CURS 2019-2020 (extracte del BOIB nº PENDENT DE PUBLICACIÓ)

CURS 2018-2019 (extracte del BOIB nº 21 de 16 de febrer de 2019)

  • Les proves tenen com a referència els objectius i els continguts descrits en el Reial decret 1041/2017, de 22 de desembre (BOE núm. 311, de 23 de desembre). En l’annex 1 d’aquest Reial decret es fixen els ensenyaments mínims dels nivells intermedi i avançat, C1 i C2
  • Els objectius i els continguts del nivell bàsic són els que fixa el Decret 6/2010, de 22 de gener, de currículum dels ensenyaments del nivell bàsic d’idiomes a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 16, de 2 de febrer).
  • Per tenir dret a l’obtenció de la qualificació global final, cal presentar-se a totes les parts de la prova.
  •   Per obtenir la qualificació global d’apte, en el nivell bàsic, i segons estableix el Decret 6/2010, de 22 de gener, (BOIB núm. 16 de 2 de febrer) del currículum dels ensenyaments del nivell bàsic d’idiomes a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a l’apartat 6.8.3 de l’ annex, cal superar cada part de la prova amb una puntuació mínima del 60%. Igualment, la globalitat de la prova també s’ha de superar amb un 60% de la puntuació total.
  • En els nivells Intermedi, Avançat, C1 i C2 si la puntuació obtinguda en una de les parts de la prova – i només en una – no arriba al 60%, però és igual o superior al 50%, la puntuació es compensarà amb la nota obtinguda en la resta de les parts avaluades, sempre que la qualificació global arribi al 60%.
  • En el cas que un alumne aprovi alguna  part de l’examen, però no totes,  a la convocatòria ordinària (maig/juny) només haurà de presentar-se a les parts no superades a la convocatòria extraordinària (setembre).
  • No és necessari estar en possessió del certificat del nivell inferior per presentar-se a les proves lliures del nivell següent.
  • L’alumnat pot inscriure’s per fer la prova lliure dels nivells de més d’un idioma, però la realització de les proves s’ha de fer d’acord amb el calendari oficial. En cap cas no s’ha de permetre la realització de proves fora del calendari oficial establert. La impossibilitat de realitzar la prova no dóna dret a la devolució de les taxes.
  • ACCÉS A LA BIBLIOTECA DE L’EOI DE PALMA: Una persona matriculada per lliure pot consultar els materials de la biblioteca de l’EOI de Palma, però no els pot treure en préstec. Per poder consultar els materials, haureu de mostrar el vostre DNI/NIE i el resguard de la matrícula lliure segellat.