Nivells *

  • Bàsic A2  
  • Intermedi B1
  • Intermedi B2,
  • Avançat C1 
  • Avançat C2

* – No tots els nivells s’imparteixen o es certifiquen  a tots els idiomes. (veure oferta educativa)

Les certificacions d’aquests els nivells  s’obtenen superant  les proves de certificacióc orresponents  elaborades per la Comissió Unificada d’Exàmens de les Illes Balears i són reconegudes a tot l’Estat Espanyol. 

Correspondències de plans d’estudis antics per accedir als nivells del pla nou

 

Normativa

  • Decret 34/2019, de 10 de maig, pel qual s’estableixen l’ordenació, l’organització i el currículum dels nivells bàsic, intermedi i avançat dels ensenyaments d’idiomes de règim especial impartits a les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
  • Reial decret 1041/2017, de 22 de desembre, pel qual es fixen les exigències mínimes del nivel bàsic a l’efecte de certificació, s’estableix el currículum bàsic dels nivells intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2, dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que regula la Llei orgánica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i s’estableixen les equivalències entre els ensenyaments d’idiomes de règim especial regulats en diversos plans d’estudis i els d’aquest Reial decret.