Curs 2019-2020

Cursos emmarcats dins el Pla de Foment i Millora de la Competència Lingüística i Didàctica de les llengües estrangeres.

MATRÍCULA PRESENCIAL PER A AQUESTOS CURSOS:

JUNY: 27/06/2019 i 28/06/2019 (horari pendent de publicació)

Zona d’influència: partit judicial de Palma de Mallorca

 • Docents en actiu d’educació infantil i primària, educació secundària obligatòria i post-obligatòria i formació profesional dels centres públics i concertats de les Illes Balears.
 • Docents en actiu que es trobin en comissió de serveis a la Conselleria d’Educació i Universitat.
 • Preparar el professorat interessat en l’assoliment de les competències lingüístiques exigides per a l’obtenció del certificat del nivell Intermedi B2 i Avançat C1 d’anglès de les escoles oficials d’idiomes.

Zona d’influència: partit judicial de Palma de Mallorca

IMPORTANT:
Els docents matriculats en el curs 2018-2019 que no han aprovat o no s’han presentat en el mes de juny es matricularan en el mes de setembre (se’ls garanteix la plaça).

Criteris d’admissió
Per a Intermedi B2.1 Les sol·licituds s’admeten per ordre d’arribada.
Per a Intermedi B2.2 Les sol·licituds s’admeten per ordre d’arribada.
Per a Avançat C1.1 1) Els docents que hagin cursat i aprovat el nivell Avançat 2 (B2) el curs 2018-2019 dins aquest pla de formació per al professorat.
2) La resta de sol·licitants per ordre d’arribada. IMPORTANT: Donat que hem d’atendre el criteri d’admissió núm. 1, les persones que vinguin a matricular-se faran una matrícula provisional. Publicarem les llistes definitives de matriculats en els cursos de C1 el dia (pendent de publicació) en aquesta pàgina web.
Per a Avançat C1.2 Les sol·licituds s’admeten per ordre d’arribada.
 • Cursos anuals presencials de 120 hores, distribuïdes en 4 hores setmanals d’octubre a maig, segons el calendari establert per l’EOI de Palma, en sessions de dues hores en dies alterns (dilluns i dimecres o dimarts i dijous), en horari de tarda, amb alguns divendres lectius establerts en el calendari de l’EOI de Palma per al curs 2019-2020.
 • Cursos semipresencials de 120 hores, distribuïdes en 2,5 hores setmanals presencials d’octubre a maig, en horari de tarda. La resta d’hores fins a completar la totalitat del curs es farà a través d’una plataforma virtual, realitzant les tasques propostes pel tutor, que tindran caràcter obligatori.

 

Cursos Dies* Hores Edifici Ràtio
Intermedi B2.1
En horari de tarda 25
Intermedi B2.2
En horari de tarda 25
Avançat C1.1 (semipresencial)
En horari de tarda 25
Avançat C1.2 (semipresencial)
En horari de tarda 25
* Més els divendres lectius corresponents del calendari escolar del curs 2019-2020 (pendent de publicació)
 • DNI.
 • Certificat d’empadronament.
 • Certificat del secretari del centre on el professor estigui destinant, o del Director general respectiu on el professor estigui en comissió de serveis indicant que el docent presta els seus serveis allà.
 • Per justificar com accedeix al nivell:

 

Aquests cursos tenen una durada de 120 hores anuals.

Els cursos començaran l’octubre de 2019 i finalitzaran el mes de maig de 2020.

 

Nota:
El professorat que ja hagi realitzat la prova d’anivellació als mesos de maig i juny dins el procés d’admissió a les escoles oficials d’idiomes per al curs  2019-2020 i hagi accedit a Intermedi B2.1, Intermedi B2.2, Avançat C1.1 o Avançat C1.2,  només ha de presentar el resguard acreditatiu del nivell d’accés.

Termini: del 25/06/2019 a les (pendent de publicació) fins al 26/06/2019 a les (pendent de publicació)

Enllaç: pendent publicació

Informació sobre la prova d’anivellació:

 

Aquests cursos són gratuïts.

 • La ràtio d’alumnes màxima serà de 25 alumnes per grup, la ràtio mínima serà de 12 alumnes per grup.
 • Els docents matriculats en aquests cursos seran considerats a tots els efectes com a alumnes oficials de les EOI.
 • Una vegada acabat el curs, el professorat matriculat en els cursos Intermedi B2.2 i Avançat C1.2 podrà presentar-se a les proves per a l’obtenció del certificat d’Intermedi B2 i d’Avançat C1 a la convocatòria corresponent en les mateixes condicions que els alumnes oficials.
 • Convocatòria de la Conselleria d’Educació i Universitat (matrícula al mes de juny): clica
 • Convocatòria de la Conselleria d’Educació i Universitat (matrícula al mes de setembre): pendent de publicació