Informació general sobre la sol·licitud de certificats de nivell i títols –
No s’expedirà cap certificat del curs 20-21 abans  del dia 20 D’OCTUBRE DE 2021.
Titulacions que es poden sol·licitar
  • Certificat de nivell (pla d’estudis LOMCE): una vegada l’alumne/a ha aprovat el curs bàsic A2, intermedi B1, intermedi B2.2, avançat C1.2 o avançat C2, pot sol·licitar el certificat corresponent a la secretaria del centre.
  • Certificat de nivell (pla d’estudis LOE): l’alumne/a que en el seu moment va aprovar el curs bàsic 2, intermedi 2, avançat 2, o el nivell C1 o el C2, pot sol·licitar el certificat corresponent a la secretaria del centre.
  • Certificat d’aptitud (pla d’estudis LOGSE): l’alumne/a que en el seu moment va aprovar 5è del pla d’estudis LOGSE pot  sol·licitar aquest títol.
Com es fa el tràmit de sol·licitud?
  • El tràmit de sol·licitud de certificats de nivell i títols s’ha de fer forçosament de manera presencial a la secretaria del centre a les hores d’atenció al públic.
Model de sol·licitud
Documentació a aportar
Fotocòpia del DNI.
Taxa que s’ha d’abonar
(links a la pàgina web de l’Agència Tributària de les Illes Balears)
Sol·licitud d’un certificat de nivell (pla d’estudis LOE)

Taxa ordinària:
Taxa família nombrosa o monoparental general:
Sol·licitud del Certificat d’Aptitud (pla d’estudis LOGSE)

Taxa ordinària:
Taxa família nombrosa o monoparental general:
  Per a consultar les exempcions de taxes, clica
 Recollida de la certificació
  • Per venir a recollir la certificació s’ha de presentar el document de pagament de la taxa, i en el cas de no ser la persona interessada, s’ha d’aportar autorització amb còpia del DNI de l‘alumne/a.
  • Per descarregar el model d’autorització de recollida: