INFORMACIÓ GENERAL

 • Es tracta d’un programa de col·laboració entre els centres d’Educació Secundària i les Escoles Oficials d’Idiomes.
 • Els idiomes compresos al programa són alemany, anglès i francès i els nivells són A1, A2, B1, B2.1, B2.2 i C1.1.
 • L’objectiu és facilitar a l’alumnat de 4t d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat l’obtenció dels títols i certificats expedits per Escoles Oficials d’Idiomes.
 • Els centres que volen participar en el programa ho han de sol·licitar seguint les instruccions de la resolució que la Direcció General de Planificació i Centres publica a principi de curs. A continuació els centres són seleccionats d’acord amb els criteris establerts a l’esmentada resolució.
 • Una vegada acceptada la seva sol·licitud els centres realitzen una prova d’anivellació per establir els nivells que prepararan al llarg del curs en funció de les necessitats de l’alumnat i de la disponibilitat de professorat de l’EOI de Palma.
 • Posteriorment els centres duen a terme la inscripció dels alumnes en el programa i supervisen la seva matriculació a les proves. Els alumnes participants gaudeixen d’unes taxes específiques reduïdes (en anys anteriors ordinària -23,25€, família nombrosa – 11,63€).
 • Una mateixa persona es pot inscriure per fer les proves de més d’un idioma.
 • El programa s’inicia al mes d’octubre i finalitza al mes de juny.
 • Al llarg de tot el curs els professors de secundària es coordinen amb el professorat de l’EOI i faciliten a l’alumnat participant en el programa, materials i orientacions per familiaritzar-se amb els criteris, nivells i format de les proves de les Escoles Oficials d’Idiomes.
 • Finalment els alumnes són avaluats atenent els criteris d’avaluació i de qualificació de les Escoles Oficials d’Idiomes i realitzen les mateixes proves i a les mateixes dates que els alumnes oficials.
 • Hi ha dues convocatòries: ordinària i extraordinària. La convocatòria ordinària es duu a terme entre mitjans de maig i mitjans de juny i l’extraordinària al mes de setembre. L’alumnat que no supera totes les parts de les proves a la convocatòria ordinaria de maig/juny, pot presentar-se a la convocatòria extraordinària en setembre.
 • Als centres adscrits a l’EOI de Palma les proves escrites i orals de la convocatòria de juny es realitzen als centres de secundària. A la convocatòria de setembre les proves escrites es podran realitzar a les dependències de l’EOI de Palma o a les seves extensions si hi ha disponibilitat.
 • Els alumnes que superen les proves obtenen un certificat oficial que acredita el nivell assolit.

CALENDARI GENERAL CURS 2022-23

12 – 16 de setembre Presentació de sol·licituds de participació dels centres
23 de setembre Publicació de les llistes provisionals de centres admesos
26 i 27 de setembre Període de reclamació a les llistes provisionals
30 de setembre Publicació de les llistes definitives de centres admesos
5 d’octubre Les EOI es posen en contacte amb els centres adscrits a fi de posar en marxa el programa
10 – 21 d’octubre Procés d’anivellació
24 d’octubre – 4 de novembre Proposta de grups
11 de novembre Publicació de la llista de grups autoritzats
A partir del 14 de novembre  Planificació del desenvolupament del programa
22 de novembre – 16 de desembre Matriculació de l’alumnat 
10 -17 de gener de 2023  Introducció al GestIB de l’alumnat matriculat 

 

Matrícula programa EOIES

INSTRUCCIONS CURS 2021-2022

Termini: 29/10/21 – 16/11/21

 • Procés de matrícula

1. S’ha de fer la INSCRIPCIÓ TELEMÀTICA.

Per qualsevol dubte consultau TUTORIAL

2.  El pagament s’ha de fer de forma presencial o online.

a) Ompliu les dades personals al formulari de pagament (model 046)

b) Finalitzeu i trieu entre:

 • c1) pagar (per pagar online). Si pagau online heu d’imprimir el resguard d’haver realitzat el pagament.
 • c2) imprimir (per imprimir el formulari i pagar després a una entitat bancària col·laboradora (CaixaBank, Banca March, Bankia, BBVA, Colonya, Caixa Pollença )

A – PAGAMENT TAXA NORMAL EOIES – 23,25 €

B – PAGAMENT TAXA FAMÍLIA NOMBROSA EOIES – 11,63 €

C- EXEMPCIÓ DE PAGAMENT DE TAXES – 0,00 €.  Atur, família nombrosa/monoparental especial, beques, i altres situacions – més informació.

