Curs 2019-2020

Cursos emmarcats dins el Pla de Foment i Millora de la Competència Lingüística i Didàctica de les llengües estrangeres.

MATRÍCULA PRESENCIAL PER A AQUESTS CURSOS:

SETEMBRE:
Docents de la CAIB matriculats el curs 2018-2019 en aquest programa: Divendres 13/09/2019, de 9:00 a 14:00 a la secretaria del centre.

Docents de la CAIB no matriculats el curs 2018-2019: Dilluns 16/09/2019, de 9:00 a 14:00 a la secretaria del centre.

 

IMPORTANT:
Els docents matriculats en el curs 2018-2019 que no han aprovat o no s’han presentat en el mes de juny es matricularan en el mes de setembre (se’ls garanteix la plaça).

Zona d’influència: partit judicial de Palma de Mallorca

 • Docents en actiu d’educació infantil i primària, educació secundària obligatòria i post-obligatòria i formació profesional dels centres públics i concertats de les Illes Balears.
 • Docents en actiu que es trobin en comissió de serveis a la Conselleria d’Educació i Universitat.
 • Preparar el professorat interessat en l’assoliment de les competències lingüístiques exigides per a l’obtenció del certificat del nivell Intermedi B2 i Avançat C1 d’anglès de les escoles oficials d’idiomes.

Zona d’influència: partit judicial de Palma de Mallorca

IMPORTANT:
Els docents matriculats en el curs 2018-2019 que no han aprovat o no s’han presentat en el mes de juny es matricularan en el mes de setembre (se’ls garanteix la plaça).

Criteris d’admissió
Per a Intermedi B2.1 Les sol·licituds s’admeten per ordre d’arribada.
Per a Intermedi B2.2 1) Els docents que hagin cursat i aprovat el nivell Avançat 1  el curs 2018-2019 dins aquest pla de formació per al professorat.
2) La resta de sol·licitants per ordre d’arribada. IMPORTANT: Donat que hem d’atendre el criteri d’admissió núm. 1, les persones que vinguin a matricular-se faran una matrícula provisional. Publicarem les llistes definitives de matriculats en els cursos de C1.1 el dia (pendent de publicació) en aquesta pàgina web.
Per a Avançat C1.1 1) Els docents que hagin cursat i aprovat el nivell Avançat 2 (B2) el curs 2018-2019 dins aquest pla de formació per al professorat.
2) La resta de sol·licitants per ordre d’arribada. IMPORTANT: Donat que hem d’atendre el criteri d’admissió núm. 1, les persones que vinguin a matricular-se faran una matrícula provisional. Publicarem les llistes definitives de matriculats en els cursos de C1.1 el dia (pendent de publicació) en aquesta pàgina web.
Per a Avançat C1.2 Les sol·licituds s’admeten per ordre d’arribada.
 • Cursos anuals presencials de 120 hores, distribuïdes en 4 hores setmanals d’octubre a maig, segons el calendari establert per l’EOI de Palma, en sessions de dues hores en dies alterns (dilluns i dimecres o dimarts i dijous), en horari de tarda, amb alguns divendres lectius establerts en el calendari de l’EOI de Palma per al curs 2019-2020.
 • Cursos semipresencials de 120 hores, distribuïdes en 2,5 hores setmanals presencials d’octubre a maig, en horari de tarda. La resta d’hores fins a completar la totalitat del curs es farà a través d’una plataforma virtual, realitzant les tasques propostes pel tutor, que tindran caràcter obligatori.

 

Cursos Dies* Hores Edifici** Ràtio
Intermedi B2.1
Dilluns i dimecres de 17:00 a 19:00 IES Ses Estacions 25
Intermedi B2.2 PA
Dilluns i dimecres de 17:00 a 19:00 IES Ses Estacions 25
Intermedi B2.2 PB Dilluns i dimecres de 19:00 a 21:00 IES Ses Estacions 25
Avançat C1.1 (semipresencial)
Dimarts de 16:00 a 18:30 IES Arxiduc 25
Avançat C1.2 (semipresencial)
Dimarts de 16:30 a 19:00 Seu Central (C/Aragó, 59) 25
* Més els divendres lectius corresponents del calendari escolar del curs 2019-2020 (pendent de publicació)

**Les aules on s’imparteixen els cursos i el professorat que els impartirà es comunicaran més endavant.

 • DNI.
 • Certificat d’empadronament.
 • Certificat del secretari del centre on el professor estigui destinant, o del Director general respectiu on el professor estigui en comissió de serveis indicant que el docent presta els seus serveis allà.
 • Per justificar com accedeix al nivell:

 

Aquests cursos tenen una durada de 120 hores anuals.

Els cursos començaran l’octubre de 2019 i finalitzaran el mes de maig de 2020.

 

Nota:
El professorat que ja hagi realitzat la prova d’anivellació als mesos de maig i juny dins el procés d’admissió a les escoles oficials d’idiomes per al curs  2019-2020 i hagi accedit a Intermedi B2.1, Intermedi B2.2, Avançat C1.1 o Avançat C1.2,  només ha de presentar el resguard acreditatiu del nivell d’accés.

Termini: del 03/09/2019 a les 8:00  al 08/09/2019 a les 23:59

Enllaç:

Informació sobre la prova d’anivellació:

 

Aquests cursos són gratuïts.

 • La ràtio d’alumnes màxima serà de 25 alumnes per grup, la ràtio mínima serà de 12 alumnes per grup.
 • Els docents matriculats en aquests cursos seran considerats a tots els efectes com a alumnes oficials de les EOI.
 • Una vegada acabat el curs, el professorat matriculat en els cursos Intermedi B2.2 i Avançat C1.2 podrà presentar-se a les proves per a l’obtenció del certificat d’Intermedi B2 i d’Avançat C1 a la convocatòria corresponent en les mateixes condicions que els alumnes oficials.

Intermedi B2.1:

Intermedi B2.2:

Avançat C1.1:

Avançat C1.2:

 • Convocatòria de la Conselleria d’Educació i Universitat (matrícula al mes de juny): clica
 • Convocatòria de la Conselleria d’Educació i Universitat (matrícula al mes de setembre): pendent de publicació