CURS 2019 – 2020

ATENCIÓ

Segons les instruccions donades pel Servei d’ensenyaments de règim especial, del 4 de novembre del 2019, que pertany a la Direcció general de planificació, ordenació i centres de la Conselleria d’educació i universitat referents a l’avaluació i promoció dels alumnes de les Escoles Oficials d’Idiomes de les Illes Balears per al curs 2019- 2020 i fins que no es publiqui la normativa definitiva cal informar que:

Per als grups dels següents nivells:

    Bàsic A1

    Bàsic A2.1

    Intermedi B1.1

    Intermedi B2.1

L’alumne promociona de curs sempre que hagi obtingut un 50% global i en cadascuna de les parts avaluades

    1. CTO – Comprensió de texts orals 20% de la qualificació global

    2. CTE – Comprensió de texts escrits 20% de la qualificació global

    3. PCTO – Producció i coproducció de texts orals 20% de la qualificació global

    4. PCTE – Producció i coproducció de texts escrits 20% de la qualificació global

    5. Mediació (escrita i oral) 20% de la qualificació global

En el cas que l’alumne no hagi aprovat la prova o alguna de les parts amb un 5, ja sigui per avaluació contínua o de progrés, o en la prova final de juny, podrà presentar-se a la convocatòria extraordinària del mes de setembre. En aquest cas només farà les proves de les parts pendents.

2. Per als grups dels següents nivells:

    Bàsic A2.2 i Intermedi B2.2

L’alumne, ja sigui de la modalitat presencial o lliure, haurà de superar una avaluació de domini (amb prova de certificat de nivell) que constarà de les següents parts:

    1. CTO – Comprensió de texts orals 20% de la qualificació global

    2. CTE – Comprensió de texts escrits 20% de la qualificació global

    3. PCTO – Producció i coproducció de texts orals 20% de la qualificació global

    4. PCTE – Producció i coproducció de texts escrits 20% de la qualificació global

    5. Mediació (escrita i oral) 20% de la qualificació global

La prova de certificació és única i comuna per a totes les escoles d’idiomes de les Illes Balears. S’hi poden presentar alumnes de la modalitat presencial i lliure del nostre departament.

PER A SUPERAR aquesta prova caldrà obtenir un mínim d’un 65% de la puntuació global de la prova i un mínim d’un 50% de cadascuna de les parts.

L’alumne haurà de presentar-se a la convocatòria extraordinària de setembre per a realitzar les proves que no hagin arribat a un 50% o més en la convocatòria de juny.

No obstant això, si ho desitja, l’alumne pot presentar-se de nou a aquelles parts superades amb un 50%, si calcula que la suma total no li donaria per a arribar a un 65% 6,5 punts) global i obtenir així el certificat corresponent

En qualsevol cas no es podrà tornar a presentar als setembre si al juny ha obtingut un 65% global i per tant té dret al certificat de nivell.

L’alumne que no hagi obtingut un mínim d’un 65% (6,5 punts) de la puntuació total i un mínim d’un 50% (nota 5) de la puntuació de cadascuna de les cinc parts rebrà la qualificació de NO APTE.

En el cas que l’alumne superés totes les parts amb un 50% (nota 5) podrà PROMOCIONAR al curs següent . És a dir, POT ACCEDIR al curs següent però no CERTIFICA.

Si volgués obtenir el certificat l’alumne podrà presentar-se a la pròxima convocatòria d’aquest nivell en la modalitat LLIURE de la prova de certificació

També podrà presentar-se a la prova de certificació d’un nivell superior sense haver obtingut l’anterior.

Normativa que fonamenta aquestes instruccions:

1.- Reial decret 1041/2017, de 22 de desembre (BOE núm. 311, de 23 de desembre) pel qual es fixen les exigències mínimes del nivell bàsic a l’efecte de certificació, s’estableix el currículum bàsics dels nivells intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2, dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que regula la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i s’estableix les equivalències entre els ensenyaments d’idiomes de règim especial regulats en diversos plans d’estudis i els d’aquest Reial decret.

2.- Reial decret 1/2019, d’11 de gener (BOE núm. 11, de 12 de gener) pel qual s’estableixen els principis bàsics comuns d’avaluació aplicables a les proves de certificació oficial dels nivells intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2, dels ensenyaments règim especial.

3.- Decret 34/2019, de 10 de maig (BOIB núm. 66, de 16 de maig) pel qual s’estableixen l’ordenació, l’organització i el currículum dels nivells bàsic, intermedi i avançat dels ensenyaments d’idiomes de règim especial impartits a les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.