3.  L’alumnat haurà d’enviar la documentació següent no més tard del 16 de novembre a matricula.secretaria@eoipalma.com:

 • Envieu un ÚNIC correu electrònic amb TOTA la documentació a poder ser en format pdf. Si no, en format jpg.
 • Escriviu a l’assumpte: FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA EOIES i afegiu els vostres llinatges i nom (ex. FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA EOIES – Pons Ruiz, Marta)
 1. Còpia DNI /NIE (dues cares)
 2. fotografia (només alumnes nous)
 3. Resguard de matrícula
 4. Resguard de pagament (o justificant excepció de pagament)

i si és necessari

 1. Justificant reducció de pagament família nombrosa /monoparental/etc.
 2. Sol·licitud d’adaptació de proves amb justificació documental

 

   Molt important:

 • L’exempció de pagament de taxes per atur o discapacitat només s’aplicarà si és l’alumne/a qui està a l’atur o és discapacitat/da, NO el pare o la mare.
 • Per tal que el procés de matrícula es pugui considerar finalitzat, s’ha d’haver presentat la documentació i la justificació del pagament.
 • Si per motius tècnics no heu pogut formalitzar la matriculació online, podeu fer el pagament i omplir el següent  formulari  per comunicar-nos la  incidència.
 • Per resoldre qualsevol dubte o problema podeu enviar un email a coordinacio.eoies@eoipalma.com

Informació detallada: Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 17/07/21

INFORMACIÓ SOBRE LES PROVES

AVALUACIÓ i CERTIFICACIÓ

Estructura de les proves tots els nivells

Parts de la prova % de la qualificació final
Comprensió textos orals 20%
Comprensió textos escrits 20%
Producció i coproducció textos orals 20%
Producció i coproducció textos escrits 20%
Mediació escrita 20%

 

Mostres de proves

Les proves d’expressió escrita, expressió oral i mediació escrita i oral seran corregides i avaluades per un tribunal format per un professor de secundària i un professor de l’EOI.

A2 / B1 / B2.2 Títol de certificat de nivell *

Convocatòria Ordinària (Maig -Juny)
 • S’ha d’obtenir una qualificació mínima d’un 6,5 (65%) global i un mínim d’un 5 (50%) a cada una de les parts.
 

Convocatòria Extraordinària (Setembre)

 • S’ha d’obtenir una qualificació mínima d’un 6,5 (65%) global i un mínim d’un 5 (50%) a cada una de les parts.
 • Els alumnes poden mantenir la nota de les parts superades al juny amb més d’un 5 (50%) o podran repetir-les per a obtenir una qualificació global mínima d’un 6,5 (65%).
 • Prevaldrà la qualificació de la convocatòria extraordinària.

 

* De cara al curs vinent, els alumnes d’A2, B1 i B2.2 amb qualificació inferior al 6,5 (65%) global però superior al 5 (50%) a cada una de les proves, no obtindran la qualificació d’apte necessària per rebre el títol de certificat de nivell, però podran optar per repetir el nivell no superat o promocionar al següent nivell i inscriure-se’n a les proves lliures per a obtenir la certificació.

A1 / B2.1 Certificat de l’expedient acadèmic

Convocatòria Ordinària (Juny)
 • S’ha d’obtenir una qualificació mínima d’un 5 (50%) a cada una de les parts.
Convocatòria Extraordinària (Setembre)
 • S’ha d’obtenir una qualificació mínima d’un 5 (50%) a cada una de les parts.
 • Mantindran la nota de les parts superades al juny.

 

Les proves del programa EOIES  es realitzaran als centres de secundària on els alumnes estan matriculats.

