Imatge 3464330

Durant l’estat d’alarma el programa EOIES es continua duent a terme adaptant-se a les circumstàncies particulars de cada centre i de l’alumnat. 

El calendari de proves ha canviat. Consulteu l’apartat corresponent.

En cas de dubtes podeu contactar amb eoiespalma@gmail.com

Durant l’estat d’alarma el programa EOIES es continua duent a terme adaptant-se a les circumstàncies particulars de cada centre i de l’alumnat.

El calendari de proves ha canviat. Consulteu l’apartat corresponent.

En cas de dubtes podeu contactar amb eoiespalma@gmail.com

 

INFORMACIÓ GENERAL

 • Es tracta d’un programa de col·laboració entre els centres d’Educació Secundària i les Escoles Oficials d’Idiomes.
 • Els idiomes compresos al programa són Alemany, Anglès i Francès i els nivells són A1, A2, B1, B2.1, B2.2.
 • L’objectiu és facilitar a l’alumnat de 4t d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat l’obtenció dels títols i certificats expedits per Escoles Oficials d’Idiomes.
 • Els centres que volen participar en el programa ho han de sol·licitar seguint les instruccions de la resolució que la Direcció General de Planificació i Centres publica a principi de curs. A continuació els centres són seleccionats d’acord amb els criteris establerts a l’esmentada resolució.
 • Una vegada acceptada la seva sol·licitud els centres realitzen una prova d’anivellació per establir els nivells que prepararan al llarg del curs en funció de les necessitats de l’alumnat i de la disponibilitat de professorat de l’EOI de Palma.
 • Posteriorment els centres duen a terme la inscripció dels alumnes en el programa i supervisen la seva matriculació a les proves. Els alumnes participants gaudeixen d’unes taxes específiques reduïdes (ordinària -23,07€, família nombrosa – 11,54€).
 • Una mateixa persona es pot inscriure per fer les proves de més d’un idioma.
 • El programa s’inicia al mes d’octubre i finalitza al mes de juny.
 • Al llarg de tot el curs els professors de secundària es coordinen amb el professorat de l’EOI i faciliten a l’alumnat participant en el programa, materials i orientacions per familiaritzar-se amb els criteris, nivells i format de les proves de les Escoles Oficials d’Idiomes.
 • Finalment els alumnes són avaluats atenent els criteris d’avaluació i de qualificació de les Escoles Oficials d’Idiomes i realitzen les mateixes proves i a les mateixes dates que els alumnes oficials.
 • Hi ha dues convocatòries: ordinària i extraordinària. La convocatòria ordinària es duu a terme entre mitjans de maig i mitjans de juny i l’extraordinària al mes de setembre. L’alumnat que no supera totes les parts de les proves a la convocatòria ordinaria de maig/juny, pot presentar-se a la convocatòria extraordinària en setembre.
 • Als centres adscrits a l’EOI de Palma les proves escrites i orals de la convocatòria de juny es realitzen als centres de secundària. A la convocatòria de setembre les proves escrites es podran realitzar a les dependències de l’EOI de Palma o a les seves extensions si hi ha disponibilitat.
 • Els alumnes que superen les proves obtenen un certificat oficial que acredita el nivell assolit.

CALENDARI GENERAL CURS 2019-20

 

17/09/19 – 23/09/19 Presentació de sol·licituds de participació dels centres
02/10/19 Publicació llistes definitives de centres admesos
07/10/19 – 21/10/19 Prova d’anivellació de l’alumnat
22/10/19 – 13/11/19 Inscripció de l’alumnat
29/01/20 – 12/02/20 Termini de matrícula
A partir del  25/05/20 Realització de proves orals de la convocatòria ordinària – Consultar calendari específic
A partir del  02/09/20 Realització de proves escrites de la convocatòria ordinaria -Consultar calendari específic
A partir del  08/09/20 Realització de proves orals i escrites  de la convocatòria extraordinària – Consultar calendari específic

