• D’acord amb la Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 2 de gener de 2020 (BOIB núm. 3 de 7 de gener de 2020) s’han d’acreditar oficialment les situacions anteriors de reducció o exempció de taxes de matrícula.
Categoria Com s’acredita aquesta situació?
Família nombrosa especial Títol de família nombrosa especial, vigent
Família monoparental especial
(1 fill o filla discapacitat, 2 o més fills)
– Guàrdia i custòdia única.

Valoració en suspens, pendent de resoldre per l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Servei Insular de Família del Departament de Benestar Social i Joventut del Consell de Menorca, Consell d’Eivissa o Consell de Formentera.

Beca o ajuda oficial
Proposta de concessió o resolució definitiva de la beca, emès per la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, del Ministerio de Educación y Formación Profesional, en la qual es concretin els estudis pels quals ha estat proposat per a la concessió de la beca.
En situació d’atur S’ha de presentar el document INFORME DE PERIODO ININTERRUMPIDO INSCRITO EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO expedit pel SOIB (aquest document es pot treure per internet). La data d’emissió d’aquest document no pot superar els 30 dies d’antiguitat.

Els treballadors afectats per un ERTO no formen part d’aquest grup i per tant no estan exempts del pagament de les taxes.

Discapacitat igual o superior al 33% Certificat de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, Direcció General de Dependència.
Víctimes de violència de gènere
(també els fills que en depenen)
Documents que preveu la normativa vigent.
a) Sentència condemnatòria, o
b) Ordre de protecció o informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència d’indicis que la sol·licitant és víctima de violència de gènere fins que no es dicti l’ordre de protecció, o
c) Resolució judicial de mesures cautelars penals per a la protecció de la víctima, o
d) Certificat/informe acreditatiu d’atenció especialitzada, expedit per un òrgan públic competent en matèria de violència de gènere.NOTA: En el cas dels fills o filles dependents, també s’ha de presentar el llibre de família.
Víctimes de terrorisme
(també els cònjuges i els fills)
Resolució administrativa corresponent (Certificat de víctima de terrorisme emès pel Ministeri de l’Interior del Govern d’Espanya).

NOTA: En el cas del cònjuge i dels fills, també s’ha de presentar el llibre de família.

Famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial – FAMÍLIA RENDA SOCIAL GARANTIDA: Certificat expedit per la Direcció General de Planificació i Serveis Socials, Servei de Renda Social Garantida de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació.

Sol·licitant: Titular de la renda social garantida o fill/a amb la seva autorització signada.

Certificació de que l’alumne és membre de la unitat familiar.

– FAMÍLIA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ: Certificat expedit per l Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Servei Insular de Família del Departament de Benestar Social i Joventut del Consell de Menorca, Consell d’Eivissa o Consell de Formentera.

Sol·licitant: Titular de la renda mínima d’inserció o fill/a amb la seva autorització signada.
Certificació de que l’alumne es membre de la unitat familiar.

Joves tutelats i ex-tutelats en via d’emancipació Certificat expedit per l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Servei Insular de Família del Departament de Benestar Social i Joventut del Consell de Menorca, Consell d’Eivissa o Consell de Formentera.
Sol·licitant: l’alumne si és major d’edat o l’educador del centre si és menor de 18 anys.
Joves en acolliment familiar Resolució administrativa de la mesura jurídica o, si no n’hi ha, certificat emès per l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Servei Insular de Família del Departament de Benestar Social i Joventut del Consell de Menorca, Consell d’Eivissa o Consell de Formentera.
Persones subjectes a mesures privatives de llibertat Resolució judicial que determina la seva situació.

 

Normativa vigent:
– instruccions Conselleria d’Educació:
– expedició de títols i certificats:
– taxes de matrícula: