Aquest curs vol oferir més flexibilitat a l’hora de mantenir i millorar aquest nivell exigent de llengua i permetre una intensitat d’aprenentatge més individualitzada.

L’alumnat anirà treballant al seu ritme i/o que el sigui del seu interès, sense la pressió general d´un examen de certificació.

Es tracta d’anar gaudint de la llengua i les seves curiositats, també de conèixer millor la actualitat d’Alemanya amb l’ajuda de propostes d’emissions televisives o d’articles de premsa.

Naturalment, al llarg del curs es treballarà amb tasques tipus exàmens i s’oferirà assessorament per a la preparació als exàmens lliures (inscripció el febrer-març de 2025).

El grup disposarà d’un “Classroom” on s´hi penjaran material relacionat amb el nivell i les classes, el document de tractament de l’errada (Google Doc)  i propostes de tasques d’aprofundiment per a fer a casa, a més d´altres recomanacions.

Aquest curs estarà estructurat en dos mòduls setmanals:

Mòdul A/ destreses orals:

Cada sessió inclourà

  • intercanvi sobre notícies d’actualitat (grups petits, amb conclusió plenària i tractament de l’errada)
  • anàlisi d´una frase idiomàtica
  • tema de la setmana: preparació individual a la matèria amb material pujat al Classroom (documentals, reportatges, articles de premsa).

Cada setmana un membre del grup farà una presentació (de 5 a 8 minuts) sobre el tema de la setmana i després s´encarregarà de la moderació del debat

Mòdul B/ destreses escrites:

Es treballarà amb una selecció de textos i exercicis del llibre de text “Erkundungen C2” (Schubert Verlag) i la “C-Grammatik” de la mateixa editorial per tal de centrar-nos en les destreses escrites del nivell C2 i tasques tipus exàmens de certificació.

Llibre de text obligatori: “Erkundungen C2”, Schubert Verlag.