RD 1/2019 (BOE d’11 de gener) Article 8. Publicació de resultats i procediments de reclamació sobre les qualificacions.

  1. Els resultats de les proves es faran públics d’acord amb el que estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en tot cas, al que estableix la disposició addicional vint de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació.
  2. La informació que es faciliti a l’alumnat sobre el resultat de les proves de certificació inclourà la puntuació de cadascuna de les parts que les componen i la seva corresponent qualificació parcial, així com la qualificació global corresponent a la prova en el seu conjunt.
  3. Els alumnes, o els seus tutors o representants legals, podran sol·licitar, per escrit, a l’òrgan que determini cada administració educativa la revisió de la qualificació obtinguda en una o vàries de les parts que componen la prova de certificació corresponent. El termini de presentació d’aquestes sol·licituds serà de tres dies hàbils, comptats a partir de la data de la publicació dels resultats de l’avaluació.
  4. Les proves objecte de reclamació seran valorades per part de l’òrgan i seguint les pautes que determini cada administració educativa a fi de verificar que han estat avaluades en la seva totalitat i amb una correcta aplicació dels criteris d’avaluació establerts, i de comprovar que no s’han produït errors en el càlcul de les qualificacions per cada part de la prova i de la qualificació final.
  5. Un cop finalitzat el procés de revisió, l’òrgan que determini cada administració educativa ha d’adoptar la resolució que estableixi les qualificacions definitives i la notificarà als reclamants. Els reclamants tindran dret a veure les proves revisades una vegada finalitzat del tot el procés de revisió que estableix aquest article, en el termini de deu dies des de la notificació de la resolució de revisió. Contra la resolució que estableixi les qualificacions definitives, les persones interessades podran interposar els recursos que estableixi la normativa vigent.
  6. S’ha de garantir que totes les actuacions previstes en aquest article siguin accessibles per a persones amb discapacitat.

Instruccions d’organització i funcionament de les escoles oficals d’idiomes de les Illes Balears 2019-2020

Article 7. Procediment de reclamació en el centre

Els alumnes (els pares, les mares o tutors i tutores en cas que siguin menors d’edat) poden fer reclamacions sobre les seves qualificacions seguint els terminis i les Orientacions per a l’aplicació del Decret 121/2010 pel qual s’estableixen els drets i  deures dels alumnes i les normes de convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears, sol·licitant els aclariments que considerin necessaris sobre les valoracions que es realitzin quant al seu procés d’aprenentatge, i quant a les qualificacions o decisions que s’adoptin com a resultat d’aquest procés.

Per tal de fer efectiu el dret de l’alumnat a tenir accés als documents de la seva avaluació, el centre facilitará a més, a aquells alumnes que així ho sol·licitin, una fotocòpia dels documents d’avaluació.

Article 7.1. Procediment de reclamació davant la Conselleria d’Educació

En el cas que, després del procés de revisió en el centre, persisteixi el desacord amb la qualificació final, l’interessat o interessada, el pare, la mare o els tutors o tutores, poden sol·licitar per escrit a la direcció de l’escola, que elevi la reclamació a la direcció general de Planificació, Ordenació i Centres. Aquesta s’ha de tramitar seguint el procediment descrit a les Orientacions (clica aquí). per a l’aplicació del Decret 121/2010 pel qual s’estableixen els drets i deures dels alumnes, fent servir el model de sol·licitud que figura a l’annex III (clica aquí).

El Departament d’Inspecció Educativa emetrá informe, per a l’elaboració del qual pot sol·licitar la col·laboració d’especialistes en l’ensenyament a què faci referència la reclamació, i també aquells documents que consideri pertinents per a la resolució de l’expedient.

Si de l’anàlisi de l’expedient de reclamació de les notes finals del primer curs de qualsevol nivell, i per raons excepcionals, se’n deriva la conveniència d’aplicar una prova extraordinária, la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, prèvia sol·licitud d’informe favorable al DIE pot prendre la resolució pertinent, i encarregar la realització d’aquesta prova tan aviat com sigui possible. Aquesta prova ha de ser elaborada pel departament corresponent, conforme a la programació de l’idioma corresponent, i la seva aplicació ha de ser supervisada pel Departament d’Inspecció Educativa.

 

SOL·LICITUD DE REVISIÓ DE LES QUALIFICACIONS OBTINGUDES A LES PROVES DE CERTIFICACIÓ