INFORMACIÓ SOBRE L’AVALUACIÓ

CURSOS DE CERTIFICACIÓ (Avaluació de domini) A2.2 / A2, B1.2 / B1, B2.2 / B2, C1.2 / C1, C2

 

En els cursos conduents a certificació és necessari realitzar una prova unificada de certificació oficial de nivell. Aquestes proves de certificació són úniques i comunes per a tots els centres de les Illes Balears que les realitzen i van adreçades a l’alumnat de la modalitat presencial i semipresencial, així com a l’alumnat de la modalitat lliure, a l’alumnat participant al programa EOIES i al de la modalitat a distància.

Aquesta prova s’administra en dues convocatòries: ordinària (maig-juny) i extraordinària (setembre).

Estructura de les proves

Comprensió textos orals  (CTO): 20%
Comprensió textos escrits (CTE): 20%
Producció i coproducció textos orals (PCTO): 20%
Producció i coproducció textos escrits (PCTE): 20%
Mediació lingüística (ML): 20%

Requisits per superar la prova de certificació oficial i obtenir el títol de certificat de nivell 

S’ha d’obtenir una qualificació mínima d’un 6,5 (65%) global i un mínim d’un 5 (50%) a cada una de les parts.

A la convocatòria extraordinària:

  • Els alumnes poden mantenir la nota de les parts superades a la convocatòria ordinària amb més d’un 5 (50%) o podran repetir-les per a obtenir una qualificació global mínima d’un 6,5 (65%). En aquest cas prevaldrà la qualificació obtinguda a la convocatòria extraordinària.
  • No és necessari haver-se presentat a la convocatòria ordinària.

(L’alumnat oficial amb qualificació inferior al 6,5 (65%) global, però superior al 5 (50%) a cada una de les proves, no obtindran la qualificació d’apte necessària per rebre el títol de certificat de nivell, però podran optar per repetir el nivell no superat o promocionar al següent nivell i inscriure’s a les proves lliures per a obtenir la certificació.)

Cursos d’avaluació continuada (avaluació d’aprofitament) A1.1 / A1.2/ A1/, A2.1, B1.1, B2.1, C1.1

 

L’avaluació continuada valora el progrés de l’aprenentatge de l’alumnat a partir del seguiment del seu treball. Té un caràcter formatiu i té en compte els objectius plantejats i les dificultats d’aprenentatge individuals.

Els instruments que s’empren són l’observació sistemàtica, l’anàlisi de les produccions de l’alumnat i les proves específiques d’aprofitament.

Estructura de les proves (tots els nivells a excepció d’A1)

Comprensió textos orals  (CTO): 20%
Comprensió textos escrits (CTE): 20%
Producció i coproducció textos orals (PCTO): 20%
Producció i coproducció textos escrits (PCTE): 20%
Mediació lingüística (ML): 20%

Estructura de les proves (A1)

Comprensió textos orals  (CTO): 25%
Comprensió textos escrits (CTE): 25%
Producció i coproducció textos orals (PCTO): 25%
Producció i coproducció textos escrits (PCTE): 25%

Períodes d’avaluació i requisits per superar les proves

  • Enguany als cursos d’avaluació contínua només hi haurà dos períodes d’avaluació. El primer període finalitzarà el 26 de febrer i el segon el 27 de maig.
  • L’alumnat que hagi assistit a un 70% de les classes i hagi superat cadascuna de les activitats de llengua avaluades amb el 50% de la puntuació o més, superarà el curs i promocionarà al curs següent.
  • La qualificació obtinguda al primer quadrimestre constituirà el 30% de la nota final i l’obtinguda al segon quadrimestre constituirà el 70%.
  • L’alumnat serà informat de manera explícita, qualitativa i quantitativament, dels resultats obtinguts.
  • En cas de no haver superat el curs per avaluació contínua, l’alumnat pot presentar-se a l’examen final de la convocatòria ordinària (maig-juny) i de la convocatòria extraordinària (setembre) i examinar-se d’aquelles parts no superades per avaluació contínua amb una nota igual o superior a 5 (50%).