CALENDARI DE LA CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA 2022 – PROVES ESCRITES

Alemany Bàsic A1 El centre de secundària determinarà la data i l’horari i informarà l’alumnat
Alemany Bàsic A2 02/06   17.00
Alemany Intermedi B1 31/05  16.00
Anglès Bàsic A1 El centre de secundària determinarà la data i l’horari i informarà l’alumnat
Anglès Bàsic A2 03/06   17.00
Anglès Intermedi B1 01/06   16.00
Anglès Intermedi B2.1 El centre de secundària determinarà la data i l’horari i informarà l’alumnat
Anglès Intermedi B2.2 27/05   16.00
Anglès Avançat C1.1 El centre de secundària determinarà la data i l’horari i informarà l’alumnat
Francès Bàsic A1 El centre de secundària determinarà la data i l’horari i informarà l’alumnat
Francès Bàsic A2 10/06   17.00
Francès Intermedi B1 06/06   16.00

 

CALENDARI DE LA CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA 2022 – PROVES ORALS -L’avaluació ordinària de les proves orals del programa EOIES es realitzarà de manera presencial als centres de secundària.  El coordinador de cada centre informarà l’alumnat prèviament per concertar una data i hora.

CALENDARI DE LA CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA 2022 – PROVES ESCRITES

Oportunament es publicarà l’horari detallat de les diferents parts de les proves.

Alemany Bàsic A1 El centre de secundària determinarà la data exacta i l’horari i informarà l’alumnat
Alemany Bàsic A2 02/09
Alemany Intermedi B1 09/09
Anglès Bàsic A1 El centre de secundària determinarà la data exacta i l’horari i informarà l’alumnat
Anglès Bàsic A2 05/09
Anglès Intermedi B1 06/09
Anglès Intermedi B2.1 El centre de secundària determinarà la data exacta i l’horari i informarà l’alumnat
Anglès Intermedi B2.2 05/09
Anglès Avançat C1.1 El centre de secundària determinarà la data exacta i l’horari i informarà l’alumnat.
Francès Bàsic A1 El centre de secundària determinarà la data exacta i l’horari i informarà l’alumnat.
Francès Bàsic A2 12/09
Francès Intermedi B1 09/09

 

CALENDARI DE LA CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA 2022 – PROVES ORALS 

NIVELLS A2, B1, i B2 -El centre de secundària determinarà la data exacta i l’horari de les proves orals i informarà l’alumnat

NIVELLS A1 I B2,1 i C1.1 -El centre de secundària determinarà la data exacta de les proves orals i l’horari i informarà l’alumnat

CERTIFICACIONS I CONTINUITAT

CERTIFICACIONS

Una vegada finalitzat el curs es poden consultar les qualificacions online i imprimir un justificant que pot ser segellat a l’EOI.

Els alumnes que hagin superat les proves i vulguin obtenir els títols o certificats corresponents  que acreditin el nivell assolit ho han de fer de manera presencial a la secretaria de l’EOI pagant una taxa.

Els certificats que es poden expedir són els següents:

Nivell Tipus de certificat
Bàsic A1 Certificat de l’expedient acadèmic
Bàsic A2 Títol de certificat de nivell
Certificat de l’expedient acadèmic
Intermedi B1 Títol de certificat de nivell
Certificat de l’expedient acadèmic
Intermedi B2.1 Certificat de l’expedient acadèmic
Intermedi B2.2 Títol de certificat de nivell
Certificat de l’expedient acadèmic
Avançat C1.1 Certificat de l’expedient acadèmic

 

El temps per obtenir el Certificat de l’expedient acadèmic a partir de la data de sol·licitud  és de aproximadament  tres dies.

El temps per obtenir el Títol de certificat de nivell a partir de la data de sol·licitud  és de aproximadament dos anys. Al sol·licitar el títol de certificat de nivell s’entregarà un resguard que té la mateixa validesa que el títol a efectes administratius.

CONTINUÏTAT

Per continuar els estudis de l’idioma a la modalitat oficial a l’EOI s’haurà de sol·licitar una plaça mitjançant el procés de preinscripció al maig/juny de 2021.

De cara al curs vinent, els alumnes d’A2, B1 i B2.2 amb qualificació inferior al 6,5 (65%) global però superior al 5 (50%) a cada una de les proves, no obtindran la qualificació d’apte necessària per rebre el títol de certificat de nivell, però podran optar per repetir el nivell no superat o promocionar al següent nivell i inscriure-se’n a les proves lliures per a obtenir la certificació.