En aquest apartat trobareu les diferents convalidacions i equivalències de les titulacions de les EOIs.

 

Com és l’organització dels cursos i nivells dels diferents idiomes a partir del curs 2019-2020:

 

A partir del curs 2019-2020, el nou pla d’estudis regulat pel Reial decret 1041/2017 s’implanta per complet a tots els idiomes i nivells impartits a les EOI de les Illes Balears:

  • Correspondència entre els diferents cursos dels plans d’estudis (a partir de 2006):
  • Correspondència entre els diferents cursos dels plans d’estudis (fins a 2006):

 

 

A partir del curs 2019-2020, el nou pla d’estudis regulat pel Reial decret 1041/2017 s’implanta per complet a tots els idiomes i nivells impartits a les EOI de les Illes Balears:

  • Correspondència entre els diferents cursos dels plans d’estudis (a partir de 2006):
  • Correspondència entre els diferents cursos dels plans d’estudis (fins a 2006):

 

La LOE, en el capítol VII, article 62, estableix que “el título de Bachiller habilitará para acceder directamente a los estudios de idiomas de nivel intermedio de la primera lengua extranjera cursada en el bachillerato”.

Això vol dir que al·legant el títol de batxiller es pot accedir directament al nivell intermedi B1, no vol dir que s’estigui en possessió del títol anterior (Certificat del Nivell Bàsic A2).

Si vostè fa temps que va obtenir el títol de batxiller, li recomanem que per accedir a estudiar en la nostra escola faci la prova d’anivellació, que sempre garanteix un diagnòstic actualitzat del seu nivell lingüístic.

A l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut, es poden consultar les equivalències dels títols i certificats de nivell de les EOI.

Per veure aquest BOIB:

 

El diploma del nivell A2 del Centro Universitario de Idiomas (CUID) de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) dóna accés directe al curs Intermedi B1 de l’EOI.

El diploma del nivell B1 del Centro Universitario de Idiomas (CUID) de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) dóna accés directe al curs Intermedi B2.1 de l’EOI.

Extret de: Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, por el que se fijan las exigencias mínimas del nivel básico a efectos de certificación, se establece el currículo básico de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2, de las Enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se establecen las equivalencias entre las Enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en diversos planes de estudios y las de este real decreto.

(BOE nº 311 de sábado 23 de diciembre de 2017, capítulo I, artículo 2. Acceso a las Enseñanzas de Idiomas, Punto 3).