 

 

Termini: del 29/01 a 12/02

 • Procés de matrícula

1. S’ha de fer la INSCRIPCIÓ TELEMÀTICA.

Per qualsevol dubte consultau TUTORIAL

2. S’ha de fer el pagament de forma presencial o online

a) Omplir les dades personals al formulari de pagament (model 046)

b) Finalitzar i  triar entre:

 • c1) pagar (per pagar online). Si pagau online heu d’imprimir el resguard d’haver realitzat el pagament.
 • c2) imprimir (per imprimir el formulari i pagar després a una entitat bancària col·laboradora (CaixaBank, Banca March, Bankia, BBVA, Colonya, Caixa Pollença )

A – PAGAMENT TAXA NORMAL EOIES – 23,07 €

B – PAGAMENT TAXA FAMÍLIA NOMBROSA EOIES – 11,54 €

C- EXEMPCIÓ DE PAGAMENT DE TAXES – 0,00 €

3. Sha de lliurar la següent documentació al professorat dels IES/CC

 1. fotocòpia DNI /NIE
 2. fotogràfia
 3. Resguard de matrícula
 4. Resguard de pagament (o justificant excepció de pagament)

(si escau)

 • Molt important:
 • l’exempció de pagament de taxes per atur o discapacitat només s’aplicarà si és l’alumne/a qui està a l’atur o és discapacitat/da, NO el pare o la mare.
 • Per tal que el procés de matrícula es pugui considerar finalitzat, s’ha d’haver presentat la documentació i la justificació del pagament.
 • Si per motius tècnics no heu pogut formalitzar la matriculació online, podeu fer el pagament i omplir el següent  formulari  per comunicar-nos la  incidència.
 • Per resoldre qualsevol dubte o problema podeu enviar un email a eoiespalma@gmail.com

Informació detallada: Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 10/01/20

INFORMACIÓ SOBRE LES PROVES

AVALUACIÓ i CERTIFICACIÓ

Estructura de les proves tots els nivells

Parts de la prova % de la qualificació final
Comprensió textos orals 20%
Comprensió textos escrits 20%
Producció i coproducció textos orals 20%
Producció i coproducció textos escrits 20%
Mediació escrita i oral 20%

 

Mostres de proves

Les proves d’expressió escrita, expressió oral i mediació escrita i oral seran corregides i avaluades per un tribunal format per un professor de secundària i un professor de l’EOI.

A2 / B1 / B2.2 Títol de certificat de nivell *

Convocatòria Ordinària (Maig -Juny)
 • S’ha d’obtenir una qualificació mínima d’un 6,5 (65%) global i un mínim d’un 5 (50%) a cada una de les parts.
 

Convocatòria Extraordinària (Setembre)

 • S’ha d’obtenir una qualificació mínima d’un 6,5 (65%) global i un mínim d’un 5 (50%) a cada una de les parts.
 • Els alumnes poden mantenir la nota de les parts superades al juny amb més d’un 5 (50%) o podran repetir-les per a obtenir una qualificació global mínima d’un 6,5 (65%).
 • Prevaldrà la qualificació més alta obtinguda a qualsevol de les dues convocatòries.

 

* De cara al curs vinent, els alumnes d’A2, B1 i B2.2 amb qualificació inferior al 6,5 (65%) global però superior al 5 (50%) a cada una de les proves, no obtindran la qualificació d’apte necessària per rebre el títol de certificat de nivell, però podran optar per repetir el nivell no superat o promocionar al següent nivell i inscriure-se’n a les proves lliures per a obtenir la certificació.

A1 / B2.1 Certificat de l’expedient acadèmic

Convocatòria Ordinària (Maig -Juny)
 • S’ha d’obtenir una qualificació mínima d’un 5 (50%) a cada una de les parts.
Convocatòria Extraordinària (Setembre)
 • S’ha d’obtenir una qualificació mínima d’un 5 (50%) a cada una de les parts.
 • Mantindran la nota de les parts superades al juny.

