INSTRUCCIONS PER PAGAR LES TAXES
Per accedir als fulls de pagament heu de clicar sobre la taxa o taxes que us corresponen i que trobareu a les taules d’aquesta pàgina. 
Pagament de les taxes online

Pagament telemàtic mitjançant:

 1. Targeta bancària de dèbit o de crèdit amb independència de l’entitat emissora de la targeta.
 2. Banca electrònica. Per utilitzar aquest sistema de pagament, heu de ser titular d’un compte en l’entitat bancària col·laboradora i disposar de les acreditacions de seguretat necessàries per a operar per via telemàtica. Actualment les entitats col·laboradores amb servei de  banca electrònica són CaixaBank, Banca March, BBVA i Colonya, Caixa Pollença.

Una vegada finalitzat el procés de pagament, heu de  desar (format pdf)  les còpies del model de pagament on s’indica que el pagament ha estat  realitzat per poder lliurar-les a l’EOI.

Pagament de les taxes en una entitat bancària
 • De forma presencial a una entitat bancària, ha d’omplir i generar el/els imprès/impressos i pagar-lo mitjançant una entitat bancària col·laboradora: CaixaBank; Banca March; BBVA; Banco Santander; Banco Popular, Banco Sabadell, Targobank; Banco Sabadell; Colonya, Caixa Pollença; Cajamar – Caja Rural; Ibercaja; Deutsche Bank.
 • En aquest cas s’imprimiran vàries còpies del model: una per a l’entitat col·laboradora, una per a l’Administració autonòmica (per a l’EOI)  i una altra per a la persona interessada (subjecte passiu).
 • En l’entitat bancària col·laboradora vostè pot pagar sovint amb el model 046 (que té codi de barres) en el caixer automàtic.
 • Si desitja pagar en finestreta, li recomanam que consulti abans l’horari en el qual pot fer-ho ja que les entitats bancàries acostumen a tenir un horari predeterminat per al pagament de taxes, rebuts, etc.
BONIFICACIONS I EXEMPCIONS

 

Bonificació del 50%

 • famílies nombroses i monoparentals

Exempció 

 • membres de famílies nombroses i monoparentals especials
 • becaris
 • persones en situació d’atur
 • víctimes o conjuge, fills o filles d’actes terroristes
 • persones en situació de dependència en grau II o III i  persones amb un grau de discapacitat igual al 33 % o superior i  membres de la seva unitat familiar
 • víctimes de violència de gènere, així com els fills o filles que en depenen
 • membres de les famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial
 • membres de les famílies en situació de risc social
 • joves tutelats i extutelats en via d’emancipació
 • joves en acolliment familiar
 • persones subjectes a mesures privatives de llibertat

Aquestes persones han d’acreditar, en el moment de la sol·licitud, que es troben en alguna d’aquestes situacions mitjançant la documentació corresponent –

Veure resum documentació justificativa

 

Taxes d’inscripció als cursos – Conceptes 

 

Obertura d’expedient – L’han d’abonar els nous alumnes, és a dir, els alumnes que no han estat mai matriculats a una escola oficial d’idiomes a estudis presencials o lliures. Només es paga una vegada en tota la trajectòria acadèmica. No tenen la condició d’antic alumne els que només han estat matriculats al Ensenyaments a distància (That’s English), Programa EOIES o Cursos especialitzats.

Serveis generals – Un únic pagament per curs acadèmic. És comú per la modalitat oficial i modalitat lliure

Matrícula – Un pagament per cada idioma i curs acadèmic en què es matricula l’alumne.

INSCRIPCIÓ MODALITAT OFICIAL
 
TAXES

(vegeu situacions alumnat)

MATRÍCULA SERVEIS GENERALS OBERTURA D’EXPEDIENT – 
NOU ALUMNAT 153.40  11, 62  24.40 
NOU ALUMNAT AMB 50% BONIFICACIÓ DE TAXES 76.70  5.81. 12.20
ANTIC ALUMNAT 153.40  11.62 
ANTIC ALUMNAT AMB 50% BONIFICACIÓ DE TAXES 76.70  5.81 
SEGONA MATRÍCULA 153.40 
SEGONA MATRÍCULA  AMB 50% BONIFICACIÓ DE TAXES 76.70  
INSCRIPCIÓ MODALITAT LLIURE
TAXES

(vegeu situacions alumnat)

