Curs 2020-2021  

Cursos per a docents emmarcats dins el Pla de Foment i Millora de la Competència Lingüística i Didàctica de les llengües estrangeres.

 

INFORMACIÓ

Objectius.
 • Preparar el professorat interessat en l’assoliment de les competències lingüístiques exigides per a l’obtenció del certificat del nivell Intermedi B2 i Avançat C1 d’anglès de les escoles oficials d’idiomes.
 

Destinataris

 • Docents en actiu d’educació infantil i primària, educació secundària obligatòria i post-obligatòria i formació professional dels centres públics i concertats de les Illes Balears.
 • Docents en actiu que es trobin en comissió de serveis a la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca.
 • Zona d’influència: partit judicial de Palma de Mallorca
 

 

Tipologia i durada dels cursos

 •  Aquests cursos són gratuïts
 • S’imparteixen en règim de semipresencialitat i tenen una durada de 120 hores anuals,  distribuïdes en 2 hores setmanals i un divendres lectiu al mes presencials d’octubre a maig, en horari de tarda. La resta d’hores fins a completar la totalitat del curs es farà a través d’una plataforma virtual, realitzant les tasques proposades pel tutor, que tindran caràcter obligatori.
 • La ràtio d’alumnes màxima serà de 25 alumnes per grup, la ràtio mínima serà de 12 alumnes per grup.
 • Els docents matriculats en aquests cursos seran considerats a tots els efectes com a alumnes oficials de les EOI.
 • Una vegada acabat el curs, el professorat matriculat en els cursos Intermedi B2.2 i Avançat C1.2 podrà presentar-se a les proves per a l’obtenció del certificat d’Intermedi B2 i d’Avançat C1 a la convocatòria corresponent en les mateixes condicions que els alumnes oficials

 

 

 

OFERTA, HORARI I LLOC D’IMPARTICIÓ DELS CURSOS

Cursos Dia Horari LLOC
Intermedi B2.1 PA Dilluns De 17:00 a 19:00 IES JM THOMÀS
Intermedi B2.2 PA Dilluns De 17:00 a 19:00 IES SES ESTACIONS
Intermedi B2.2 PB Dilluns De 19:00 a 21:00 IES SES ESTACIONS
Avançat C1.1 PA Dimarts De 17:00 a 19:00 EOI ARAGÓ
Avançat C1.1 PB Dimarts De 17:00 a 19:00 IES SES ESTACIONS
Avançat C1.2 PA Dimarts De 17:00 a 19:00 EOI ARAGÓ

 

 

MATRÍCULA

 

Termini

 • Alumnat oficial del curs 2019-2020 dels cursos B2.2 PA i PB i C1.2 PA aprovat en la convocatòria extraordinària, repetidors i no presentats: 15 i 16 d’octubre per e-mail.

 

 • Persones en llista d’espera (les llistes d’espera es varen publicar el 6 d’octubre): si després de la matrícula de l’alumnat oficial del curs 2019-2020 (que tendrà lloc els dies 15 i 16 d’octubre), queden places vacants, la secretaria de l’EOI de Palma contactarà amb vosaltres per e-mail.
 

Procediment

 • La matrícula es farà de forma telemàtica
 • S’ha d’enviar TOTA la documentació necessària en un ÚNIC email a l’adreça electrònica: eoipalma.secretaria@gmail.com
 • A l’assumpte s’ha d’indicar: Matrícula docents CAIB: Llinatges i nom Ex: Matrícula docents: Pons Ruiz, Marta
 

Documentació

 • Fitxa de recollida de dades personals
 • Còpia del DNI
 • Certificat d’empadronament per a justificar la zona d’influència.
 • Certificat del secretari del centre on el professor estigui destinant, o del Director general respectiu on el professor estigui en comissió de serveis indicant que el docent presta els seus serveis allà.
 • Resguard acreditatiu de prova d’anivellació  amb el resultat del curs al qual s’accedeix o Certificat acreditatiu d’haver aprovat el nivell d’accés requerit, d’acord amb el que s’estableix en la resolució (en el cas de l’antic alumnat del curs 2019-2020 això no és necessari).
Justificació del nivell requerit
 

Prova d’anivellació

Llistes definitives de matriculats
Normativa