 

CALENDARI DE LA CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA 2020 – PROVES ESCRITES

Alemany Bàsic A1 del 15/09 al 21/09 – El centre de secundària determinarà la data exacta i l’horari i informarà l’alumnat
Alemany Bàsic A2 07/09   17.00
Alemany Intermedi B1 10/09  16.00
Anglès Bàsic A1 del 15/09 al 21/09 – El centre de secundària determinarà la data exacta i l’horari i informarà l’alumnat
Anglès Bàsic A2 04/09   17.00
Anglès Intermedi B1 02/09   16.00
Anglès Intermedi B2.1 del 15/09 al 21/09 –  El centre de secundària determinarà la data exacta i l’horari i informarà l’alumnat
Anglès Intermedi B2.2 03/09   16.00
Francès Bàsic A1 del 15/09 al 21/09 – El centre de secundària determinarà la data exacta i l’horari i informarà l’alumnat
Francès Bàsic A2 07/09   17.00
Francès Intermedi B1 14/09   16.00

 

CALENDARI DE LA CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA 2020 – PROVES ORALS -L’avaluació ordinària de les proves orals del programa EOIES es realitzarà de manera telemàtica del 25/05 al 19/06.

 Les EOI, en col·laboració amb els centres d’origen de l’alumnat del programa EOIES i EOI-CEPA, es posaran en contacte amb l’alumnat per concertar la data i hora de la prova i la manera de dur-la a terme, atenent els recursos tecnològics de cada alumne. Prèviament a la realització de l’examen, es farà una prova amb l’alumne i es donaran instruccions concretes del procediment a seguir.

CALENDARI DE LA CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA 2020 – PROVES ESCRITES

Oportunament es publicarà l’horari detallat de les diferents parts de les proves.

Alemany Bàsic A1 del 23/09 al 29/09 – El centre de secundària determinarà la data exacta i l’horari i informarà l’alumnat
Alemany Bàsic A2 06/10
Alemany Intermedi B1 09/10
Anglès Bàsic A1 del 23/09 al 29/09 – El centre de secundària determinarà la data exacta i l’horari i informarà l’alumnat
Anglès Bàsic A2 05/10
Anglès Intermedi B1 01/10
Anglès Intermedi B2.1 del 23/09 al 29/09 – El centre de secundària determinarà la data exacta i l’horari i informarà l’alumnat
Anglès Intermedi B2.2 02/10
Francès Bàsic A1 del 23/09 al 29/09 – El centre de secundària determinarà la data exacta i l’horari i informarà l’alumnat
Francès Bàsic A2 06/10
Francès Intermedi B1 14/10

 

CALENDARI DE LA CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA 2020 – PROVES ORALS

NIVELLS A2, B1, i B2 – L’avaluació extraordinària de les proves orals dels alumnes del programa EOIES es realitzarà de manera presencial del 08/09 al 30/09.

NIVELLS A1 I B2,1 – L’avaluació extraordinària de les proves orals dels alumnes del programa EOIES es realitzarà de manera presencial del 30/09 al 05/10.

 

 

 

CERTIFICACIONS I CONTINUïTAT

CERTIFICACIONS

Una vegada finalitzat el curs es poden consultar les qualificacions online i imprimir un justificant que pot ser segellat a l’EOI.

Els alumnes que hagin superat les proves i vulguin obtenir els títols o certificats corresponents  que acreditin el nivell assolit ho han de fer de manera presencial a la secretaria de l’EOI pagant una taxa (9.22€).

Els certificats que es poden expedir són els següents:

Nivell Tipus de certificat
Bàsic A1 Certificat de l’expedient acadèmic
Bàsic A2 Títol de certificat de nivell
Certificat de l’expedient acadèmic
Intermedi B1 Títol de certificat de nivell
Certificat de l’expedient acadèmic
Intermedi B2.1 Certificat de l’expedient acadèmic
Intermedi B2.2 Títol de certificat de nivell
Certificat de l’expedient acadèmic

 

El temps per obtenir el Certificat de l’expedient acadèmic a partir de la data de sol·licitud  és de aproximadament  tres dies.

