AVALUACIÓ

L’avaluació forma part del procés d’aprenentatge i comporta la recollida sistemàtica i organitzada d’informació al llarg del curs. La interpretació de les dades obtingudes possibilita reconduir el procés educatiu i corregir-ne la planificació del treball o la seqüenciació.

 1. Tipus de proves
 2. 1. Avaluació inicial o de diagnòstic

Es durà a terme en el mes d’octubre. Es fa mitjançant la realització d’activitats d’aula de les diferents destreses i té per finalitat obtenir informació sobre la competència dels alumnes en relació amb el nivell en el qual estan matriculats. No té cap finalitat eliminatòria, sinó que serveix per planificar l’activitat del curs.

 1. 2. Proves de progrés o avaluació contínua

Mesuren el progrés de l’alumnat al llarg del curs. S’apliquen als nivells següents: Bàsic 1, Intermedi 1 i Avançat 1. L’avaluació contínua implica recollida de dades i notes al llarg de tot el curs, tant en forma d’exàmens com en forma de tasques. És condició indispensable que l’alumne hagi assistit al 70% de les classes, percentatge que amb caràcter general s’exigeix a l’EOI per a tots els departaments. Si un alumne no assisteix al mínim de classes establertes o no supera la totalitat de les proves d’avaluació contínua té dret a prova final del curs.

Les proves s’estructuren en les parts següents:

–Nivell Bàsic 1: CO (comprensió oral), CE (comprensió escrita), EE (expressió escrita) i EO (expressió oral).

–Nivells Intermedi 1 i Avançat 1: UL (ús de la llengua), CO (comprensió oral), CE (comprensió escrita), EE (expressió escrita) i EO (expressió oral).

Cada una de les parts de la prova s’ha de superar en un 60% de la puntuació. La nota final és la mitjana de totes les parts.

Calendari de les proves

 Curs Prova ordinària Prova extraordinària
Bàsic 1 juny setembre
Intermedi 1 gener juny
Avançat 1 gener juny

 

La nota de les avaluacions realitzades al llarg del curs té valor acumulatiu, d’acord amb els percentatges que s’indiquen a continuació:

Nivell 1r trimestre 2n trimestre Avaluació final
Bàsic 1 25% 25% 50%
Intermedi 1 40% 60%

 

Avançat 1 40% 60%

 

 

L’alumne que no superi alguna o algunes de les parts té dret a una prova extraordinària que només inclourà la part o les parts no superades anteriorment.

Les proves extraordinàries es realitzen el mes de juny per als cursos quadrimestrals i el mes de setembre per als cursos anuals.

Es preveu fer la prova final la darrera setmana del mes de gener en el cas dels nivells que es fan en cursos quadrimestrals (Intermedi 1 i Avançat 1).

Les proves dels altres nivells es faran entre final de maig i tot el mes de juny, d’acord amb el calendari que estableixi la prefectura d’estudis. La superació d’aquestes proves permet l’accés al curs següent.

Les proves de progrés del nivell Bàsic 1 es duran a terme abans de finalitzar el primer i el segon trimestre. Les proves de progrés dels nivells els cursos dels quals tenen una durada quadrimestral, Intermedi 1 i Avançat 1, es faran a principis del mes de desembre. La prova de progrés dels grups d’Intermedi 2 i d’Avançat 2, que coincideixen amb les proves informatives de tots els cursos, es realitzaran abans de finalitzar el segon trimestre, d’acord amb el quadre que s’adjunta al final d’aquest apartat.

 • Bàsic 1

– Durada del curs: d’octubre a maig.

– Contingut: la programació del nivell.

 • Estructura de la prova: Comprensió oral, comprensió lectora, expressió oral i expressió escrita.
 • Tasques: durant cada avaluació, l’alumne ha d’haver lliurat exercicis d’EE i ha d’haver realitzat les tasques d’EO, de CO i de llengua que s’organitzen a l’aula.
 • Si se supera la prova d’avaluació del tercer trimestre, no cal presentar-se a la prova final.
 • Intermedi 1

– Durada del curs: d’octubre a gener .

