• Per tenir dret a l’obtenció de la qualificació global final cal haver realitzat totes les parts de la prova.
 • Per obtenir la qualificació global d’Apte/a cal superar cada part de la prova amb un mínim del 60% i la suma total de totes les parts amb un mínim del 60%. Les notes que publicam ja estan ponderades: un 5 o més és aprovat. Les notes inferiors a 5 són no aptes.
 • L’examen consta de diverses parts que s’avaluen de manera separada. Per superar l’examen s’haurà d’obtenir al menys un 60% en cada una de les parts de què consta l’examen.
 • Tots els alumnes poden realitzar totes les parts de l’examen.
 • En el cas que un alumne aprovi alguna  part de l’examen, però no totes,  a la convocatòria ordinària (maig/juny,) només haurà de presentar-se a les parts no superades a la convocatòria extraordinària (setembre).
 • Els alumnes poden examinar-se de qualsevol nivell: nivell bàsic, nivell intermedi, nivell avançat, nivell C1 i/o nivell C2 sense haver aprovat el nivell anterior.
 • No és necessari estar en possessió del certificat del nivell inferior per presentar-se a les proves lliures del nivell següent.
 • L’alumnat de les modalitats presencial, d’educació a distancia o programa EOIES que es trobi cursant el primer curs d’un determinat nivell es pot presentar a les proves de certificació lliures del mateix nivell o d’un altre nivell de qualsevol idioma com a alumnat lliure. L’alumnat de les modalitats presencial o d’educació a distància que es trobi cursant el segon curs d’un determinat idioma i nivell es pot presentar a les proves de certificació lliures dels diferents nivells i idiomes com a alumne lliure, excepte a les del mateix idioma i nivell que està cursant.
 •  L’alumnat pot inscriure’s per fer la prova lliure dels nivells de més d’un idioma, però la realització de les proves s’ha de fer d’acord amb el calendari oficial. En cap cas no s’ha de permetre la realització de proves fora del calendari oficial establert. La impossibilitat de realitzar la prova no dóna dret a la devolució de les taxes.
 • Una mateixa persona no es pot inscriure per fer les proves lliures de més de dos nivells d’un mateix idioma.
 • Per fer les proves de certificació lliures de nivell bàsic, nivell intermedi, nivell avançat, nivell C1 i nivell C2 de qualsevol idioma, excepte espanyol llengua estrangera, es poden inscriure totes les persones, independentment de la nacionalitat o de la llengua materna.
 •  En el cas de les proves lliures de nivell bàsic, nivell intermedi, nivell avançat i nivell C1 d’espanyol llengua estrangera, només s’hi poden inscriure les persones procedents d’un país on la llengua oficial no sigui l’espanyol.
 • Totes les persones que es presentin per la modalitat lliure i que posteriorment vulguin obtenir plaça com a alumnes oficials de l’EOI  de Palma per al curs acadèmic 2018/19 hauran de realitzar la preinscripció en els terminis i condicions que determini la Conselleria d’Educació i Universitat. Els terminis de matrícula seran establerts i publicats per l’EOI  de Palma.
 • ACCÉS A LA BIBLIOTECA DE L’EOI DE PALMA: Una persona matriculada per lliure pot consultar els materials de la biblioteca de l’EOI de Palma, però no els pot treure en préstec. Per poder consultar els materials, haureu de mostrar el vostre DNI/NIE i el resguard de la matrícula lliure segellat.