Certificat acadèmic  

El certificat acdèmic acredita l’historial d’estudis a qualsevol de les EOI on ha estudiat l’alumne en qualsevol modalitat.  Es pot sol·licitar de tots els cursos i nivells que s’hagin cursat (complet) o tant sols d’aquells en què s’està interessat (parcial)-

Els certificats del curs 2022-2023 es poden sol·licitar a partir del dia 10 d’octubre de 2023

.

S’ha de demanar per correu electrònic (secretaria@eoipalma.com) indicant :

   • ASSUMPTE: CERTIFICAT ACADÈMIC DE (IDIOMA) Llinatge 1, Llinatge 2, Nom
   • DNI/NIE
   • si el voleu en castellà o en català
   • si el certificat ha de ser complet o només amb informació específica (detallar)

S’ha d’adjuntar adjuntar el justificant d’haver pagat la taxa  o el justificant de l’exempció(Informació sobre bonificacions i exempcions) 

Per venir a recollir la certificació en el cas de no ser la persona interessada, s’ha d’aportar autorització amb còpia del DNI de l‘alumne/a.

 

 Certificat de nivell o títol

El certificat de nivell o títol és un document emès pel conseller competent en matèria d’educació. Té caràcter oficial i validesa a tot el territori espanyol. El centre lliurarà un resguard de la sol·licitud presentada al sol·licitant i farà la proposta d’expedició del certificat de nivell a la conselleria. Temps d’espera per a obtenir-lo: 2 anys

Els certificats de nivell es poden sol·licitar a partir del dia 10 d’octubre de 2023

 

Titulacions que es poden sol·licitar

 • Certificat de nivell (pla d’estudis LOMCE) a partir de 2019:  bàsic A2, intermedi B1, intermedi B2.2, avançat C1.2 o avançat C2
 • Certificat de nivell (pla d’estudis LOE) entre 2009 i 2018: bàsic 2, intermedi 2, avançat 2, el nivell C1 i el nivell  C2
 • Certificat d’aptitud (pla d’estudis LOGSE) Fins al 2008 –  5è del pla d’estudis LOGSE 

El tràmit de sol·licitud de certificats de nivell i títols s’ha de fer de manera presencial a la secretaria del centre EN HORARI DE MATÍ (de 9 a 14 hores) presentant:

Taxes per a la sol·licitud d’un certificat de nivell (pla d’estudis LOE) a partir del 2009

Taxa per la sol·licitud del Certificat d’Aptitud (pla d’estudis LOGSE), fins el 2008

Per venir a recollir el resguard o la certificació en el cas de no ser la persona interessada, s’ha d’aportar autorització amb còpia del DNI de l‘alumne/a.