CURS 2020-2021 (extracte del BOIB nº 12  de 22 de gener de 2021)

 

Sobre les proves
Articles
Contingut Les proves tenen com a referència els objectius, les competències, els continguts i criteris d’avaluació establerts per a cada nivell en el Decret 34/2019, de 10 de maig (BOIB núm. 66, de 16 de maig), pel qual s’estableixen l’ordenació, l’organització i el currículum dels nivells bàsic, intermedi i avançat dels ensenyaments d’idiomes de règim especial impartits a les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Descripció de les proves
 • Les proves de certificació són proves unificades per a totes les EOI de les Illes Balears.
 • Les proves consten de les següents parts:
 • Comprensió textos orals  (CTO)                                  20%
  Comprensió textos escrits (CTE)                                 20%
  Producció i coproducció textos orals (PCTO)                20%

  Producció i coproducció textos escrits (PCTE)              20%
  Mediació escrita i oral (MLO)                                     20%
Qualificacions
 • Per tenir dret a l’obtenció de la qualificació global final, cal presentar-se a totes les parts de la prova.
 •  Per superar la prova de competència general que dona dret als certificats de  nivell corresponent, s’ha d’obtenir una qualificació mínima d’un 6,5 (65%) global i un mínim d’un 5 (50%) a cada una de les parts.
 • A la convocatòria extraordinària de setembre els candidats estan exempts de realitzar les parts superades amb un 50% o més en la convocatòria de juny. No obstant això, es poden presentar de nou a totes les parts de la prova. A efectes de certificació, per fer la mitjana aritmètica de la nota global final, prevaldrà sempre la nota més alta obtinguda a les dues convocatòries.
 • No es podran tornar a presentar a la convocatòria extraordinària aquells candidats que al juny ja han obtingut un 65% global i per tant tenen dret al certificat de nivell.
 • Per presentar-se a la convocatoria extraordinaria no és necessari haver-se presentat a la convocatòria ordinària
Altres
 • El trasllat d’expedient dels alumnes de modalitat lliure no es pot autoritzar en cap cas.
 • No és necessari estar en possessió del certificat del nivell inferior per presentar-se a les proves lliures del nivell següent.
 • L’alumnat pot inscriure’s per fer la prova lliure dels nivells de més d’un idioma, però la realització de les proves s’ha de fer d’acord amb el calendari oficial. En cap cas no s’ha de permetre la realització de proves fora del calendari oficial establert. La impossibilitat de realitzar la prova no dóna dret a la devolució de les taxes.
 • Una mateixa persona no es pot inscriure de més de dos nivells d’un mateix idioma excepte en català que només es podran matricular d’un.