PREINSCRIPCIÓ PER AL CURS 2019-2020

Passa 0: abans de res… És molt important que vostè llegeixi amb molta atenció aquestes informacions abans de preinscriure’s!
Passa 1:

sol·licitud online de plaça

Vostè ha d’emplenar una sol·licitud online amb les seves dades personals i indicar per a quins estudis (idioma i nivell) sol·licita plaça. Si vostè no sap quin nivell d’idioma té, pot realitzar una prova d’anivellació. Si vol informació sobre les proves d’anivellació, consulti l’apartat corresponent més avall.

Enllaç on realitzar la sol·licitud online de plaça: https://www.eoidigital.com/preinsbalears/alumnes

MOLT IMPORTANT: vostè pot llegir tota la informació abans del 29/04/2019, però l’opció de sol·licitar plaça no s’activarà fins al 29/04/2019 a les 9:00!

Inici de la preinscripció: 29/04/2019 a les 9:00

Finalització de la preinscripció: 13/05/2019 a les 21:00      – TERMINI FINALITZAT

Passa 2:

lliurament de la documentació justificativa a l’EOI de Palma

Vostè ha d’aportar la documentació justificativa (vegeu apartat corresponent) de la preinscripció a l’EOI de Palma.

Horari de lliurament: de 9:00 a 19:30 hores

Darrer dia de lliurament: 14/05/2019 a las 19:30
Recomanam que no faci el lliurament de la documentació justificativa els darrers dies per evitar coes.

Passa 3:

publicació de les llistes provisionals d’admesos i de reserva

Vostè ha de comprovar si surt a les llistes provisionals d’admesos o de reserva el 03/06/2019.
Si no hi surt, pot reclamar en el següent termini: del 04/06/2019 al 07/06/2019.
Resolució sobre les reclamacions presentades: 10/06/2019
Enllaç on es publiquen les llistes provisionals d’admesos o de reserva: 
Passa 4:

publicació de les llistes definitives d’admesos i de reserva

Vostè ha de comprovar si surt a les llistes definitives d’admesos o de reserva el 14/06/2019.

Enllaç:

Passa 5:

matrícula

Si vostè surt a les llistes definitives d’admesos, s’ha de matricular el mes de juny-juliol en els terminis que estableix l’EOI de Palma
Si vostè surt a les llistes definitives de reserva, si queden places, es podrà matricular en el mes de setembre en els terminis que estableix l’EOI de Palma

 

 

A continuació trobareu informació molt important sobre la preinscripció. Llegiu-la amb molta atenció abans de preinscriure-vos!

Inici: 29/04/2019 a les 09:00

Final: 13/05/2019 a les 21:00

Per veure el calendari del procés d’admissió i de matriculació complet:

 • Les persones que viuen, treballen o estudien en el partit judicial de Palma* que volen cursar estudis dels idiomes i cursos implantats en el centre. S’exceptuen els sol·licitants procedents dels termes municipals de Calvià i Andratx, en el cas que puguin cursar els estudis a l’EOI de Calvià.
 • Les persones que viuen, treballen o estudien en un municipi del partit judicial d’Inca o de Manacor, i que vulguin cursar estudis dels idiomes i cursos no implantats a l’EOI en ambdues localitats.

Haureu de justificar amb documentació aquesta situació.

* Municipis del partit judicial de Palma de Mallorca: Algaida, Andratx, Banyalbufar, Bunyola, Calvià, Deia, Esporles, Estellencs, Fornalutx, Llucmajor, Marratxí, Palma de Mallorca, Puigpunyent, Santa Eugènia, Santa Maria del Camí, Sóller i Valldemossa.

