Procediment de reclamació de notes

La regulació del procediment de reclamació de notes està recollida en les instruccions d’organització i funcionament de les escoles oficials d’idiomes per al curs 2016-2017.

L’alumnat (en el cas dels menors d’edat els seus pares, mares o tutors legals) pot fer reclamacions sobre les seves qualificacions seguint les Orientacions per a l’aplicació del Decret 121/2010 pel qual s’estableixen els drets i deures dels alumnes i les normes de convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears, sol·licitant els aclariments que considerin necessaris sobre les valoracions que es realitzin quant al seu procés d’aprenentatge, i quant a les qualificacions o decisions que s’adoptin com a resultat d’aquest procés.

Procediment de reclamació en el centre

Pel que fa a les qualificacions finals, l’alumnat té dret a accedir a les proves i exàmens que determinen la seva qualificació. En cas de disconformitat amb la qualificació final obtinguda, poden sol·licitar per escrit la revisió d’aquesta qualificació, en un termini de dos dies lectius a partir de la sessió de revisió.

L’alumnat pot trobar l’imprès de sol·licitud de revisió a la consergeria de la seu central de l’EOI de Palma. La sol·licitud ha de contenir les al·legacions que justifiquin la disconformitat amb la qualificació final o amb la decisió adoptada, i ha de ser tramitada a través de la prefectura d’estudis, que l’ha de traslladar al cap de departament. El departament, en un termini màxim de tres dies lectius, ha d’elaborar un informe, que ha de recollir la descripció dels fets i les actuacions prèvies que han tingut lloc, l’anàlisi realitzada i la decisió adoptada de modificació o ratificació de la qualificació final objecte de revisió.

El cap del departament corresponent ha de traslladar l’informe elaborat a la prefectura d’estudis, la qual ha de comunicar per escrit la decisió raonada de ratificació o modificació de la qualificació revisada a l’alumnat i, si escau, als pares, mares o tutors; també ha d’informar d’aquesta modificació el professorat, i li ha de lliurar una còpia de l’escrit cursat.

Procediment de reclamació davant la Conselleria d’Educació

En el cas que, després del procés de revisió en el centre, persisteixi el desacord amb la qualificació final, l’interessat o interessada pot sol·licitar per escrit a la direcció de l’escola, en el termini de tres dies lectius a partir de la darrera comunicació en el centre, que elevi la reclamació a la direcció general de Planificació, Ordenació i Centres. Aquesta s’ha de tramitar seguint el següent procediment:

La direcció de l’escola, en un termini no superior a tres dies hàbils, ha de trametre l’expedient de la reclamació a la direcció general abans esmentada. Aquest expedient ha d’incorporar els informes elaborats al centre, els instruments d’avaluació que justifiquin les informacions referents al procés d’avaluació de l’alumnat, i les noves al·legacions del reclamant i l’informe, si escau, del director o directora, respecte a aquestes informacions.

En el termini de cinc dies a partir de la recepció de l’expedient, tenint en compte la proposta inclosa a l’informe que elabori el Departament d’Inspecció Educativa conforme a allò establert, la direcció general abans esmentada ha d’adoptar la resolució pertinent, que ha de ser motiviada, en tot cas i que s’ha de comunicar immediatament a la direcció del centre per a l’aplicació i notificació a la persona interessada. La resolució de la direcció general posa fi a la via administrativa.