PREINSCRIPCIÓ PER AL CURS 2018-2019

Passa 0: abans de res… És molt important que vostè llegeixi amb molta atenció aquestes informacions abans de preinscriure’s!
Passa 1:

sol·licitud online de plaça

Vostè ha d’emplenar una sol·licitud online amb les seves dades personals i indicar per a quins estudis (idioma i nivell) sol·licita plaça. Si vostè no sap quin nivell d’idioma té, pot realitzar una prova d’anivellació.

Termini: pendent de publicació

Passa 2:

lliurament de la documentació justificativa a l’EOI de Palma

Vostè ha d’aportar la documentació justificativa (vegeu apartat corresponent) de la preinscripció a l’EOI de Palma.

Termini: pendent de publicació

Passa 3:

publicació de les llistes provisionals

Vostè ha de comprovar si surt a les llistes provisionals d’admesos o de reserva.
Si no hi surt, pot reclamar en el següent termini: pendent de publicació
Passa 4:

publicació de les llistes definitives

Vostè ha de comprovar si surt a les llistes definitives d’admesos o de reserva.
Passa 5:

matrícula

Si vostè surt a les llistes definitives d’admesos, s’ha de matricular el mes de juliol en els terminis que estableix l’EOI de Palma (pendent de publicació)
Si vostè surt a les llistes definitives de reserva, si queden places, es podrà matricular en el mes de setembre en els terminis que estableix l’EOI de Palma (pendent de publicació)

 

 

A continuació trobareu informació molt important sobre la preinscripció. Llegiu-la amb molta atenció abans de preinscriure-vos!

Pendent de publicació

 • Les persones que viuen, treballen o estudien en el partit judicial de Palma* que volen cursar estudis dels idiomes i cursos implantats en el centre. S’exceptuen els sol·licitants procedents dels termes municipals de Calvià i Andratx, en el cas que puguin cursar els estudis a l’EOI de Calvià.
 • Les persones que viuen, treballen o estudien en un municipi del partit judicial d’Inca o de Manacor, i que vulguin cursar estudis dels idiomes i cursos no implantats a l’EOI en ambdues localitats.

Haureu de justificar amb documentació aquesta situació.

* Municipis del partit judicial de Palma de Mallorca: Algaida, Andratx, Banyalbufar, Bunyola, Calvià, Deia, Esporles, Estellencs, Fornalutx, Llucmajor, Marratxí, Palma de Mallorca, Puigpunyent, Santa Eugènia, Santa Maria del Camí, Sóller i Valldemossa.

Tots els sol·licitants de plaça han de lliurar a l’EOI de Palma Resguard de la preinscripció online Dues còpies.
Una se la quedarà l’EOI de Palma i l’altra còpia, una vegada segellada per l’EOI de Palma, serà el seu justificant.
DNI o NIE (número d’identificació d’estrangers) en vigor Original i fotocòpia.
Si vostè és estranger, original i fotocòpia del passaport.
Justificació del municipi de residència S’ha de justificar mitjançant NOMÉS UN dels documents següents (original i fotocòpia):

 • certificat d’empadronament expedit per l’òrgan municipal que correspongui o
 • contracte laboral o certificat de l’empresa o
 • tarja del SOIB on consti el domicili o
 • certificat del centre oficial corresponent (si s’acredita el lloc d’estudi).
Segons la situació del sol·licitant de plaça En el cas d’al·legar el títol de batxiller per a accedir a Intermedi 1 S’ha de justificar això mitjançant NOMÉS UN dels documents següents:

 • l’original i la fotocòpia del  llibre d’escolaritat o
 • certificat del centre on consti la primera llengua estrangera cursada al batxillerat.
 En el cas d’al·legar tenir aprovat el curs anterior per a accedir a un curs que no sigui Bàsic 1 S’ha de justificar això amb un certificat o una papereta oficial d’una EOI.
 En el cas d’haver fet la prova d’anivellació d’anglès online Ha de lliurar una còpia del resguard de la prova d’anivellació a l’EOI de Palma
   NOTA: els sol·licitants han d’aportar la documentació en termini.

Les persones que al·leguin el títol de batxiller hauran d’optar per UNA de les dues possibilitats següents:

 • Accedir directament als estudis d’idiomes de nivell intermedi 1 de la primera llengua estrangera cursada en el batxillerat.
 • Fer la prova d’anivellació.

L’EOI de Palma recomana que es faci la prova d’anivellació ja que aquesta garanteix un diagnòstic actualitzat del seu nivell lingüístic.

Si vostè opta per al·legar el títol de batxiller, ha de justificar això mitjançant NOMÉS UN dels documents següents:

 • l’original i la fotocòpia del  llibre d’escolaritat o
 • certificat del centre on consti la primera llengua estrangera cursada al batxillerat.

Sí, s’ha de tenir una edat mínima:

 • S’han de tenir 16 anys complerts el 31 de desembre de 2018. També es poden preinscriure aquelles persones que, malgrat no tenguin aquest requisit, hagin cursat i aprovat 4t d’ESO.
 • Per preinscriure-se d’un idioma diferent del cursat com a primera llengua estrangera en l’educació secundària obligatòria: s’han de tenir 14 anys complerts el 31 de desembre de 2018. També es poden preinscriure aquelles persones que, malgrat no tenguin aquest requisit, hagin cursat i aprovat 2n d’ESO.
 • A l’hora de formalitzar la preinscripció online, es consignaran, per ordre de preferència, un màxim de dos idiomes.
 • Els sol·licitants presentaran una única sol·licitud d’admissió per idioma. Si es presenta més d’una sol·licitud per a un mateix idioma,  NO se’n considerarà cap.
 • Tampoc NO es consideraran les sol·licituds presentades fora de termini,  NI les enviades per correu,   fax o e-mail.
 • La preinscripció és gratuïta.