Escoles Oficials d’idiomes de les illes Balears

Departament de llengua RUSSA

Prova d’anivellació / Prueba d nivel

La prova pot tenir una o dues parts segons el nivell de coneixement de la llengua russa. / La prueba puede tene una o dos partes según el nivel de conocimiento de la lengua rusa.

La primera part serà obligatòria per a tots els presentats i consistirà en un test gramatical de 40 ítems amb resposta múltiple. / La primera partes será obligatoria para todos los presentados y consistirá en un test gramatical de 40 ítems con respuesta múltiple.

El nivell de dificultat del test és progressiu. No és necessari realitzar tota la prova: el candidat pot deixar de contestar quan ho consideri. / El nivel de dificultad del test es progresivo. No es necesario realizar toda la prueba: el candidato puede dejar de contestar cuando lo considere.

El barem de correcció del test serà el següent: / El baremo del test será el seguiente:

d’1 a 10 respostes correctes: accedeix al nivell bàsic A1

de 1 a 10 respuestas correctas: accede al nivel básic A1.

d’11 a 20 respostes correctes: accedeix al nivell bàsic A2.1.

de 11 a 20 respuestas correctas: accede al nivel básic A2.1.

de 21 a 30 respostes correctes: accedeix al nivell bàsic A2.2

de 21 a 30 respuestas correctas: accede al nivel básic A2.2.

de 31 a 35 respostes correctes: accedeix al nivell intermedi B1.1 *

de 31 a 35 respuestas correctas: accede al nivel intermedio B1.1 *

de 36 a 40 respostes correctes: accedeix al nivell intermedi B1.2 *

de 36 a 40 respuestas correctas: accede al nivel intermedio B1.2 *

* En el cas que l’aspirant respongui correctament més de trenta (30) preguntes haurà de fer dues proves complementàries que consistiran:

* En el caso que el aspirante responda correctamente a más de treinta preguntas tendrá que hacer dos pruebas complementarias que donsistiran en:

– en una petita redacció amb un màxim de 120 paraules sobre un tema a determina / una pequeña redacción con un máximo de 120 palabras sobre un tema a determinar.

– en una petita conversa amb els examinadors / una pequeña conversación con los examinadores.

Així es podrà determinar millor si el nivell que li correspon serà el B1 o el B2. / Así se podrá determinar si el nivel que le coresponde es el B1 o B2.

El dia de la prova s’ha de presentar el DNI o NIF. / El dia de la prueba se tiene que presentar el DNI o NIE.