CURS 2019-2020 (extracte del BOIB nº 11  de 25 de gener de 2020)

 

Sobre les proves
Articles
Contingut Les proves tenen com a referència els objectius, les competències, els continguts i criteris d’avaluació establerts per a cada nivell en el Decret 34/2019, de 10 de maig (BOIB núm. 66, de 16 de maig), pel qual s’estableixen l’ordenació, l’organització i el currículum dels nivells bàsic, intermedi i avançat dels ensenyaments d’idiomes de règim especial impartits a les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Descripció de les proves
 • Les proves de certificació són proves unificades per a totes les EOI de les Illes Balears.
 • Les proves consten de les següents parts:

– comprensió de textos orals
– comprensió de textos escrits
– producció i coproducció de textos escrits
– producció i coproducció de textos orals
– mediació lingüística

Qualificacions
 • Per tenir dret a l’obtenció de la qualificació global final, cal presentar-se a totes les parts de la prova.
 •  Per superar la prova de competència general que dona dret als certificats de  nivell corresponent, cal obtenir una puntuació mínima del 65% de la puntuació total de la prova, i superar cadascuna de les cinc parts que constituiexen la prova amb un mínim del 50%, segons es disposa a l’article 4.4 del Reial Decret 1/2019 (BOE núm. 11 de 12 de gener) pel qual s’estableixen els principis bàsics comuns d’avaluació aplicables a les proves de certificació oficial dels nivells intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2 dels ensenyaments d’idiomes de règim especial.
 • A la convocatòria extraordinària de setembre els candidats estan exempts de realitzar les parts superades amb un 50% o més en la convocatòria de juny. No obstant això, es poden presentar de nou a totes les parts de la prova. A efectes de certificació, per fer la mitjana aritmètica de la nota global final, prevaldrà sempre la nota més alta obtinguda a les dues convocatòries.
 • No es podran tornar a presentar a la convocatòria extraordinària aquells candidats que al juny ja han obtingut un 65% global i per tant tenen dret al certificat de nivell.
Altres
 • El trasllat d’expedient dels alumnes de modalitat lliure no es pot autoritzar en cap cas.
 • No és necessari estar en possessió del certificat del nivell inferior per presentar-se a les proves lliures del nivell següent.
 • L’alumnat pot inscriure’s per fer la prova lliure dels nivells de més d’un idioma, però la realització de les proves s’ha de fer d’acord amb el calendari oficial. En cap cas no s’ha de permetre la realització de proves fora del calendari oficial establert. La impossibilitat de realitzar la prova no dóna dret a la devolució de les taxes.
 • Una mateixa persona no es pot inscriure de més de dos nivells d’un mateix idioma.
 • ACCÉS A LA BIBLIOTECA DE L’EOI DE PALMA: Una persona matriculada per lliure pot consultar els materials de la biblioteca de l’EOI de Palma, però no els pot treure en préstec. Per poder consultar els materials, haureu de mostrar el vostre DNI/NIE i el resguard de la matrícula lliure segellat.