Matrícula darreres vacants (cursos oficials presencials) linguelangueslanguagessprachenidiomasязыки

CURS 2018-2019

Per a formalitzar la matrícula a l’EOI de Palma de Mallorca, vostè ha de fer tres passes:

Passa 1: Ha de triar online grup segons els terminis i horaris establerts en el calendari de matrícula.

Passa 2: Ha de realitzar els pagaments del curs (taxes i quota de 8€) en termini.

Passa 3: Ha de lliurar els resguards de la matrícula i dels pagaments, i la documentació (depenent dels casos) a l’EOI de Palma segons els terminis i horaris establerts en el calendari de matrícula. Si vostè no pot venir personalment a l’EOI de Palma, pot delegar aquest tràmit en una altra persona.

CLIQUI A SOBRE DE CADA NOMBRE (1, 2 I 3) PER VEURE QUINS TRÀMITS I QUAN ELS HA DE FER EXACTAMENT PER MATRICULAR-SE EN L’EOI DE PALMA.

Elecció online de grup
Quan és la matrícula de les darreres places vacants? Alemany, anglès, àrab, català, francès, italià,rus i xinès:

des de les 9:00 de dia 11/10/2018 fins a les 14:00 de dia 16/10/2018

Espanyol llengua estrangera: no hi ha places vacants
Requisits per a matricular-se d’una darrera vacant
Estimació de places vacants  clica aquí
Prova d’anivellació Anglès: jueves 11/10/2018, des de les 7.00 hores fins a les 23.59 hores.

Informació sobre la prova:

Link: https://www.eoidigital.com/preinsbalearstol/

Recordi imprimir el resultat de la prova d’anivellació i lliurar-lo a Secretaria amb la documentació de matrícula.

Aquelles persones que estiguin en possessió del títol de batxillerat i hagin cursat anglès com a primera llengua estrangera poden accedir al curs intermedi 1 o al curs bàsic A2 (s’ha d’aportar certificat de notes de batxiller on figuri que s’ha cursat anglès com a primera llengua estrangera).

Alemany, àrab, català, francès, italià, rus i xinès:

dimecres 10/10/2018, per a veure l’horari il’aula

Resultats de la prova d’anivellació:

alemany, clica aquí

àrab, clica aquí

català, clica aquí

francès, clica aquí

italià, clica aquí

rus, clica aquí

Tutorial (instruccions per triar plaça online)
 
Link on matricular-se de les darreres places vacants

 

 

 

 

 

 

 

MOLT IMPORTANT: En el curs 2018-2019 conviuen dos plans d’estudis:

Si vostè es matricula d’un curs del Nivell Bàsic de qualsevol idioma (NB A1, NB A2; en el cas de/d’àrab, rus o xinès NB A2.1 o NB A2.2) Ha de triar l’opció:
Escola Oficial Idiomes – RD1041
Si vostè es matricula d’un curs de Nivell Intermedi, Avançat, C1 o C2 Ha de triar l’opció:
Escola Oficial Idiomes – LOE

 

Pagaments
 • Informació sobre la quota escolar de 8€:
 • Informació sobre com pagar les taxes online, exempcions de pagament de taxes i sol·licitud de beques:
 • El nou alumnat ha de pagar 3 taxes:
  (Nota: Si vostè és antic alumne del centre, no ha de pagar la taxa d’obertura d’expedient)
Links directes a la pàgina de l’ATIB (Agència Tributària de les Illes Balears) Curs normal Curs quadrimestral de català
Taxa per a l’alumnat ordinari Obertura d’expedient: (només nou alumnat)

Idioma:
Serveis generals:

Obertura d’expedient: (només nou alumnat)
Taxa quadrimestral:
Serveis generals:
Taxa per a l’alumnat membre de família nombrosa general Obertura d’expedient: (només nou alumnat)

Idioma:
Serveis generals:

Obertura d’expedient: (només nou alumnat)
Taxa quadrimestral:
Serveis generals:

 

MOLT IMPORTANT: No faci els pagaments abans d’haver triat grup online. Si vostè paga abans de triar horari i després aquest no li va bé, la administració no farà la devolució dels doblers. Només tenen dret a la devolució de la taxa de matrícula els alumnes que es vegin afectats per la supressió dels estudis o grups dels quals es matricularen, com a conseqüència d’una decisió de l’administració educativa.

 

Formalització de la matrícula
Instruccions per al lliurament de resguards i documentació justificativa per formalitzar la matrícula
Instruccions generals
 • No es poden lliurar resguards i documentació ni per correu postal, ni per fax ni per correu electrònic.
 • Si vostè no pot venir al centre a lliurar els resguards i la documentació, pot delegar en una persona de la seva confiança.
 • Si vostè es matricula d’un segon idioma, ha d’aportar tots els resguards per duplicat.
Fins quan es poden lliurar els resguards i la documentació justificativa?
 • Alemany, anglès, àrab, català, francès, italià, rus i xinès: fins dia 18/10/2018 a les 14 hores
Horari de lliurament
La seu central de l’EOI de Palma de Mallorca, situada al carrer Aragó 59 de Palma, ha establert l’horari de 9:00 a 14:00 hores de dilluns a divendres per al lliurament de resguards i documentació.
Resguards que s’han de lliurar en el centre
(tot l’alumnat que s’ha matriculat)
 • 2 còpies de l’elecció online de grup*
 • 1 còpia del pagament de la quota de 8€.
 • 2 còpies dels pagaments de les taxes (taxa d’obertura d’expedient, taxa de l’idioma i taxa dels serveis generals), tant si ha pagat online com si ho ha fet en una entitat bancària.
 • Justificant de pertenença al partit judicial de Palma de Mallorca.  Com es justifica la zona d’influència?
 • Fotocòpia del DNI o NIE i passaport
Documentació acreditativa que s’ha de lliurar en el centre depenent de la situació de l’alumnat
Membre de família nombrosa Carnet de família nombrosa actualitzat (original i fotocòpia)
En situació d’atur “Informe de período ininterrumpido inscrito en situación de desempleo” (que es pot obtenir per Internet).
No s’accepten la tarja DARDE ni el certificat d’inscripció en el SOIB com a documents acreditatius.
Altres col·lectius exempts de taxa Documentació justificativa segons la normativa vigent.
Sol·licitant de beca Full de compromís de sol·licitar beca (signat).
* Una còpia és per a vostè que li segellarem i li quedarà com a justificant de la matrícula i l’altra còpia és per a l’EOI de Palma