Mínim d’assistència  de l’alumnat per a l’avaluació contínua.

Per poder superar el curs mitjançant l’aplicació de l’avaluació contínua, l’assistència de l’alumne haurà de superar el 70 %. En cas contrari l’alumne tendrà dues convocatòries (l’ordinària al maig-juny i l’extraordinària al setembre) per superar el curs, en les quals no es tendran en compte les notes que l’alumne hagi pogut obtenir durant el curs.

Tot i que l’aplicació de l’avaluació contínua als alumnes que volen obtenir una certificació o certificat de superació d’un cicle no és definitòria, ja que l’alumne ha de superar la prova unificada i homologada per la Conselleria d’Educació i Universitat, l’assistència continuada és igualment important.

Encara que l’alumne pugui justificar la seva absència el dia d’una prova, en cap cas es podrà realitzar aquesta prova un altre dia i es qualificarà l’alumne com a “No presentat”.

 

Mínim d’assistència per no perdre l’oficialitat

És un deure de l’alumnat assistir a classe regularment i justificar degudament les faltes d’assistència.

Els alumnes de tots els cursos han d’arribar al 35% d’assistència durant els dos primers trimestres del curs acadèmic per tal de conservar el dret com antics alumnes a reserva de plaça per al curs següent. La falta d’assistència injustificada a un 65% de les classes en un mateix curs escolar comporta la pèrdua de l’oficialitat.

La pèrdua de l’oficialitat implica que l’alumne en el curs escolar següent serà considerat alumne de nou ingrés. Així doncs, no es podrà matricular a l’EOI de Palma el curs següent com a antic alumne i haurà de tornar a fer la preinscripció o matricular-se a la convocatòria de darreres vacants.

 

Extracte del Projecte Educatiu de l’EOI de Palma (Data d’aprovació: 30/06/2017)