Tots els sol·licitants de plaça han de lliurar a l’EOI de Palma Resguard de la preinscripció online Dues còpies.
Una se la quedarà l’EOI de Palma i l’altra còpia, una vegada segellada per l’EOI de Palma, serà el seu justificant.
DNI o NIE (número d’identificació d’estrangers) en vigor Original i fotocòpia.
Si vostè és estranger, original i fotocòpia del passaport en vigor
Per a justificar que es resideix, treballa o estudia a un municipi del partit judicial de Palma de Mallorca
(excepte Calvià i Andratx)
S’ha de justificar mitjançant NOMÉS UN dels documents següents (original i fotocòpia):

 • certificat del municipi en qüestió (de viatge vigent o d’empadronament de l’any 2019),
 • certificat d’empresa amb data de l’any 2019,
 • contracte laboral emès amb data de l’any 2019,
 • documentacio vigent del SOIB on consti el domicili (tarja DARDE o “Informe de período ininterrumpido inscrito en situación de desempleo”),
 • certificat del centre oficial del curs escolar 2018-2019,
 • matrícula del centre oficial del curs escolar 2018-2019.
Segons la situació del sol·licitant de plaça En el cas d’al·legar el títol de batxiller per a accedir a Intermedi
S’ha de justificar això mitjançant NOMÉS UN dels documents següents:

 • l’original i la fotocòpia del  llibre d’escolaritat o
 • certificat del centre on consti la primera llengua estrangera cursada al batxillerat.
 En el cas d’al·legar tenir aprovat el curs anterior per a accedir a un curs que no sigui Bàsic A1 S’ha de justificar això amb un certificat o una papereta oficial d’una EOI.
 En el cas d’haver fet la prova d’anivellació d’anglès online Ha de lliurar una còpia del resguard de la prova d’anivellació a l’EOI de Palma
   NOTA: els sol·licitants han d’aportar la documentació en termini.
 • No s’ha de fer prova d’anivellació per a preinscriure’s en el curs Bàsic A1.
 • Es pot accedir a qualsevol curs per prova d’anivellació en tots els idiomes. En el cas de tots els idiomes menys anglès, l’anivellació és presencial per a tots els nivells i tindrà lloc el 17/05/2019 a l’horabaixa. Consulti l’apartat específic sobre la prova d’anivellació.
 • La prova d’anivellació d’anglès per accedir a tots els cursos és online. Consulti l’apartat específic sobre la prova d’anivellació.
 • Es pot accedir a qualsevol curs si vostè ha aprovat el curs anterior en una EOI.
 • Si vostè accedeix des de cursos del pla d’estudis extingit, pot consultar les equivalències aquí:
  Correspondències entre els plans d’estudis anteriors a 2006:
  Correspondències entre els plans d’estudis posteriors a 2006:
 • No s’ha de fer prova d’anivellació per a preinscriure’s en el curs Bàsic A1.
 • Es pot accedir a qualsevol curs per prova d’anivellació. La prova d’anivellació és presencial per a tots els nivells i tindrà lloc el 17/05/2019 a l’horabaixa. Consulti l’apartat específic sobre la prova d’anivellació.
 • Es pot accedir a qualsevol curs si vostè ha aprovat el curs anterior en una EOI.
 • Els certificats oficials de coneixements generals de llengua catalana dels nivells A1, A2, B1, B2 i C1, que regula el Decret 21/2019, de 15 de març, BOIB núm. 35 de 16 de març, d’avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana, o els considerats com equivalents segons l’Ordre del conseller de Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013 (BOIB núm. 34, de 12 de març) per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats que tenen una equivalència directa amb els certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut, permeten accedir respectivament als ensenyaments dels nivells Bàsic A2, Intermedi B1, Intermedi B2 , Avançat C1 i Avançat C2 de català, sense fer prova d’anivellació.
 • Si vostè accedeix des de cursos del pla d’estudis extingit, pot consultar les equivalències aquí:
  Correspondències entre els plans d’estudis anteriors a 2006:
  Correspondències entre els plans d’estudis posteriors a 2006:
 • No s’ha de fer prova d’anivellació per a preinscriure’s en el curs Bàsic A1.
 • Es pot accedir a qualsevol curs per prova d’anivellació. La prova d’anivellació és presencial per a tots els nivells i tindrà lloc el 17/05/2019 a l’horabaixa. Consulti l’apartat específic sobre la prova d’anivellació.
 • Es pot accedir a qualsevol curs si vostè ha aprovat el curs anterior en una EOI.
 • Si vostè accedeix des de cursos del pla d’estudis extingit, pot consultar les equivalències aquí:
  Correspondències entre els plans d’estudis anteriors a 2006:
  Correspondències entre els plans d’estudis posteriors a 2006:
 • Accés amb titulacions DELE:

Extret de: Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, por el que se fijan las exigencias mínimas del nivel básico a efectos de certificación, se establece el currículo básico de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2, de las Enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se establecen las equivalencias entre las Enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en diversos planes de estudios y las de este real decreto.