– Contingut: tres unitats de la programació.

 • Estructura de la prova: Comprensió oral, comprensió lectora, expressió oral, expressió escrita i ús de la llengua.
 • Tasques: durant cada avaluació, l’alumne ha d’haver lliurat exercicis d’expressió escrita proposats i ha d’haver realitzat les tasques d’expressió oral, de comprensió oral i escrita i d’ús de la llengua que s’organitzen a l’aula.
 • Avançat 1

– Durada del curs: d’octubre a gener .

– Contingut: set unitats de la programació.

 • Estructura de la prova: Comprensió oral, comprensió lectora, expressió oral, expressió escrita i ús de la llengua.
 • Tasques: durant cada avaluació, l’alumne ha d’haver lliurat exercicis d’expressió escrita proposats i ha d’haver realitzat les tasques d’expressió oral, de comprensió oral i escrita i d’ús de la llengua que s’organitzen a l’aula.
 1. 3. Avaluació informativa o de seguiment

Té per objectiu facilitar informació sobre els aspectes de les diferents destreses que s’avaluen. Els treball de les expressions escrites, de comprensió i d’ús de la llengua, i les activitats de llengua oral desenvolupades a l’aula, permeten fer el seguiment de l’aprenentatge, d’acord amb uns criteris d’avaluació i de qualificació que es donen a conèixer.

 1. 4. Proves de certificació de nivell

Tenen com a objectiu últim l’expedició d’un certificat per als alumnes de Bàsic 2, Intermedi 2, Avançat 2, C1 i C2.

Les proves de certificació, unificades per a totes les EOI de les Illes Balears, es fan a final del curs, d’acord amb el calendari de proves per a totes les llengües.

Les proves s’estructuren en les parts següents:

–Nivell Bàsic 2: CO (comprensió oral), CE (comprensió escrita), EE (expressió escrita) i EO (expressió oral).

–Nivells Intermedi 1 i Avançat 1: UL (ús de la llengua), CO (comprensió oral), CE (comprensió escrita), EE (expressió escrita) i EO (expressió oral).

Cada una de les parts de la prova s’ha de superar en un 60% de la puntuació. La nota final és la mitjana de totes les parts. L’alumne que no superi alguna o algunes de les parts té dret a una prova extraordinària que només inclourà la part o les parts no superades anteriorment i que es realitza en el mes de setembre. La superació d’aquestes proves permet la certificació corresponent i l’accés al curs següent.

Per a més informació sobre les proves de certificació, podeu consultar la pàgina següent: Proves de certificació de llengua catalana.

 1. Criteris d’avaluació

Els criteris d’avaluació determinen el tipus i el grau d’aprenentatge que l’alumnat ha d’haver assolit en relació amb els objectius que s’han descrit per a cada nivell.

Per a tots els nivells, en l’avaluació de la destresa productiva d’expressió escrita es tenen en compte els aspectes següents: adequació, coherència, cohesió, riquesa discursiva i correcció. Per a l’avaluació de l’expressió oral, es valoren els aspectes següents: adequació, coherència, cohesió, fluïdesa, riquesa discursiva i correcció.

 1. Criteris de qualificació
 • Nivell Bàsic:

Comprensió lectora: 25%, Comprensió oral: 25%, Expressió escrita: 25%, Expressió oral: 25%.

La puntuació de les activitats d’avaluació sobre l’ús de la llengua s’inclouen en la puntuació corresponent a la comprensió lectora i a l’expressió escrita.

 • Nivells Intermedi, Avançat, C1 i C2:

Comprensió lectora: 20% Comprensió oral: 20% Expressió escrita: 20% Expressió oral: 20%, Ús de la llengua: 20%

Les qualificacions s’expressen en els termes següents:  Insuficient: 0, 1, 2, 3, 4. Suficient: 5. Bé: 6. Notable: 7 o 8. Excel·lent: 9 o 10.

Per superar un nivell i accedir al següent (en els casos de Bàsic 1, Intermedi 1 i Avançat 1) o per tenir la certificació del nivell, cal obtenir la qualificació de cinc punts o més en totes les destreses.