INFORMACIÓ SOBRE LES PROVES

D’AVALUACIÓ I CERTIFICACIÓ

Estructura de les proves tots els nivells

Parts de la prova % de la qualificació final
Comprensió textos orals  (CTO) 20%
Comprensió textos escrits (CTE) 20%
Producció i coproducció textos orals (PCTO) 20%
Producció i coproducció textos escrits (PCTE) 20%
Mediació escrita i oral (MLO) 20%

 

Mostres de proves

  Títol de certificat de nivell *

A2.2 / A2, B1.2/B1 / B2.2 /B2/ C1.2/C1, C2

Convocatòria Ordinària 
  • S’ha d’obtenir una qualificació mínima d’un 6,5 (65%) global i un mínim d’un 5 (50%) a cada una de les parts.
 

Convocatòria Extraordinària 

(No és necessari haver-se presentat a la convocatòria ordinària)

  • S’ha d’obtenir una qualificació mínima d’un 6,5 (65%) global i un mínim d’un 5 (50%) a cada una de les parts.
  • Els alumnes poden mantenir la nota de les parts superades a la convocatòria ordinària amb més d’un 5 (50%) o podran repetir-les per a obtenir una qualificació global mínima d’un 6,5 (65%).
  • Prevaldrà la qualificació més alta obtinguda a qualsevol de les dues convocatòries.

 

* De cara al curs vinent, els alumnes d’A2, B1, B2.2 i C1.2 amb qualificació inferior al 6,5 (65%) global però superior al 5 (50%) a cada una de les proves, no obtindran la qualificació d’apte necessària per rebre el títol de certificat de nivell, però podran optar per repetir el nivell no superat o promocionar al següent nivell i inscriure-se’n a les proves lliures per a obtenir la certificació.

A1.1 / A1.2/ A1/, A2.1, B1.1, B2.1, C1,1

Certificat de l’expedient acadèmic

Convocatòria Ordinària 
  • S’ha d’obtenir una qualificació mínima d’un 5 (50%) a cada una de les parts.
Convocatòria Extraordinària 

(No és necessari haver-se presentat a la convocatòria ordinària)

  • S’ha d’obtenir una qualificació mínima d’un 5 (50%) a cada una de les parts.
  • Mantindran la nota de les parts superades a la convocatòria ordinària

 

Normativa