Correspondències entre les titulacions dels plans d’estudis amb el Marc Comú Europeu de Referència per a tots els idiomes
Marc Comú Europeu de Referència RD 1629/2006 RD 1041/2017
Nivell A2 Certificat de nivell bàsic Certificat de nivell bàsic A2
Nivell B1 Certificat de nivell intermedi Certificat de nivell intermedi B1
Nivell B2 Certificat de nivell avançat Certificat de nivell intermedi B2
Nivell C1 Certificat de nivell C1 Certificat de nivell avançat C1
Nivell C2 Certificat de nivell C2 Certificat de nivell avançat C2

 

 Calendari dels exàmens de la convocatòria ordinària (maig/juny):

 

 

Desglossament d’exàmens de maig-juny 2019: alumnat lliure
(es publicarà el 07/05/2019)
Departaments d’alemany, espanyol i francès
Departaments d’àrab, italià, rus i xinès
Departament d’anglès Convocatòria general: 
Prova oral d’anglès dels nivells bàsic, intermedi, C1 i C2:
– tots els alumnes han de ser-hi presents a les (pendent de publicació) hores el dia corresponent a la planta baixa de la seu central (c/ Aragó, 59).
– dies convocatòria: nivell bàsic (juny), nivell intermedi (juny), nivell C1 (juny), nivell C2 (juny).
Prova oral d’anglès del nivell avançat:
– els alumnes des d’ A  fins a  han de ser-hi presents a les (pendent de publicació) hores el dia corresponent a la planta baixa de la seu central (c/ Aragó, 59);
– els alumnes des de  fins a  han de ser-hi presents a les (pendent de publicació) hores el dia corresponent a la planta baixa de l’IES Arxiduc Lluís Salvador (c/ Gilabert de Centelles, 12).
Departament de català Convocatòria general
Desglossament de la prova escrita de català:
Certificat del Nivell Bàsic:
Certificat del Nivell Intermedi:
Certificat del Nivell Avançat:
Certificat del Nivell C1:
Certificat del Nivell C2:
Desglossament de la prova oral de català:
Certificat del Nivell Bàsic:
Certificat del Nivell Intermedi:
Certificat del Nivell Avançat:
Certificat del Nivell C1:
Certificat del Nivell C2: