Sobre el sistema d’avaluació de les proves de certificat

Trobareu la descripció i mostres dels exàmens per nivells a la pàgina oficial que el Servei dels Ensenyaments de Règim Especial de la Conselleria d’Educació i Universitat ha habilitat clicant els enllaços

Nivell Bàsic (A2)

http://www.caib.es/sites/eoibalears/ca/nivell_basic-83982/

Nivell Intermedi (B1)

http://www.caib.es/sites/eoibalears/ca/nivell_intermedi-83983/

Nivell Avançat (B2)

http://www.caib.es/sites/eoibalears/ca/nivell_avancat-83984/

Nivell C1

http://www.caib.es/sites/eoibalears/ca/nivell_c1-83985/

 

AVALUACIÓ DELS GRUPS DE BÀSIC 1 , INTERMEDI 1 I AVANÇAT 1CÁLCUL DE LA NOTA MITJANA

DRET DE L’ALUMNAT A FER ELS EXÀMENS TRIMESTRALS

(CURSOS BÀSIC 1, INTERMEDI 1 I AVANÇAT 1)
Si un/a alumne/a no ha vingut a classe o no ha vingut al 70% de les
sessions, té dret a fer els exàmens de la 1a., 2a. i 3a. avaluació?
Sí, un/a alumne/a té sempre dret a fer els exàmens i saber com va encara que no hagi vingut a classe o no hagi vingut al 70% de les classes.
Els resultats, emperò, obtinguts en aquests exàmens de la 1a., 2a. i 3a. avaluació no tenen rellevància acadèmica ja que aquest alumnat s’ha de presentar als exàmens de la convocatòria ordinària de maig-juny (exàmens finals).
L’AVALUACIÓ CONTÍNUA
Què vol dir “tenir dret a ser avaluat per avaluació contínua”?
Vol dir que l’alumne oficial que ha complert amb uns requisits establerts
per  la normativa (veure punt següent), una vegada ha fet totes les parts dels exàmens de la 3a. avaluació i les ha aprovades totes amb com a mínim un 5, se li avalua ponderant les notes de les 3 avaluacions amb el percentatge 25%, 25% i 50%.
Quins requisits han de complir els alumnes que tenen dret a ser avaluats
per avaluació contínua?
L’alumne/a ha de complir aquests 4 requisits a la vegada:
L’alumne/a cursa Bàsic 1, Intermedi 1 o Avançat 1.
L’alumne/a ha vingut al 70% de les classes (equival a unes 40 classes).
L’alumne/a s’ha examinat de totes les parts dels exàmens de la 1a.,2a 3a.avaluació.
L’alumne/a ha aprovat totes les parts de l’examen de la 3a. avaluació amb un 5 com a mínim.
Si en la segona avaluació ja hi ha algun alumne que clarament no ha assistit prou, o no té notes de la primera avaluació, hauria de ser informat que encara que faci els exàmens de la tercera avaluació les seves notes seran merament informatives, ja que ha perdut el dret a l’avaluació contínua i haurà d’examinar-se de totes les destreses en els exàmens finals de maig-juny.