MATRÍCULA SERVEIS GENERALS OBERTURA D’EXPEDIENT
NOU ALUMNAT 46.49  11.62 24.40.
NOU ALUMNAT AMB 50% BONIFICACIÓ DE TAXES 23.25  5.81  12.20.
ANTIC ALUMNAT 46.49  11.62
ANTIC ALUMNAT AMB 50% BONIFICACIÓ DE TAXES 23.25   5.81 
SEGONA MATRÍCULA 46.49
SEGONA MATRÍCULA AMB 50% BONIFICACIÓ TAXES 23.25  

INSCRIPCIÓ CURSOS ESPECÍFICS
TAXES

(vegeu situacions alumnat)

MATRÍCULA SERVEIS GENERALS OBERTURA D’EXPEDIENT
NOU ALUMNAT  75.53  11.62  24.40 
NOU ALUMNAT AMB 50% BONIFICACIÓ DE TAXES 37.76 5.81  12.21
ANTIC ALUMNAT 75.53  11.62 
ANTIC ALUMNAT AMB 50% BONIFICACIÓ DE TAXES 37.76 5.81
SEGONA MATRÍCULA 75.53
SEGONA MATRÍCULA AMB 50% BONIFICACIÓ DE TAXES 37.76 

 INSCRIPCIÓ PROGRAMES EOIES/EOI-CEPA –  Drets d’examen –  pagament per cada curs en què es matricula l’alumne.
TAXA Drets d’examen
ALUMNAT EOIES SENSE BONIFICACIONS 23.25
ALUMNAT EOI-CEPA SENSE BONIFICACIONS 23.25
ALUMNAT EOIES AMB 50% BONIFICACIÓ DE TAXES 11.63
ALUMNAT EOI-CEPA AMB 50% BONIFICACIÓ DE TAXES 11.63 

SERVEIS ADMINISTRATIUS
TAXES ALUMNAT SENSE BONIFICACIÓ ALUMNAT AMB 50% BONIFICACIÓ
Certificat acadèmic 9.29. 4.65 
Certificat nivell (títol) 9.29. 4.65 
Certificat d’aptitud (títol LOGSE) 31.92. 15.95.
Reexpedició de qualsevol títol 17.05. 8.53.
Trasllat d’expedient altres comunitats 9.29. 4.65.
Trasllat d’expedient entre EOIs Balears EXEMPT EXEMPT

 

INSTRUCCIONS PER A LA SOL·LICITUD DE BECA

 

 • En el cas que la convocatòria de beques estigui publicada i no hagi caducat: vostè ha de sol·licitar la beca i l’ha de presentar en formalitzar la matrícula.

La convocatòria de beques es troba a la pàgina web del Ministeri d’Educació i Formació Professional, http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/, a l’apartat corresponent a “Becas, ayudas y subvenciones”, seguint les següents passes: -Becas / Educación / Para estudiar / entrar en l’apartat corresponent als estudis en què es matricularà l’alumne.

 • En el cas que la convocatòria de beques encara NO estigui publicada: vostè haurà de pagar l’import de la matrícula. Una vegada hagi estat publicada la convocatòria, vostè haurà de demanar la beca. En el cas que li sigui atorgada la beca, vostè podrà demanar la devolució de l’import de la matrícula (no de la quota de 8€ de material escolar, que és obligatòria per a tot l’alumnat).

La convocatòria de beques es troba a la pàgina web del Ministeri d’Educació i Formació Professional, http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/, a l’apartat corresponent a “Becas, ayudas y subvenciones”, seguint les següents passes: -Becas / Educación / Para estudiar / entrar en l’apartat corresponent als estudis en què es matricularà l’alumne.

Nota informativa de la Conselleria d’Educació i Cultura: LINK

DEVOLUCIÓ DE TAXES

D’acord amb el marc normatiu establert per la Comunitat Autònoma de les Illes Balearsnomés té dret a la devolució de la taxa de matrícula l’alumnat que es vegi afectat per la supressió dels estudis o dels grups als quals s’hagi matriculat com a conseqüència d’una decisió de l’Administració educativa.

També es pot sol·licitar la devolució de la taxa si:

 • s’ha efectuat un abonament superior al de les taxes vigents.
 •  s’ha obtingut, amb posterioritat a l’abonament de la taxa de matrícula, beca o ajuda a l’estudi que impliqui la gratuïtat de la matrícula.
 • s’ha presentat una titulació o al·legat unes condicions que no li donin accés als ensenyaments que ha abonat.

D’acord amb el marc normatiu establert, els motius familiars, personals, laborals, d’incompatibilitat horària, etc. no donen dret a la devolució de la taxa de matrícula si el curs es continua impartint.

Normativa i com sol·licitar la devolució de taxes: