NOU TERMINI: 24 – 31 de gener

Procediment: Vegeu informació a la pestanya corresponent

 

INFORMACIÓ GENERAL

 • Es tracta d’un programa de col·laboració entre els centres d’Educació Secundària i les Escoles Oficials d’Idiomes.
 • Els idiomes inclosos al programa són alemany, anglès i francès i els nivells són A1, A2, B1, B2.1, B2.2 i C1.1.
 • L’objectiu és facilitar a l’alumnat de 4t d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat l’obtenció dels títols i certificats expedits per escoles oficials d’idiomes.
 • Els centres que volen participar en el programa ho han de sol·licitar seguint les instruccions de la resolució que la Direcció General de Planificació i Centres publica a principi de curs. A continuació els centres són seleccionats d’acord amb els criteris establerts a l’esmentada resolució.
 • Una vegada acceptada la seva sol·licitud els centres realitzen una prova d’anivellació per establir els nivells que prepararan al llarg del curs en funció de les necessitats de l’alumnat i de la disponibilitat de professorat de l’EOI de Palma.
 • Posteriorment els centres duen a terme la inscripció dels alumnes en el programa i en supervisen la matriculació a les proves. Els alumnes participants gaudeixen d’unes taxes específiques reduïdes (en anys anteriors ordinària -23,25€, família nombrosa – 11,63€).
 • Una mateixa persona es pot inscriure per fer les proves de més d’un idioma.
 • El programa s’inicia al mes d’octubre i finalitza al mes de juny.
 • Al llarg de tot el curs els professors de secundària es coordinen amb el professorat de l’EOI i faciliten a l’alumnat participant en el programa, materials i orientacions per familiaritzar-se amb els criteris, nivells i format de les proves de les escoles oficials d’idiomes.
 • Finalment els alumnes són avaluats atenent els criteris d’avaluació i de qualificació de les Escoles Oficials d’Idiomes i realitzen les mateixes proves i a les mateixes dates que els alumnes oficials.
 • Hi ha dues convocatòries: ordinària i extraordinària. La convocatòria ordinària es duu a terme entre mitjan maig i mitjan  juny i l’extraordinària al mes de setembre. L’alumnat que no superi totes les parts de les proves a la convocatòria ordinaria de maig/juny, pot presentar-se a la convocatòria extraordinària al setembre.
 • Als centres adscrits a l’EOI de Palma les proves escrites i orals de la convocatòria de juny es realitzen als centres de secundària. A la convocatòria de setembre les proves escrites es podran realitzar a les dependències de l’EOI de Palma o a les extensions si hi ha disponibilitat.
 • Els alumnes que superen les proves obtenen un certificat oficial que acredita el nivell assolit.

CALENDARI GENERAL CURS 2022-23

12 – 16 de setembre Presentació de sol·licituds de participació dels centres
23 de setembre Publicació de les llistes provisionals de centres admesos
26 i 27 de setembre Període de reclamació a les llistes provisionals
30 de setembre Publicació de les llistes definitives de centres admesos
5 d’octubre Les EOI es posen en contacte amb els centres adscrits a fi de posar en marxa el programa
10 – 21 d’octubre Procés d’anivellació
24 d’octubre – 4 de novembre Proposta de grups
11 de novembre Publicació de la llista de grups autoritzats
A partir del 14 de novembre  Planificació del desenvolupament del programa
22 de novembre – 9 de desembre Matriculació de l’alumnat 
10 -17 de gener de 2023  Introducció al GestIB de l’alumnat matriculat 

 

Matrícula programa EOIES

TERMINI: 24 – 31 de gener de 2023

Procediment: 

IMPORTANT

 • Realitzeu la matrícula amb un ordinador. Les tauletes i els mòbils poden donar problemes.
 • A les dades personals heu de posar un correu personal.  Mai heu de posar el correu corporatiu del centre on estau matriculats.
 • Als resguards de pagaments ha de figurar el segell d’haver efectuat el pagament. Vegeu exemple.
 • La documentacio  justificativa de la bonificació o exempció ha d’estar en vigor.
 • L’exempció del pagament de taxes per situació d’atur, només és aplicable si l’alumne està en atur, no els pares.
 • Assegureu-vos que trieu el centre correcte al desplegable que surt a la pantalla de validació de la vostra matrícula.

