Correspondències entre les titulacions dels plans d’estudis amb el Marc Comú Europeu de Referència per a tots els idiomes
Marc Comú Europeu de Referència RD 1629/2006 RD 1041/2017
Nivell A2 Certificat de nivell bàsic Certificat de nivell bàsic A2
Nivell B1 Certificat de nivell intermedi Certificat de nivell intermedi B1
Nivell B2 Certificat de nivell avançat Certificat de nivell intermedi B2
Nivell C1 Certificat de nivell C1 Certificat de nivell avançat C1
Nivell C2 Certificat de nivell C2 Certificat de nivell avançat C2

 

 

Calendari dels exàmens de la convocatòria extraordinària (setembre):

 

 

Desglossament dels exàmens de setembre 2019: alumnat lliure
(es publicarà el 31/07/2019)
Alemany
Àrab, Espanyol per estrangers, Francès, Italià, Rus i Xinès

 

Anglès

 

 

Convocatòria general:
Prova oral d’anglès dels nivells intermedi i C2:
– tots els alumnes han de ser-hi presents a les (pendent de publicació) hores dia  a la planta baixa de la seu central (c/ Aragó, 59).
Prova oral d’anglès del nivell avançat:
– tots els alumnes han de ser-hi presents a les (pendent de publicació) hores dia  a la planta baixa de la seu central (c/ Aragó, 59).
Prova oral d’anglès dels nivells bàsic i C1:
– tots els alumnes han de ser-hi presents a les (pendent de publicació) hores dia  a la planta baixa de la seu central (c/ Aragó, 59).
Català

 

Convocatòria general:
Desglossament exàmens escrits:
Certificat del Nivell Intermedi:
Certificat del Nivell Avançat:
Certificat del Nivell C1:
Certificat del Nivell C2:
Desglossament exàmens orals:
Certificat del Nivell Bàsic:
Certificat del Nivell Intermedi:
Certificat del Nivell Avançat:
Certificat del Nivell C1:
Certificat del Nivell C2:
Els alumnes que sol·licitaren adaptació de proves per a persones amb dificultats específiques a la convocatòria de juny i vulguin adaptació a la convocatòria de setembre han de comunicar al correu eoipalma@educacaib.eu quines parts han de realitzar a la convocatòria de setembre. Termini: fins dia 31/07/2019.