En aquest apartat trobareu les diferents convalidacions i equivalències de les titulacions de les EOIs.

Pots consultar el BOE, clicant aquí.

Antic pla d’estudis LOGSE
(extingit el 2008)
Pla d’estudis actual
a les Illes Balears
1r curs del cicle elemental Bàsic 1
2n curs del cicle elemental Bàsic 2
Certifical del Nivell Bàsic
3r curs del cicle elemental Intermedi 1
Intermedi 2 i
Certificat del Nivell Intermedi
4t (1r curs del cicle superior) Avançat 1
5è (2n curs del cicle superior)
Certificat d’Aptitud
Avançat 2 i
Certificat del Nivell Avançat

 

Vostè es troba en la
següent situació:
Vostè s’ha de preinscriure o
matricular en el curs
Si va cursar 1r i no va aprovar Bàsic 1
Si va aprovar 1r Bàsic 2
Si va cursar 2n i no va aprovar Bàsic 2
Si va aprovar 2n Intermedi 1
Si va cursar 3r i no va aprovar Intermedi 2
Si va aprovar 3r Avançat 1
Si va cursar 4t i no va aprovar Avançat 1
Si va aprovar 4t Avançat 2
Si va cursar 5è i no va aprovar Avançat 2
Si va aprovar 5è C1

La LOE, en el capítol VII, article 62, estableix que “el título de Bachiller habilitará para acceder directamente a los estudios de idiomas de nivel intermedio de la primera lengua extranjera cursada en el bachillerato”.

Això vol dir que al·legant el títol de batxiller es pot accedir directament al nivell intermedi, no vol dir que s’estigui en possessió del títol anterior (Certificat del Nivell Bàsic).

Si vostè fa temps que va obtenir el títol de batxiller, li recomanem que per accedir a estudiar en la nostra escola faci la prova d’anivellació, que sempre garanteix un diagnòstic actualitzat del seu nivell lingüístic.

A l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut, es poden consultar les equivalències dels títols i certificats de nivell de les EOI. Per veure aquest BOIB, clica aquí.

 

El diploma del nivell A2 del Centro Universitario de Idiomas (CUID) de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) dóna accés directe al curs Intermedi 1 de l’EOI.

El diploma del nivell B1 del Centro Universitario de Idiomas (CUID) de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) dóna accés directe al curs Avançat 1 de l’EOI.