PASSES

Passa 1-Pagaments 

Informació sobre exempcions i bonificacions

Si no estau exempts del pagament de taxes, clicau damunt la quantitat corresponent per anar al formulari, feu el pagament i deseu el resguards d’haver pagat amb el segell corresponent.

ALUMNAT EOIES SENSE BONIFICACIONS 23.25
ALUMNAT EOIES AMB 50% BONIFICACIÓ DE TAXES (familia nombrosa general i familia monoparental general 11.63

 

Passa 2: Preparació de documentació

Heu de comprovar que teniu disponible en format digital (pdf o imatge) la següent documentació:

 1. Còpia DNI o NIE per les dues cares. (Si el NIE no té fotografia s’ha d’adjuntar una còpia del passaport)
 2. Resguard del pagament de la taxa, si no estau exempts.
 3. Documentació justificativa de la bonificació o exempció si fos necessari

Passa 3: Introducció de dates personals i selecció d’idioma, nivell i centre.   Clicau aquí per accedir a l’enllaç de matrícula.

Passa 4: Pujada i enviament de documentació  a la plataforma.

 • Una vegada us hagi sortit a la pantalla el resguard de matrícula, heu de pujar la documentació corresponent. Trobareu els enllaços pitjant el botó de tornar que hi ha a la dreta. Després d’haver pujat la documentació no oblideu pitjar el botó enviar.  
 • Si per qualsevol motiu no podeu pujar tota la documentació al moment de realitzar la matricula, podeu fer-ho en un termini de 72 hores tornant a entrar a l’enllaç de matrícula.
 • Si teniu el resguard de matrícula i heu pujat la documentació, haureu formalitzat la vostra matrícula correctament. La secretaria de l’EOI només contactarà amb vosaltres quan hi hagi alguna incidència amb la documentació o els pagaments corresponents.  És aconsellable que consulteu el vostre compte i la safata de correu no desitjat regularment.

INFORMACIÓ SOBRE LES PROVES

AVALUACIÓ i CERTIFICACIÓ

Estructura de les proves tots els nivells

Parts de la prova % de la qualificació final
Comprensió textos orals 20%
Comprensió textos escrits 20%
Producció i coproducció textos orals 20%
Producció i coproducció textos escrits 20%
Mediació escrita 20%

 

Mostres de proves

Les proves d’expressió escrita, expressió oral i mediació escrita i oral seran corregides i avaluades per un tribunal format per un professor de secundària i un professor de l’EOI.

A2 / B1 / B2.2 Títol de certificat de nivell *

Convocatòria Ordinària (Maig -Juny)
 • S’ha d’obtenir una qualificació mínima d’un 6,5 (65%) global i un mínim d’un 5 (50%) a cada una de les parts.
 

Convocatòria Extraordinària (Setembre)

 • S’ha d’obtenir una qualificació mínima d’un 6,5 (65%) global i un mínim d’un 5 (50%) a cada una de les parts.
 • Els alumnes poden mantenir la nota de les parts superades al juny amb més d’un 5 (50%) o podran repetir-les per a obtenir una qualificació global mínima d’un 6,5 (65%).
 • Prevaldrà la qualificació de la convocatòria extraordinària.

 

* De cara al curs vinent, els alumnes d’A2, B1 i B2.2 amb qualificació inferior al 6,5 (65%) global però superior al 5 (50%) a cada una de les proves, no obtindran la qualificació d’apte necessària per rebre el títol de certificat de nivell, però podran optar per repetir el nivell no superat o promocionar al nivell següent i inscriure’s a les proves lliures per a obtenir la certificació.

A1 / B2.1 Certificat de l’expedient acadèmic

Convocatòria Ordinària (Juny)
 • S’ha d’obtenir una qualificació mínima d’un 5 (50%) a cada una de les parts.
Convocatòria Extraordinària (Setembre)
 • S’ha d’obtenir una qualificació mínima d’un 5 (50%) a cada una de les parts.
 • Mantindran la nota de les parts superades al juny.

 

Les proves del programa EOIES  es realitzaran als centres de secundària on els alumnes estan matriculats.