(BOE nº 311 de sábado 23 de diciembre de 2017, capítulo I, artículo 2. Acceso a las Enseñanzas de Idiomas, Punto 3).

 

Les persones que al·leguin el títol de batxiller hauran d’optar per UNA de les dues possibilitats següents:

 • Accedir directament als estudis d’idiomes de nivell intermedi de la primera llengua estrangera cursada en el batxillerat.
 • Fer la prova d’anivellació.

L’EOI de Palma recomana que es faci la prova d’anivellació ja que aquesta garanteix un diagnòstic actualitzat del seu nivell lingüístic.

Si vostè opta per al·legar el títol de batxiller, ha de justificar això mitjançant NOMÉS UN dels documents següents:

 • l’original i la fotocòpia del  llibre d’escolaritat o
 • certificat del centre on consti la primera llengua estrangera cursada al batxillerat.

No hi ha prou d’aportar el títol de batxillerat perquè en el títol no consta la primera llengua estrangera cursada al batxillerat!

Sí, s’ha de tenir una edat mínima:

 • S’han de tenir 16 anys complerts el 31 de desembre de 2019. També es poden preinscriure aquelles persones que, malgrat no tenguin aquest requisit, hagin cursat i aprovat 4t d’ESO.
 • Per preinscriure-se d’un idioma diferent del cursat com a primera llengua estrangera en l’educació secundària obligatòria: s’han de tenir 14 anys complerts el 31 de desembre de 2019. També es poden preinscriure aquelles persones que, malgrat no tenguin aquest requisit, hagin cursat i aprovat 2n d’ESO.
 • A l’hora de formalitzar la preinscripció online, es consignaran, per ordre de preferència, un màxim de dos idiomes.
 • Els sol·licitants presentaran una única sol·licitud d’admissió per idioma. Si es presenta més d’una sol·licitud per a un mateix idioma,  NO se’n considerarà cap.
 • Tampoc NO es consideraran les sol·licituds presentades fora de termini,  NI les enviades per correu,   fax o e-mail.
 • La preinscripció és gratuïta.

Informació sobre la prova d’anivellació online d’anglès:

 

 

INFORMACIÓ SOBRE LES PROVES D’ANIVELLACIÓ PRESENCIALS DE TOTS ELS IDIOMES
(excepte anglès)
Consideracions generals sobre les proves d’anivellació (tots els idiomes excepte anglès)
 • Són presencials.
 • Tenen lloc el divendres 17/05/2019 a l’horabaixa.
Horaris i aulari de les proves
Informació sobre el format de les proves d’anivellació presencials Alemany:
Àrab:
Català:
Espanyol Llengua Estrangera:
Francès:
Italià:
Rus:
Xinès:

 

 

 

 

Per veure el calendari del procés d’admissió i de matriculació complet:

Enllaç on realitzar la sol·licitud online de plaça: https://www.eoidigital.com/preinsbalears/alumnes

MOLT IMPORTANT: vostè pot llegir tota la informació abans del 29/04/2019, però l’opció de sol·licitar plaça no s’activarà fins al 29/04/2019 a les 9:00!

Si vostè no disposa d’Internet, pot realitzar la preinscripció de manera presencial a la secretaria de  l’EOI de Palma (C/Aragó, 59) del 30/04/2019 al 13/05/2019, preferiblement de 9:00 a 10:00 hores.

 • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 8 de març de 2019 per la qual s’estableixen els calendaris del procés d’admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments artístics professionals de música i dansa, als ensenyaments elementals de música i dansa i als ensenyaments d’idiomes dels centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2019-2020:
 • Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 14 d’abril de 2009, per la qual es regula el procés d’admissió i de matriculació dels alumnes als ensenyaments de règim especial i als ensenyaments de persones adultes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears (BOIB nún. 57 ext. de 20 d’abril):
 • Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 20 de maig de 2010, de modificació de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, de 14 d’abril de 2009, per la qual es regula el procés d’admissió i de matriculació dels alumnes als ensenyaments de règim especial i als ensenyaments de persones adultes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears (BOIB núm. 89 de 12 de juny):