CURS 2019-2020

REQUISITS D’ADMISSIÓ PER A TOTES LES PERSONES QUE ES VOLEN MATRICULAR DE LES PROVES DE CERTIFICACIÓ

Requisit
Documentació justificativa
Estar en possessió del DNI/NIE. Fotocòpia del DNI o NIE.
En el cas dels estrangers, fotocòpia del passaport.
Tenir 16 anys complerts l’any que es matriculen. També es poden matricular els majors de 14 anys per realitzar la prova d’un idioma diferent al cursat com a primer idioma estranger a l’Educació Secundària Obligatòria. Fotocòpia del DNI o NIE.
En el cas dels estrangers, fotocòpia del passaport.
Viure, treballar o estudiar en el partit judicial de Palma (exclosos els municipis d’Andratx i de Calvià)

NOTA: les persones que viuen, treballen o estudien en un municipi del partit judicial d’Inca, Manacor o en els municipis d’Andratx i de Calvià, i que vulguin inscriure’s per fer les proves dels idiomes i nivells no convocats a les EOI d’aquestes localitats també poden matricular-s’hi.

El municipi de residència s’ha de justificar mitjançant NOMÉS UN dels documents següents (original i fotocòpia):

  • certificat d’empadronament expedit per l’òrgan municipal que correspongui o
  • contracte laboral o certificat de l’empresa o
  • tarja del SOIB on consti el domicili o
  • certificat del centre oficial corresponent (si s’acredita el lloc d’estudi).