Prova d’anivellament de català

La prova consisteix en la realització de dues tasques:

a) Respondre un test de 70 preguntes de gramàtica i de lèxic. Cada pregunta té quatre opcions i s’ha de marcar amb una creu la que es considera correcta.

b) Redactar un text breu a partir de les indicacions donades.

Segons la puntuació obtinguda entre les dues tasques, el candidat pot quedar classificat per matricular-se als nivells següents: A1, A2, B1, B2, C1 o C2.