CALENDARI DE LA CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA 2023 – PROVES ESCRITES

Alemany Bàsic A1 El centre de secundària determinarà la data i l’horari i n’informarà a l’alumnat
Alemany Bàsic A2 30/05   17.00
Alemany Intermedi B1 1/06  16.00
Anglès Bàsic A1 El centre de secundària determinarà la data i l’horari i n’informarà a l’alumnat
Anglès Bàsic A2 31/05   17.00
Anglès Intermedi B1 02/06   16.00
Anglès Intermedi B2.1 El centre de secundària determinarà la data i l’horari i n’innformarà a l’alumnat
Anglès Intermedi B2.2 29/05   16.00
Anglès Avançat C1.1 El centre de secundària determinarà la data i l’horari i n’informarà a l’alumnat
Francès Bàsic A1 El centre de secundària determinarà la data i l’horari i n’informarà a l’alumnat
Francès Bàsic A2 09/06   17.00
Francès Intermedi B1 02/06   16.00

 

CALENDARI DE LA CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA 2023 – PROVES ORALS -L’avaluació ordinària de les proves orals del programa EOIES es realitzarà de manera presencial als centres de secundària.  El coordinador de cada centre n’informarà l’alumnat prèviament per concertar una data i hora.

CALENDARI DE LA CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA 2023 – PROVES ESCRITES

Oportunament es publicarà l’horari detallat de les diferents parts de les proves.

Alemany Bàsic A1 El centre de secundària determinarà la data exacta i l’horari i n’informarà l’alumnat
Alemany Bàsic A2 06/09
Alemany Intermedi B1 11/09
Anglès Bàsic A1 El centre de secundària determinarà la data exacta i l’horari i n’informarà a l’alumnat
Anglès Bàsic A2 04/09
Anglès Intermedi B1 05/09
Anglès Intermedi B2.1 El centre de secundària determinarà la data exacta i l’horari i n’informarà a l’alumnat
Anglès Intermedi B2.2 04/09
Anglès Avançat C1.1 El centre de secundària determinarà la data exacta i l’horari i n’informarà a l’alumnat.
Francès Bàsic A1 El centre de secundària determinarà la data exacta i l’horari i n’informarà a l’alumnat.
Francès Bàsic A2 11/09
Francès Intermedi B1 12/09

 

CALENDARI DE LA CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA 2023 – PROVES ORALS 

NIVELLS A2, B1, i B2 -El centre de secundària determinarà la data exacta i l’horari de les proves orals i n’informarà a l’alumnat

NIVELLS A1 I B2,1 i C1.1 -El centre de secundària determinarà la data exacta de les proves orals i l’horari i n’informarà a l’alumnat

CERTIFICACIONS I CONTINUÏTAT

CERTIFICACIONS

Una vegada finalitzat el curs es poden consultar les qualificacions en línia i imprimir un justificant que pot ser segellat a l’EOI.

Els alumnes que hagin superat les proves i vulguin obtenir els títols o certificats corresponents  que acreditin el nivell assolit ho han de fer de manera presencial a la secretaria de l’EOI pagant una taxa.

Els certificats que es poden expedir són els següents:

Nivell Tipus de certificat
Bàsic A1 Certificat de l’expedient acadèmic
Bàsic A2 Títol de certificat de nivell
Certificat de l’expedient acadèmic
Intermedi B1 Títol de certificat de nivell
Certificat de l’expedient acadèmic
Intermedi B2.1 Certificat de l’expedient acadèmic
Intermedi B2.2 Títol de certificat de nivell
Certificat de l’expedient acadèmic
Avançat C1.1 Certificat de l’expedient acadèmic

 

El temps per obtenir el Certificat de l’expedient acadèmic a partir de la data de sol·licitud  és de aproximadament  tres dies.

El temps per obtenir el Títol de certificat de nivell a partir de la data de sol·licitud  és aproximadament de dos anys. En sol·licitar el títol de certificat de nivell s’entregarà un resguard que té la mateixa validesa que el títol a efectes administratius.

CONTINUÏTAT

Per continuar els estudis de l’idioma en la modalitat oficial a l’EOI s’haurà de sol·licitar una plaça mitjançant el procés de preinscripció al maig/juny de 2021.

De cara al curs vinent, els alumnes d’A2, B1 i B2.2 amb qualificació inferior al 6,5 (65%) global però superior al 5 (50%) a cada una de les proves, no obtindran la qualificació d’apte necessària per rebre el títol de certificat de nivell, però podran optar per repetir el nivell no superat o promocionar al nivell següent i inscriure’s a les proves lliures per a obtenir la certificació.