ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES DE BALEARS

DEPARTAMENT DE XINÈS

INFORMACIÓ SOBRE LA PROVA D’ANIVELLACIÓ

La prova consisteix en un test de 50 preguntes d’elecció múltiple i de desenvolupament. Per accedir al nivell A2.1 (Bàsic 2.1) o superiors, els candidats hauran de superar a més a més una prova d’expressió escrita i, per accedir a B1, també una prova d’expressió oral.

La durada de la prova és de 60 minuts. La prova d’expressió oral té una durada de 10 minuts aproximadament.

El nivell de dificultat del test és progressiu. No és necessari realitzar tota la prova: quan el candidat consideri que el nivell de dificultat de les preguntes és massa elevat per als seus coneixements pot deixar de contestar les preguntes restants.

El barem de correcció del test és el següent:

-d ́1 a 10 punts (ambdós inclosos): Curs Bàsic A1

-d’11 a 20 punts (ambdós inclosos): Curs Bàsic A2.1

-de 21 a 30 punts (ambdós inclosos): Curs A2.2

-de 31 a 35 punts (ambdós inclosos): Curs B1.1

-de 36 a 40 punts (ambdós inclosos): Curs B1.2

-de 41 a 46 punts (ambdós inclosos): Curs B2.1

-de 47 a 50 punts (ambdós inclosos): Curs B2.2

No es pot presentar sol·licitud de revisió.

El dia de la prova s’ha de presentar el DNI o NIE.

La data i l’hora de la prova es poden consultar a l’apartat d’informació general d’aquesta pàgina.