Curs 2018-2019

Cursos emmarcats dins el Pla de Foment i Millora de la Competència Lingüística i Didàctica de les llengües estrangeres.

 • Pre-matrícula presencial per a aquests cursos: 27/06/2018 i 28/06/2018 (horari pendent de confirmar).
 • Zona d’influència: partit judicial de Palma de Mallorca (si una vegada finalitzat el procés de matriculació queden places vacants, es poden oferir al professorat interessat sense que sigui necessari estar circumscrit al partit judicial de Palma de Mallorca).
 • Si queden places vacants després de la matrícula de juny, s’obrirà un nou període d’inscripció al mes de setembre fins a completar els grups.
 • Docents en actiu d’educació infantil i primària, educació secundària i formació profesional dels centres públics i concertats de les Illes Balears.
 • Docents en actiu que es trobin en comissió de serveis a la Conselleria d’Educació i Universitat.
 • Preparar el professorat interessat en l’assoliment de les competències lingüístiques exigides per a l’obtenció del certificat del nivell Avançat i C1 d’anglès de les EOI.
Criteris d’admissió
per a Avançat 2 Les sol·licituds s’admetran per ordre d’arribada.
per a C1 1) Els docents que hagin cursat i aprovat el nivell Avançat 2 el curs 2017-2018 dins aquest pla de formació per al professorat.
2) La resta de sol·licitants per ordre d’arribada.
 • Cursos anuals presencials de 120 hores, distribuïdes en 4 hores setmanals d’octubre a maig, segons el calendari establert per l’EOI de Palma, en sessions de dues hores en dies alterns (dilluns i dimecres o dimarts i dijous), en horari de tarda, amb alguns divendres lectius establerts en el calendari de l’EOI de Palma per al curs 2018-2019.
 • Cursos semipresencials de 120 hores, distribuïdes en 2,5 hores setmanals presencials d’octubre a maig, en horari de tarda. La resta d’hores fins a completar la totalitat del curs es farà a través d’una plataforma virtual, realitzant les tasques propostes pel tutor, que tindran caràcter obligatori.

Oferta de cursos

Avançat 2: 1 grup en horari de tarda

Nivell C1: 2 grups en horari de tarda i 1 grup en horari de tarda en modalitat semipresencial

Cada grup ofertat té 25 places.

Horari dels cursos

pendent de publicació

 • DNI
 • Certificat d’empadronament
 • Certificat del secretari del centre on el professor estigui deestinant, o del Director general respectiu on el professor estigui en comissió de serveis indicant que el docent presta els seus serveis allà
 • En el cas de no fer la prova d’anivellació: certificat acreditatiu d’haver aprovat el nivell Avançat 1 o Avançat 2 de l’EOI (4t o 5è del pla antic)
 • En el cas d’haver fet la prova d’anivellació: còpia de la prova d’anivellació amb resultat “Accés a Avançat 2” o “Accés a C1”

Pendent de publicació

Aquests cursos tenen una durada de 120 hores anuals.

Els cursos començaran el mes d’octubre de 2018 i finalitzaran el mes de maig de 2019.

Una vegada acabat el curs, el professorat matriculat en aquests cursos podrà presentar-se a les proves per a l’obtenció del certificat d’Avançat i del C1 a la convocatòria corresponent en les mateixes condicions que els alumnes oficials.

Per matricular-se del curs Avançat 2:

 • s’ha d’haver aprovat Avançat 1 de l’EOI  (4t del pla antic) o
 • s’ha d’obtenir el resultat “Accés a Avançat 2” a la prova d’anivellació

Per matricular-se del curs C1:

 • s’ha d’haver aprovat Avançat 2 de l’EOI  (5è del pla antic) o
 • s’ha d’obtenir el resultat “Accés a C1” a la prova d’anivellació

Nota:
El professorat que ja hagi realitzat la prova d’anivellació als mesos de maig i juny dins el procés d’admissió a les escoles oficials d’idiomes per al curs  2018-2019 i hagi accedit al nivell Avançat 2 o C1, només ha de presentar el resguard acreditatiu del nivell d’accés.

La prova d’anivellació es farà online els dies 25 i 26 de juny de 2018 (prèviament a la formalització de la matrícula, que és els dies 27 i 28 de juny).

Més endavant, publicarem més informació al respecte.

Aquests cursos són gratuïts.

 • La ràtio d’alumnes màxima serà de 25 alumnes per grup, la ràtio mínima serà de 12 alumnes per grup.
 • Els docents matriculats en aquests cursos seran considerats a tots els efectes com a alumnes oficials de les EOI.
 • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres i de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 16 d’abril de 2018 per la qual es convoquen cursos d’anglès de preparació per a l’obtenció del certificat dels nivells Avançat i C1 de les escoles oficials d’idiomes, i cursos d’acreditació i actualització de metodologies per a l’aprenentatge d’àrees no lingüístiques en llengües estrangeres dirigits als docents en actiu d’educació infantil, primària, educació secundària obligatòria i postobligatòria i de formació professional, tant de centres públics com de centres privats concertats de les Illes Balears: clica