. No és necessari realitzar tota la prova: el candidat pot deixar de contestar quan ho consideri.

El barem de correcció del test serà el següent:

d’1 a 10 respostes correctes: accedeix al nivell bàsic A1

d’11 a 20 respostes correctes: accedeix al nivell bàsic A2.1.

de 21 a 30 respostes correctes: accedeix al nivell bàsic A2.2

de 31 a 35 respostes correctes: accedeix al nivell intermedi B1.1 *

de 36 a 40 respostes correctes: accedeix al nivell intermedi B1.2 *

* En el cas que l’aspirant respongui correctament més de trenta (30) preguntes haurà de fer dues proves complementàries que consistiran:

– en una petita redacció amb un màxim de 120 paraules sobre un tema a determina

– en una petita conversa amb els examinadors 

Així es podrà determinar millor si el nivell que li correspon serà el B1 o el B2.

El dia de la prova s’ha de presentar el DNI o NIF.