Sol·licitud de revisió de  qualificacions

  1. En el termini de tres dies hábils a partir de la publicació de les qualificacions de les proves realitzades , els alumnes, o els seus tutors o representants legals, podran sol·licitar per escrit la revisió de la qualificació obtinguda en una o més de les parts que constitueixen la prova.
  2. Les sol·licituds es presentaran mitjançant el seguent formulari dirigit a la direcció del centre:  Sol·licitud de revisió
  3. En el termini de cinc dies hábils des de la presentació de la sol licitud de revisió,  la direcció del centre, d’acord amb l’informe emés pel departament didáctic de l’idioma corresponent,  notificará la seva resolució. 
  4. Contra la resolució de les qualificacions definitives, els interessats podran interposar davant la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, a través de la direcció del centre i en el termini d’un mes a comptar des de la data de la notificació els recursos que la normativa vigent, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix als articles 121 i 122.

Normativa:

Instruccions complementàries sobre la publicació de resultats i els procediments de reclamació contra les qualificacions finals a les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears per al curs 2020-2021

Reial Decret 1/2019, d’11 de gener, pel qual s’estableixen els principis bàsics comuns d’avaluació aplicables a les proves de certificació oficial dels nivells Intermedi B1, Intermedi B2, Avançat c1 i Avançat C2 dels ensenyaments d’idiomes de règim especial