El temps per obtenir el Títol de certificat de nivell a partir de la data de sol·licitud  és de aproximadament dos anys. Al sol·licitar el títol de certificat de nivell s’entregarà un resguard que té la mateixa validesa que el títol a efectes administratius.

CONTINUÏTAT

Per continuar els estudis de l’idioma a la modalitat oficial a l’EOI s’haurà de sol·licitar una plaça mitjançant el procés de preinscripció a l’abril de 2020.

De cara al curs vinent, els alumnes d’A2, B1 i B2.2 amb qualificació inferior al 6,5 (65%) global però superior al 5 (50%) a cada una de les proves, no obtindran la qualificació d’apte necessària per rebre el títol de certificat de nivell, però podran optar per repetir el nivell no superat o promocionar al següent nivell i inscriure-se’n a les proves lliures per a obtenir la certificació.

PROGRAMA EOIES – EOI PALMA – CENTRES PARTICIPANTS CURS 2019-20    

ALEMANY

 1. CC CIDE
 2. CC ES LICEU
 3. CC NUESTRA SEÑORA DE MONTESIÓN
 4. CC PIUS XII
 5. CC SANT ANTONI ABAT
 6. CC SANT JOSEP OBRER
 7. CC VERGE DEL CARME
 8. IES EMILI DARDER
 9. IES JOAN ALCOVER
 10. IES JOAN MARIA THOMÀS
 11. IES JOSEP Mª LLOMPART
 12. IES LA RIBERA
 13. IES MADINA MAYURQA
 14. IES RAMON LLULL
 15. IES SES ESTACIONS
 16. IES STA MARÍA

ANGLÈS

CC CIDE

 1. CC COLEGIO LLADÓ
 2. CC ES LICEU
 3. CC LA INMACULADA
 4. CC LA PORCIÚNCULA
 5. CC LA PURÍSIMA
 6. CC LA SALLE (PALMA)
 7. CC NUESTRA SEÑORA DE MONTESIÓN
 8. CC PEDRO POVEDA
 9. CC PIUS XII
 10. CC SAN ALFONSO Mª LIGORIO
 11. CC SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA
 12. CC SANT ANTONI ABAT
 13. CC SANT JOSEP OBRER
 14. CC SANT VICENÇ DE PAÜL (CA’S CAPISCOL)
 15. CC SANTA MÒNICA
 16. CC VERGE DEL CARME
 17. IES ARXIDUC LLUÍS SALVADOR
 18. IES EMILI DARDER
 19. IES GUILLEM COLOM CASASNOVAS
 20. IES GUILLEM SAGRERA
 21. IES JOAN Mª THOMÀS
 22. IES JOSEP Mª LLOMPART
 23. IES JOSEP SUREDA I BLANES
 24. IES LA RIBERA
 25. IES LLUCMAJOR
 26. IES MADINA MAYURQA
 27. IES MARRATXÍ
 28. IES NOU LLEVANT
 29. IES POLITÈCNIC
 30. IES RAMON LLULL
 31. IES S’ARENAL
 32. IES SANT MARÇAL
 33. IES SANTA MARÍA
 34. IES SES ESTACIONS
 35. IES SON CLADERA
 36. IES SON PACS

FRANCÈS

 1. IES ARXIDUC LLUIS SALVADOR
 2. IES EMILI DARDER
 3. IES GUILLEM COLOM CASASNOVAS
 4. IES JOSEP Mª LLOMPART
 5. IES LLUCMAJOR
 6. IES MADINA. MAYURQA
 7. IES MARRATXÍ
 8. IES RAMON LLULL
 9. IES SON PACS