Política de privadesa

En compliment de la legislació espanyola vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i del reglament europeu RGPD 679/2016 l’informem que:

 

Avís legal

Amb la finalitat de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem l’usuari de les nostres dades:

Denominació Social: EOI DE PALMA
Domicili Social: C/Aragó, 59. 07005-Palma
CIF / NIF: Q0768117D
Telèfon: 971 42 13 14

Adreça electrònica: eoipalma@educaib.eu
Pàgina Web: https://www.eoipalma.com

La web de l’EOI de Palma té com a finalitat donar a conèixer les activitats que realitza i els serveis que presta a l’alumnat i al públic en general.  L’EOI de Palma es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, modificacions de la informació continguda a la seva web.

L’EOI de Palma no es responsabilitza de les conseqüències, danys i/o perjudicis que es derivin de l’accés a la seva web, de l’ús que es faci de la información que conté o de l’accés a altres materials a Internet que es faci a través dels enllaços.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat per a què funcioni correctament.  En principi, se’n pot garantir el funcionament correcte els 365 dies de l’any, les 24 hores del dia.  No obstant això, l’EOI de Palma no descarta la possibilitat que hi hagi certs errors de programació o que hi hagi causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin imposible l’accés a la página web.

Objecte de l’avís legal

El prestador, d’ara endavant l’EOI de Palma, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte de quines són les condicions d’ús del lloc web.

Qualsevol persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions establertes, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable.

El prestador es reserva el dret de modificar qualsevol mena d’informació que pugui aparèixer en el lloc web, sense que hi hagi l’obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes modificacions, entenent-se com suficient la publicació en el lloc web del prestador.

Propietat intel·lectual i industrial de la WEB

Tots els drets d’explotació estan reservats.  Els drets de propietat intel·lectual sobre la web, diseny gràfic i codis són titularitat de l’EOI de Palma.

Correspon a l’EOI de Palma  l’exercici exclusiu dels drets d’explotació en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

Les observacions respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, es poden comunicar mitjançant el correu electrònic; eoipalma@educaib.eu.

Condicions per a la reproducció parcial

  • Que s’esmenti expressament com a font d’informació.
  • Que es faci amb ànim d’obtenir la informació continguda i no amb propòsit comercial ni per a ús diferent de l’individual o privat.
  • Que cap contigut inclòs en aquesta web sigui modificat de cap manera.
  • Que cap element disponible en aquesta web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o de la resta de continguts que l’acompanyen.
  • Que sigui comunicat prèviament, per escrit i de manera fefaentment, a l’EOI de Palma i, alhora, s’obtengui l’autorització certificada de l’empresa per a aquesta reproducció.
  • Que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers o s’instal·lin en un servidor conectat a Internet o a una xarxa local.

Responsabilitat amb els enllaços externs

La funció dels enllaços que hi ha en aquesta pàgina tenen només finalitat informativa.

Responsabilitat sobre seguretat

L’EOI de Palma no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir pel fet d’utilitzar versions de navegadors no actualitzades, o de les conseqüències que es puguin derivar del mal funcionament del navegador, sigui per configuració inadequada, presència de virus informàtics o qualsevol altra causa aliena a l’EOI de Palma.

Responsabilitat dels continguts de la WEB

  • L’EOI de Palma rebutja la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts que conté i es reserva el dret d’actualitzar-los quan vulgui, d’eliminar-los, de limitar-los o d’impedir-hi l’accés de manera temporal o definitiva.
  • L’EOI de Palma s’eximeix de qualsevol mena de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web, quan aquesta informació hagi esta manipulada o introduïda per un tercer que n’és aliè.
  • L’EOI de Palma  no es fa responsable d’aquella informació no continguda en aquestes pàgines web i, per tant, no elaborada per l’EOI de Palma.
  • L’EOI de Palma no es fa responsable de les possibles discrepàncies que puguin sorgir entre la versió dels seus documents i la versió electrònica dels mateixos documents publicats a la seva pàgina web.

Confidencialitat de les dades

L’EOI de Palma es compromet a mantenir la confidencialitat de les dades dels nostres clients, usuaris i visitants i a complir tots els requisits legals en vigor.

D’acord amb el que estableix la Llei 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’EOI de Palma es compromet al compliment de l’obligació de secret de les dades de caràcter personal, del seu deure de guardar-les i de l’adopció de les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.

Formulari de Contacte

Hi ha un formulari de contacte a la nostra pàgina web per a comunicar-se amb nosaltres.  Les dades que se’ns donin (nom, adreça de correu electrònic, assumpte i missatge) no es facilitaran a tercers.

Utilitzam la vostra adreça de correu electrònic per a respondre la vostra pregunta o comentari.

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre la utilització de les seves dades personals, així com a sol·licitar-ne la rectificació o supressió.

En determinades circumstàncies, les persones interessades també podran demanar la limitació del tractament de les seves dades personals, cas en el qual únicament les conservarem per a l’exercici  o la defensa de possibles reclamacions.

Deixem a disposició dels usuaris exercir els seus legítims drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició (també coneguts amistosament amb el nom “Drets ARCO”) escrivint al responsable de tractament:

Responsable: EOI de Palma
Correu Electrònic: eoipalma@educaib.eu

Accés de les dades a tercers

D’acord amb el que estableix la Llei de protecció de dades, l’EOI de Palma garanteix que les dades objecte de tractament no seran cedides, venudes, arrendades ni traspassades a cap empresa, organització o entitat que sigui aliena a l’EOI de Palma.

Confidencialitat

L’EOI de Palma està obligada, per aquesta política de protecció de dades, al deure de secret en les relacions amb els usuaris de la seva pàgina web.  Totes les comunicacions privades entre l’EOI  de Palma i els usuaris seran considerades confidencials. A més, també tindrà la condició de confidencialitat la informació de qualsevol tipus que intercanviïn ambdues parts i la informació que ambdues parts acordin que té tal naturalesa.

Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats que s’hi desenvolupen, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament ambdues part, sent competents els Jutjats i Tribunals de Palma per a la resolució de tots el confictes que es derivin de l’ús que se’n fa o que s’hi relacionin.